Sòe-goa̍t Bô-siaⁿ, Chheng-chhun Bô-iáⁿ 歲月無聲,青春無影

作者:陳俐雯 (台羅會會員 )


Hian-khui tó tī thoah-á-té ê siòng-phō͘, àu-n̂g ê siòng-phìⁿ thí-khui 1 ia̍h 1 ia̍h kì-tî ê bō͘. Thè-sek ê ōe-bīn ū gín-á-sî hàu-tai ê kó͘-chui, ū siàu-liân poān-ge̍k ê ǹg-tǹg, mā ū siōng chhiⁿ ê nî-hôa. Che 1 tiuⁿ koh 1 tiuⁿ hoán-n̂g ê kū siòng-phìⁿ, chhōa góa chǹg kòe siàu-liām chheng-chhun ê pōng-khang.


Siòng-phìⁿ lāi-té hit ê thǹg-chhiah-kha koh suh leng-chhùi-á sì-kè chông ê gín-á-phí, chi̍t-ba̍k-nih í-keng tōa-hàn--ah, kì-ek tiong hit ê ài khàu koh ài tòe-lō͘ ê cha̋-gín-á, í-keng sī seⁿ-chò jī-pat chheng-chhun ê siàu-lú, náu-hái tiong ê kì-tî koh ū chiok chē eng-ia ê kì-ek iáu bē-hù chhéng-thûn, tō tîm lo̍h sòe-goa̍t ê le̍k-sú.


Tiàu leh piah-téng ê ji̍t-chì iáu thêng tī chheng-chhun hit ia̍h, bô-tâ-ôa, sòe-goa̍t ê chhiú piàⁿ-sè tī chheng-chhun ê bīn tiám hûn boah hong-song, bô-siaⁿ-bô-soeh tī hia̍h-thâu ê jiâu-hûn siá ìn-kì, hō͘ chió-hòe ê tan-sûn phah-bô--khì, phiau-tì ê seⁿ-tiuⁿ cháu-cheng--khì. Siūⁿ lóng bô? Sī án-chóaⁿ sim to iáu-bōe chún-pī beh kap chheng-chhun hun-chhiú, ná ē ba̍k-chi̍t-nih i tō “it pat liu-liu-khì”; iáu teh hoaⁿ-hí chheng-chhun chhiâng-chāi, soah tō ài bīn-tùi bû-siông sòe-goa̍t chiong bí-hó ê iáⁿ-jiah, bí-lē ê bīn-bô͘ khau kah hi-le̍h-le̍h, goân-lâi chheng-chhun chá tō bô-tiuⁿ-bô-tî hō͘ bô-siaⁿ ê sòe-goa̍t lia̍h-kau-thè.

 

Lian--khì ê chheng-chhun tī sî-kan ê tē-tô͘ chi̍t-tih-chi̍t-tih lâu-lo̍h ko͘-ta ê sí-hái, hō͘ bô ǹg-bāng tī ai-siong ê sim ta̍uh-ta̍uh-á hoat-kàⁿ, che tiau-siā ê chheng-chhun kan-na ē-tàng tī ná àm, an-chēng ê mê chheh-thàn, té ji̍p siòng-kheng, ko͘-ko͘-toaⁿ-toaⁿ theⁿ tī tû-thang-lāi. Ū siáⁿ lâng ē-tàng kā góa kóng, chheng-chhun, tàu-té sī cháu tó-ūi--khì?   

台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報318期,2020年9月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。