貴人tī佗落?

作者:蔡惠芬 Tshuà Huī-hun


ak--著。講到世間事未免得ē遭遇一寡歹liú-la̍k ê代誌,一般人ê心態,ǹg望ē-tàng拄著貴人來牽溝過隙。M̄-koh,lán ê貴人tī佗落?星雲大師講:「世間上ê貴人真oh揣,tī我一生90外年ê歲月中,我ê體驗,登天難,求人koh-khah難!不如家己做家己ê貴人。」


Tsit句話hōo我真大ê鼓勵,有一句俗語講了好:「家己栽一欉,khah贏看別人。」食頭路45冬以來,翻頭看是啥mih人?啥mih事?Hōo我ē-tàng平順--ā做到退休?斟酌kā想,大面是看冊ê習慣,加添我應對職場試煉ê khuì力,mā幫贊我行出開闊ê人生。


1974年政府推動改善基礎設施、產業升級提出十大建設工程,國家需要大量進用人才,考選部除了逐年ê高普考,mā iáu有濟濟公家機關各種特考iah是就近tī當地招考新人。


真有福氣趁tsit幫順風車,高中出業做過短期ê代課老師、就考tiâu公務員,頭擺領著薪水交hōo阿母,序大人喙笑目笑,講:「Tann以後,lín阿爸就m̄免tiānn-tiānn加班,lán mā m̄免為著六个囡仔ê註冊費標會仔--ah!」阿母suà手提20箍銀「Tse hōo--你,m̄-thang hōo小弟小妹知--ooh!」頭擺有家己ê sai-khia,想起bat讀過清朝曾國藩寫hōo後生ê批:「讀冊ē-tàng改變氣質……」。主心定,隔工下班就去冊店用15箍買一本《中國成語大辭典》,tsit種工具冊bē退時,規家伙仔lóng ē-sái kong-ke看,當然是算khah ē和盤。提著家己趁錢買ê第一本冊,樂暢ê心親像風吹飛--起-來,徛tī港口,對拍箍飛ê bā-hio̍h大聲講:若是阿母逐個月hōo我所費,定著beh去買冊、看冊,日後就ē-tàng改變氣質、改變命運。


青春少年時,貪戀瓊瑤ê愛情小說,hit款「Suí bái無比止,愛--著khah慘死ê故事」,tī hit个年代轟動一時。逐個月買冊,養成愛看冊ê習慣,開始感覺一本實在是無夠khuì。儉幾若年,買著人生第一套冊「金庸全集」36本,每一系列內面ê角色tsiok濟,好人、歹人交纏出場;m̄-koh,大部份ê主角lóng是英雄出少年,武藝高強,一生受盡風霜,食苦當做食補,終其尾達成人生追求ê目標。武俠小說hōo人了解,隱喻無論啥mih世代lóng仝款,有夢想就ài行動、就ài堅持,緊tsua̍h慢定著ē成功。斯當時,機房接電話ê小姐有tsiânn百人,管理m̄-nā硬piàng-piàng koh規矩khah濟過貓仔毛,我就綿爛收集無ha̍h時代ê規定,提出建議改善ê意見。Hit个受過日本教育ê主管,對tsit款不sám時kā考試ê下跤手人,百面是真惱氣。Suà--落-來,九歌出版倪匡科幻小說全集,tsiah知影寫作ê世界有無限ê可能性,引發日後khang-khuè上,有濟濟創作性ê思考。


有一站仔,ná上班,ná想beh tsiânn做一个文藝青年,頭一項代誌就是ài有好底蒂,就大量買九歌文庫、洪範書局、皇冠叢書出版ê冊,斯當時ê作家:琦君、張曉風、三毛、廖輝英……,lóng是我真欣賞ê作者。Hit寡作品大部份ē買--tńg-來,囥tī厝內,落尾手年歲增加,重koh提出來讀,suah有無仝ê體悟kap自省。Koh ná看冊ná練寫短文,包括:雜文、小品、隨筆、報導文章等,投稿《青年戰士報》、《電信之聲》、《電信局務月刊》等等。本是心適興,suah koh有稿費!Tsit條外路仔ē-tàng tshuā小弟小妹去se̍h廟口,tām-sám--一-下-仔。


Tī基隆上班20冬,拄著幾若位貴人長官ê牽成,有機緣擔起主管職,m̄-koh真欠缺管理ê智識hām溝通ê技巧。天下文化ê名人傳記:孫運璿、趙耀東、高清愿、星雲大師;遠流出版心理學作者:鄭石岩、簡宛;希代出版心理生活叢書:劉必榮ê《談判孫子兵法》、《談判藝術》、劉瀚平ê《易經也解風情》、《生活易經》……,tsiânn做我走揣解答ê引導冊。了後,調動去北區分公司、總公司,參有緣鬥陣ê同事,殺膽迎接挑戰,承擔特別任務,加添單位ê聲望。


公司安排任務ê時,做掌頭--ê雖bóng有諸葛亮,mā ài有子龍將。部門內一人一个心,無錢thang買針;魚食溪水,人食喙水。人氣若好,做khang-khuè就輕可。同僚分會ê時,有風m̄-thang駛盡帆;忌剋贏kiáu koh贏話。若歹性地,人人lóng是冤仇人;若好性地,人人lóng是貴人。


因為愛看冊,日日粒積,當做是提升涵養ê操練。慣勢正面思考、認份頂真作穡,事事項項mài khîng分、mài比較。愛看冊,認同布施種福田,有量就有福,hùn開人生道路,做家己ê貴人。 #生活ê藝術 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 340期,2022年7月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。