我ê台語家庭經驗

作者:蔡逸民


有一日,我參加打狗台語開講會ê時chūn(線頂影音台語對談,有手機仔就ē-sái真輕鬆參加),拄好tī kap來賓ê問題對話ê時chūn,去講著我家己台語家庭ê經驗;soah無想著講,ē有人tī留話區拍字講我ê經驗hō͘伊有koh堅持--落-去ê勇氣。我講ê話ē-sái hō͘人勇氣,che是我m̄ bat想--過ê代誌,sòa--loeh就開始想講,我若kā我ê經驗文字化,kám是ē-sái hō͘愈濟人得著鼓舞,koh-khah有信心?


現此時,因為台語環境愈來愈無,想beh hō͘囡仔一个好ê台語環境m̄是一件真簡單ê代誌,che是需要家長本身真重視,用心經營來創造--出-來,真忝、真艱苦。M̄-koh,做chit件代誌上好ê回報就是家己厝--裡ê母語bē斷,囡仔ē歡歡喜喜kap lán講lán ê爸母話,兼顧lán序大輩--ê kap孫仔輩ê感情交流。


其實我無想過我ē變做現在所謂ê母語家庭,因為我本來tī厝就是lóng kap囡仔講台語,in mā ē應我台語。M̄-koh囡仔漸漸大漢讀冊了後,時間一年一年過,in講華語ê比例soah愈來愈koân。到尾--à in應--我ê話無半字台語,我chiah雄雄感覺著án-ne bē-sái,就án-ne開始我ê「Hām我講台語」ê生活。


一開始囡仔真bē慣勢,真反抗,逐工teh kap我激氣,我性地mā無leh偌好,結局就是tiāⁿ-tiāⁿ teh冤家,叫伊講台語kā我應好,過無三分鐘,華語又koh趖--出-來,我就koh再提醒。通常若kā伊提醒到第三遍,伊就開始beh pìⁿ面,我mā仝款kiōng-beh pìⁿ面,氣氛就bái--去……。但是我無放棄,一直堅持,到chit-má差不多mā超過兩冬,囡仔已經變做我若kap伊講台語,伊就是用台語kā我應話,一直堅持總--是ē有成果。


Chit兩冬,當然有真濟問題,親像,伊ē應講『我不會講』,我就應講「佗位bē-hiáu講,我教你講」,伊就一句華語,我一句台語,叫伊學--起-來。Án-ne本來講一句話ê時間差不多ē變十倍,總--是我猶原堅持。若真正拄著家己bē-hiáu--ê,字典大多數lóng ē-sái查--著,koh查無,我ē直接講:chit-má新名詞iáu未創--出-來,免堅持,有一工hit个名詞ē生--出-來。


所以阮兜ê台語比例大概是95 pha,我重點是beh hō͘ in知影台語ê句法kap khùi口,名詞透其他語言--無-打-緊。當然有ê家長本身台語mā無好,m̄-koh若有堅持,厝內ê台語比例ùi 40 pha到50 pha沓沓仔增加,是一定做ē到,堅持--落-去koh ē-sái繼續提高比例。Lán有真濟證據,上簡單ê例就是外國人mā ē-hiáu講台語,甚至到落尾學kah siuⁿ gâu,規氣開始教台語(lín一定知影我teh講siáng)。美國人ē-sái,無啥道理chêng細漢蹛tī台灣ê人做bē到,有心lóng ē成功。


Koh bat拄著另外一个情形,伊講chit-má tī學校無人teh講--ah,我kā應講lán兜koh有teh講,爸爸、媽媽、阿媽lóng teh講--啊,che是lán ê母語,無,是beh放hō͘無--去--hio͘h?Koh再講語言chit个mi̍h件,mā m̄是kan-na便利、無便利就ē-sái去判斷伊ê價值。語言當然ē-sái講是一種工具,m̄-koh工具以上ê層次,koh有文化ê價值tī--leh;無仝語言ê族群有無仝ê思考方式、文化傳統,che mā m̄是簡單兩字「方便」就ē-sái準--過ê代誌。


當然我mā不時kā伊講是按怎我beh chiah堅持,理由我就無tī chia koh講。我認為che逐个家庭ê理由ē無啥sio-siāng,kā lán ê信念好好仔hō͘囡仔了解,沓沓仔講。除了爸母,kap lán上親--ê就是家己ê囝,beh講免驚見講bē通,m̄-koh ài khai時間就有影。好好仔kā家己ê堅持囥入去囡仔ê心內,真濟lán ê心思in慢慢lóng ē了解。


過程中,我mā真建議有心ê爸母kā羅馬字學hō͘好。台語bē-bái ê朋友,若學好勢,想beh揣資料有真大ê利便;台語無好ê朋友koh愈ài學,一--來正音,二--來mā真適合kap囡仔做伙學習。羅馬拼音是全世界lóng通--ê,che對囡仔beh學第三个以上ê語言有真大ê幫贊。台語羅馬字規則無kài困難,我學三工就ē-hiáu,m̄-koh beh真熟手需要兩三個月ê時間認真練習。我講ê熟手,是頭殼內底想著啥,就lóng有法度拍--出-來ê程度。目前我已經teh教兩个囡仔認bat白話字,in chit-má ê程度ē-sái hām我tī手機仔頂用白話字對話。


真ǹg望我將我ê故事講--出-來,ē-sái鼓舞著逐家,lán做伙向前看、做伙拍拚,hō͘ lán ê母語ē-sái koh tī chit个美麗ê島嶼繼續生湠,hō͘伊一代koh一代繼續傳--落-去。 逐家來phò-tāu 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。

#台文通訊BONG報 341期,2022年8月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。