Ē吵--無?

作者:藍春瑞


阿華kā電視拍開,越頭問--我:「Ē siunn大聲--無?」suà--落-去隨koh問講:「Án-ne好--m̄?」


實在bē-hiáu應--伊,就凊彩回講:「Ē-sái--ah!」話tsiah煞,我家己目頭kat倚--來,頭殼內即時lóng總空--去,十枝tsíng頭仔khuè tī字盤頂,m̄知beh按佗位koh tshi̍h起。


姑不將就kā電腦徙入來後尾空地增建ê灶跤間。厝頂蓋玻璃纖維ê浪板,hōo落bē煞ê西北雨,沃kah bē輸鼎底炒塗豆án-ne sà-sà叫,若koh kap kha-tshng後牽長聲hainn-hainn叫ê電風摻--落-去,應該比外口客廳ê電視koh-khah吵,mā ke大聲濟--ah。Tse,lóng無礙著我雙手拍電腦、想代誌,顛倒心肝頭清幽、快活kah無tè比!平平四箍liàn-tńg lóng有聲音leh tân,kuân低大細mā無啥精差,是按怎有hiah大ê無仝--leh?


我家己leh臆,仝款ê聲音leh響,若有定著ê節奏leh kuân-kuân低低心肝bē煩,因端是出tī人ê耳空鬼仔,ē-hiáu kā tsit款聲音khioh tuì邊--a去,hōo伊有koh kánn-ná無,bē攪擾著頭殼內ê心神,就親像徛踮溪仔邊,m̄管偌雄ê tshuah流聲,lán ē恬恬用目睭ná tsîn ná欣賞niā-niā,決定無人ē講擋bē tiâu,起hit種想beh緊suan ê心念。


另外,若講著聽歌、聽音樂,ē hōo人即時快活心花總開,連我mā ē出聲huah讚。Iáu-m̄-koh,仝tsit个時tsūn,順suà兼做一寡kap心神思考有牽連--ê,譬論講寫文章、做詩句ê khang-khuè,就無thang hiah好食睏--ah,若無kā tsia-ê音樂總切hōo hua--去,隨pìnn無路來。Kám講是我狡怪koh歹鬥陣tsiah ē kap人hiah無仝?我mā m̄知。Iah是講所有leh做有關文字ê工作者,lóng有tài tsit款「恬靜tsiah做有khang-khuè」ê症頭--leh?若kah是án-ne,m̄是孤孤我niâ,就無啥mi̍h thang驚惶tio̍h狂;koh反倒tńg來講,就準講kan-na我一个,mā是「喙鬚在人留」ê古怪癖niā-niā,kap是非、道德lóng無牽kha̍p--著。 


(Tsit篇文章bat刊tī教育部電子報,漢羅用字有調整,原文網址:https://reurl.cc/GAyZpZ
#阿瑞--ā話仙 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 354期,2023年9月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。