美中對抗下ê台灣kap香港主講/吳介民    

記錄/張翠硯


(編按:因應政治情勢ê快速變化,本文部份內容由講者tī講座了後提供補充,tsiah hōo編輯部翻做台文。)


話頭


7--月ê salon講座邀請中研院社會學研究所ê吳介民教授,tī香港版《國安法》拄通過了後ê 7月初,來kap逐家分享伊對香港kap國際情勢ê長期觀察。1997年7月初1,香港tuì英國ê殖民地轉變tńg去做中國ê土地。其實,17冬前ê 2003年,香港政府就根據《基本法》第23條拍算beh來制定《國家安全法》。Iáu-m̄-koh,hit冬ê 7月初1,有50萬人tsiūnn街仔路遊行、示威反抗,tī hit-tang-tsūn香港「半威權、半自由」ê社會氣氛之下,去hōo人民擋--落-來。經過舊年開始ê「反送中運動」,香港人民向世界各國展現反對極權政府ê決心。不而過,中國kap香港iáu是tī今年6月30簽署、實施《國安法》。


中共為啥mi̍h beh制定香港版《國安法》?


香港版《國安法》大約有tsit寡目的:


  1. 阻擋民主派,hōo in tī立法會選舉無法度過半、beh想盡辦法hōo參選人失去資格。7月30,香港政府kā香港民主派黃之鋒等12个立法會議員ê參選資格取消,也就是所謂ê DQ(disqualify)。Suà--落-來tī 7月31,特首林鄭月娥宣佈立法會選舉beh延後一年,理由是COVID-19疫情嚴重。林鄭講tse是「艱難ê決定,m̄-koh得著北京中央支持」,koh強調講「無政治考慮」。到tsia來,tsit擺立法會選舉活動已經hông「沒收」。

  2. Beh斬斷香港對外界ê連結,尤其一寡NGO長期對香港lóng有提供民主社會ê支援。7月30,香港警察通緝六名流亡iah是人tī海外ê香港人,包含羅冠聰、陳家駒、劉康、鄭文傑、朱牧民kap黃台仰。控訴ê罪名是『涉嫌煽動分裂國家』kap『涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全』,其中四个人主要是因為in有tī面冊發言kā定罪。

  3. Beh全面來管制、治理香港。香港政府原本tī英國管轄之下,有真獨立、完整ê司法系統,tsiah有才調tsiânn做世界ê經濟中心。

  4. Beh進行「第二擺回歸」,雖bóng香港已經hōo中國收tńg來統治20外冬,人民反抗、無認為家己是中國人--ê,iáu真濟。

  5. 實施全面ê政治手段heh驚,hōo人民m̄敢koh tsiūnn街仔路抗爭。


Kap台灣人ê關連


Kap台灣人khah有關連--ê,是《國安法》ê四大罪名:『分裂國家、外國勢力、顛覆政權、恐怖主義』——就算你人無tī香港,若是行為牽涉tsit幾个罪,mā ē出問題。另外,tī施行細則內底,甚至要求相關人員,bē得拒絕提供犯罪相關資料。所致,lán台灣政府針對派官員駐香港ê khang-khuè,ài有適當ê對策。國安法tsia-ê規範,刁工hōo人無夠時間thang反應,香港政府真有可能tī最近就掠一寡tshuā頭反抗運動ê人,來「刣雞教猴」。


7月29,香港警察國安處kā「學生動源」前成員鍾翰林、何諾恆、何忻諾、陳渭賢等四个人掠--起-來。警方表示,掠--in ê理由是根據in tī社群網站頂頭ê言論,引用《國安法》第20條kap第21條,koh講市民「若有宣告,就已經是煽動ê罪行」。Ná像吊燈內底ê「大尾蛇」(『巨蟒』),bih起來偷偷仔kā你看,hōo真濟學者m̄敢批評中國,若無,ē提無中國ê研究資料、資源,學術研究成果ē受影響。


大學編雜誌ê經驗


吳教授講tī伊讀大學ê年代,有做過《大學新聞》總主筆,bat hōo人要求kā文章內底ê「階級」改做「階層」tsiah ē-tàng刊。1986年,《大學新聞》mā bat因為刊一篇khau洗政治ê bàng-gà去hông停社一冬。Tse是表面上ê理由,真正ê原因是伊kap一寡人tshuā大學新聞社等幾个社團ê學生去鹿港參與「反杜邦運動」。可見1980年代,校園ê政治氣氛iáu-koh真緊張。伊舉tsit寡古早ê例講hōo逐家聽,感覺未來ê香港真有可能經歷台灣以早ê「白色恐怖」。


國際反應


美國訂《香港自治法》,ē-tàng制裁破壞香港自治ê官員。英國hōo有「英國海外僑民」護照ê香港人,ē-tàng申請做永久居留ê英國公民。到7--月初旬為止,歐盟kap日本lóng無採取啥mih行動,kan-na表示「遺憾」。


反送中運動


動員kap鎮壓ê規模lóng tsiok大,濟濟人hông判暴動罪、iáu leh審查ê案件mā真濟。參與運動--ê,70%~80% lóng是16到30歲ê香港少年人。其中hông判暴動罪--ê,身份是「學生」ê比例占上kuân。Tse ē-tàng講是一擺「青年學生運動」。根據研究調查,香港經過2014年ê「雨傘運動」kap舊年ê「反送中運動」了後,大部份lóng認為家己是香港人,認為家己kan-na是中國人--ê,愈來愈少。


美國ê國際力量


Tī中國力量愈來愈強ê情勢之下,美國是世界上iáu ē-tàng插手控制ê角色。美中tsit-tsūn是tī-leh新冷戰狀態。M̄-koh,美國kap台灣是盟友,lán kap香港mā是「戰略互助」關係,tī中國對香港kap台灣造成威脅ê情形之下,台灣是幫助香港ê關鍵。香港若是政治情勢愈來愈bái,恐驚後一个受影響--ê,就是台灣。


台灣民意對中國ê觀點


針對台灣民意對中國政府ê觀點來講,2012~2020年ê調查比較--起-來,今年iáu-koh認為中國政府kap台灣是朋友--ê,比舊年明顯減少。調查mā發現講,台灣社會有67% ê人支持反送中運動,算是比例真kuân、普遍lóng贊聲ê態度。反送中運動mā是今年初台灣選舉趨勢改變ê關鍵因素之一。


台灣後一步ē-tàng按怎做?


Lán ē-tàng提供人道救援,ē-tàng吸引香港ê資金kap人才,m̄-koh,tsit點mā有bē少人反對,因為香港ê資金,有真濟實際上是中國資金leh huānn。Lán koh-khah適合做--ê,其實是吸引khah濟教育、新聞、演藝、NGO各界ê香港人才來台灣。Koh-khah進一步周全ê計畫,就ài kā lán ê移民政策mā包含在內。Ǹg望台灣tī目前ê世界情勢發展當中,ē-tàng變做「全球公民社會」ê「連結」之一,hōo台灣tī國際扮演koh-khah重要ê角色。

#台語sa攏有 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報317期,2020年8月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。