Chheⁿ-mê Cheng, É-káu-á Lêng

Chheⁿ-mê精、é-káu仔靈


作者:So͘ Sēng-chong (台羅會會員 )


Tī kó͘-chá kó͘-chá, thô͘-tāu bián chhá, chóng--sī góa kin-á-ji̍t beh kóng ê kò͘-sū kap thô͘-tāu bô koan-hē. Tī kó͘-chá iáu bô chúi-lêng-chhia ê sî, nā ū lâng ê chhù teh hóe-sio. Tō kā bīn-tháng the̍h--khí-lâi, kòng hō͘ khiang-khiang-kiò ta̍k-ke thiaⁿ--tio̍h, tō chai-iáⁿ ū hóe-sio-chhù--ah, tō the̍h chúi-tháng kōaⁿ chúi lâi tàu phah-hóe.


Ū 1 keng chháu-chhù-á lāi-té tòa 1 ê é-káu ê sin-pū kap 1 ê chheⁿ-mê ê ta-koaⁿ. Ū 1 kang é-káu-á sin-pū the̍h bīn-tháng tī in chheⁿ-mê ê ta-koaⁿ ê hī-khang-piⁿ kòng kah khiang-khiang-kiò. Chheⁿ-mê ê ta-koaⁿ chiū mn̄g kóng: “Tó-ūi teh hóe-sio-chhù?” É-káu-á sin-pū bô hoat-tō͘ kóng-ōe, tō kā in ta-koaⁿ ê chhiú khan--kòe-lâi, khǹg tī ka-kī ê heng-khám. Chheⁿ-mê ê ta-koaⁿ bong-tio̍h sin-pū ê heng-khám phòng-phòng, tō khui-chhùi kóng: “Sī keh-piah ê chng-thâu Lêng-á-liâu siáng in tau teh hóe-sio-chhù?” É-káu ê sin-pū tō kā chhiú sóa lo̍h-lâi tō͘-châi ê ūi-tì, ta-koaⁿ bong-tio̍h sin-pū ê tō͘-châi tō koh khui-chhùi mn̄g kóng: “Châi--ā?” Châi--ā ū chiâⁿ chē ê, sī tó 1 ê Châi--ā?” Ē-káu ê sin-pū thiaⁿ-tio̍h in ta-koaⁿ teh mn̄g. Tō kā chhiú tùi tō͘-châi ê ūi-tì, sóa lo̍h-khì 4 chhùn ê só͘-chāi. Chheⁿ-mê ê ta-koaⁿ hiông-hiông hoah 1 siaⁿ kóng: “Ő͘, sī hô͘-chhiu Châi--ā in tau teh hóe-sio-chhù--o͘h.”


Lán tùi chia chiū thang chai. Sui-bóng 1 ê bô hoat-tō͘ kóng-ōe, 1 ê ba̍k-chiu bô khòaⁿ--kìⁿ. Chóng--sī in 2 lâng ê hoán-èng lóng chiâⁿ hó, bo̍k-koài sio̍k-gí teh kóng: “Chheⁿ-mê cheng, é-káu-á lêng.”  
台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報318期,2020年9月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。