Se̍h-se̍h唸

作者:陳春美


真濟人lóng講阮兜siunn過開明,囡仔kap阮做序大--ê lóng無大無細,m̄-koh阮翁仔某lóng感覺kap囝做朋友,互相làu-khuì求進步mā是tsiânn趣味ê鬥陣方式。Tiānn-tiānn有人問我退休leh創啥mi̍h?Kám bē閒kah掠蝨母sio咬?Kám bē siunn無聊?Ooh!無--nòo,我beh哪有hit款liōng-siōng時間huah無聊--lah!我想beh做ê代誌有一thoo-lá-khuh--leh!

 

「母--à!你leh se̍h-se̍h唸,是leh唸啥--lah?」拄下班ê後生,一下開門就án-ne問。因為蹛隔壁社區ê新婦去hōo人鉸頭毛,kā囡仔寄我tsia,我tsáng著機會緊唸冊hōo拄滿三個月ê查某孫仔聽。後生ná弄in查某囝笑,ná kap我講話。我kā老歲仔目鏡提--落-來,bē輸展寶--leh,kā手頭ê《台文通訊BONG報》,tī伊ê面頭前ia̍t--leh ia̍t--leh!Suà喙講:「我leh唸冊hōo阮孫聽--lah!」後生tsiânn giâu疑問講:「你mā siunn hàm,紅嬰仔是聽bat啥mih碗糕?」我無想beh hōo伊感覺我假gâu;mā驚囡仔講lán食老假博。想著以早tiānn-tiānn聽著人講hit句:「我食--過ê鹽比你食--過ê米khah濟;我行--過ê橋比你行--過ê路khah濟」lóng ē hōo人倒彈。我就提醒我家己,食老絕對m̄-thang做tsit款顧人怨--ê。


我用tsiânn kòo謙ê khuì口講:「Kap你滾sńg笑--ê--lah!其實是為著我家己ê未來,kā孫當做是阿媽ê『粉絲』,hōo伊聽我朗讀,練喙順suà激頭腦兼顧孫,一兼二顧,番薯溝兼種芋。」想著以早我便若beh去比朗讀,就koo-tsiânn規家伙仔坐tī客廳,當做評判老師kā我評分,in lóng無意無意。現現我唸ê時間to iáu未到,就huah講:「讚讚讚!叫你第一名,好--ah!請落台!」真正是hōo人有夠厭氣。Tsit-má阮查某孫lóng恬恬仔聽,態度是好kah in tuè bē著。


看後生leh幌頭,我就緊分享我所看--著ê一本冊。內容主要是講lán若tshiâng-tsāi朗讀,m̄是kan-na增加智識niâ,上重要--ê是ē-tàng顧lán ê大腦,防止伊提早退化。現代人要求逐項lóng ài利便,連讀冊mā上好是有撇步hōo家己真緊就記ē tiâu。不而過,lán若無beh去考試,m̄免勉強lán家己去背hia-ê有--ê無--ê,只要練習用喙去讀,無形中lán就ē-tàng強化lán ê腦力。


因為台文是我上kah意--ê,我當然就是唸台語文章。逐個月一本《台文通訊BONG報》,我若beh唸kah熟lut-lut,mā tio̍h-ài khai bē少時間;生成khah鈍、khah hân-bān ê我,做萬項代誌lóng ài ke用tsiânn濟時間。久無去教冊,若無ke減唸冊,我驚ē對台語字愈來愈生疏,朗讀就是上好ê自我練習。後生聽我án-ne講,suah講:「好--lah!唸台語hōo阮查某囝聽ē-sái--得--lah!你mài教伊英語就好,tuè你學台語大漢koh ē-tàng去比賽;若是tuè你學英語,就火hua--去--ah!」


Hooh!真正是「看貓--ê無點」,上無,我寫台語ê文章,你kám就看有?Koh敢tī hia se̍h-se̍h唸,真正是無意無思。 

逐家來phò-tāu 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 341期,2022年8月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。