魚鱗tshè ê記憶

作者:田美瑜


印象中ê魚鱗,就是一種無路用ê mi̍h件,不而過,tiānn-tiānn看電視內底ê食si̍t節目,有一个阿伯,三不五時就買一寡奇奇怪怪ê mi̍h件,煮來hōo in規家伙仔食。M̄管是啥mih mi̍h件,親像牛ê皮、驢仔ê跤、鴕鳥ê頷頸,伊lóng有法度提來煮食,in規家伙仔lóng食kah真好食ê款。「有毛--ê食到棕蓑、無毛--ê食到秤錘」,tsiânn實是生目睭m̄ bat看--過。

 

有一kái tsit个阿伯講有一種魚仔ê魚鱗真特別,生做四四角角,ē-sái kā魚鱗tsìnn來食,看著he怪奇ê魚鱗,suah想著我ê生活竟然bat kap魚鱗sio拄--過……。

 

我做囡仔ê時tsūn,蹛tī台中ê西屯區,hit-tsūn ê交通iáu無像tsit-má hiah-nī利便。阿爸食頭路ê電廠,tī歇睏日lóng ē請電廠ê司機駛交通車,載台電社區ê員工去建國市場,hōo阮tsia-ê員工tshuân規禮拜ê菜。所以對阮來講,歇睏日是阮規家伙仔做伙去台中市tshit-thô ê好流擺。

 

平常時仔,阮ē tuè阿爸去台中公園se̍h-se̍h--leh了後,就ē行去冊店看冊。阿爸真愛看冊,所以伊講阮一人ē-sái買一本冊;我kap阿兄lóng真珍惜買冊ê機會,先看冊--一-睏-仔,tsiah來揀想beh買ê hit本冊。Hōo我感覺冊--裡ê世界tsiânn趣味,阮兜四个囡仔文學底蒂lóng是tī tsia釘根生湠。

 

Tiānn-tiānn去冊店、公園,mā有厭siān ê一工,mā tsiânn好玄阿母去菜市仔買菜ê狀況,就央阿母hōo我tuè路。阿母知影我自細漢尖跤幼手,是厝--裡ê糖kâm仔,哪ē慣勢菜市仔--leh。

     

有一kái,阿母答應hōo我tuè去菜市仔買菜,一下入去菜市仔,就發現菜市仔ê塗跤,lóng是烏烏koh tâm-lok-lok,感覺a-tsa mā真bē慣勢。Tsiah行無幾步niâ,空氣中有怪味,hōo我感覺tsiânn無爽快,阿母講he是魚仔ê臭tsho味,攑頭看--過-去,看著遠遠有一个賣魚ê擔仔。頭家真無閒,伊ê倒手掠一尾魚仔,正手leh拍魚鱗,一時間,白色ê魚鱗親像落雪一直lak--落-來,其實是魚鱗噴kah魚擔仔sì-kè lóng是。我m̄敢行siunn倚,koh特別kā阿母ê衫仔裾khiú-tiâu-tiâu,請阿母行khah緊--leh,tuè阿母ê後壁行--過-去。

 

真正是「人若衰,種pû仔生菜瓜。」Tńg厝了後,無偌久我ê大頭拇ê關節,無tín無動生一粒mi̍h件。頭起先,我無想beh管待--伊;不而過,漸漸ē小可仔疼疼,而且親像花m̂仝款,開始pit--開--ah,我就開始哀。我kap阿母lóng掠無頭tsáng,是啥mih原因ē生tsit款ê mi̍h件。


姑不而將,阿母tshuā我去坐bá-suh koh盤車,去台中市hōo醫生看。醫生問我有去菜市仔--無?醫生講tse是「魚鱗tshè」,因為魚鱗黏tī大頭拇,tsiah ē生魚鱗tshè。原來如貓!阿母就想著去菜市仔ê hit工,魚鱗siànn拄siànn竟然ē噴去我ê大頭拇。

 

雖bóng巴克禮牧師bat記載,講tī醫學上,ē得著魚鱗tshè,是因為病毒感染,伊ê外形看--起-來bē輸是「魚鱗」ê款。M̄-koh,我得--著ê魚鱗tshè,hōo我感覺kap魚鱗有關係。


魚鱗tshè tsiânn實是愈看愈tsheh,雖然只是細細一个,suah影響我ê生活。早時仔洗喙、洗面、食三頓、暗時寫宿題,lóng ē用著大頭拇,只好逐工照起工來點藥仔。魚鱗tshè就tī阿母逐工耐心kā我點藥仔,koh來來去去走真濟tsuā台中市了後,醫生用家私kā魚鱗tshè解決、tàn-sak--ah!

 

不而過,我tuè阿母去se̍h菜市仔興tshih-tshih ê心情,mā kap魚鱗tshè仝款,消失kah無痕無跡--ah。魚鱗tshè tsit个詞,kap hit-tsūn苦疼ê心情,mā早就放bē記--ah!一直到tsit-má,tsiah想起魚鱗tshè竟然bat kap我有sio拄--過。

 

魚鱗tshè留--落-來--ê,kan-na賰阿母對查某囝疼惜ê心情,tī我ê心肝ínn仔拍m̂,恬恬開出清芳ê花蕊。


台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 341期,2022年8月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。