透血ê語言mā ē hōo人快樂

作者:阿    表


按2019年9--月hit跤兜開始寫blog。寫到tann,猶原leh改版。不而過,改到tsit篇已經揣著家己意愛ê書寫排版。所擺,應當bē koh出現tsit頁kap hit頁無siāng款ê問題,我mā ē-tàng完成當初ê設想——一日一篇。


Blog寫beh四冬,ná寫ná改版看--起-來tsiânn無經濟效益,總--是對我來講tse是Übermensch(挑戰問題、挑戰自我)ê過程。我tsiânn愛tsit个過程,看家己bē輸一下仔做律師,一下仔做辯士,來kā家己ê問題合理化;m̄-koh,jû-tsháng-tsháng ê blog文章,m̄管按怎講伊suí、按怎好mā是無khah-tsua̍h。Tn̄g著tsit款「火hua bu-lù-sù」ê情形,我就ē讀一首德國詩人寫ê詩,詩句大概是án-ne:


親像每一蕊花

每一个少年

tī無仝ê年歲、無仝ê人生階段

ē tsiânn做一蕊新嫣ê花蕊

每一種智慧kap美德lóng ē開花

Tī伊ê年代bē接suà透流

每一擺ê sù常呼喚

心lóng ài準備離開、重新開始


Tsit首詩hōo我想起íng過ê家己,對濟濟語言lóng有興趣,suah是tn̄g著台語就隨越頭。Lán kan-na願意照華語文ê理路「扛棺柴兼bāu哭」——親像日文ê「兄貴(あにき)」ē-hiáu拍漢字、 ē-hiáu用華語讀漢字,suah m̄ bat tshiau揣伊ê tsáng頭。橫直伊就是『兄貴』,啊『環境』ê台語就是「huân-kíng」,m̄免管待伊正確ê讀音是「khuân-kíng」。 


一直到blog寫beh半冬,一位透過面冊社團牽線ê網友主動寫訊息hōo--阮,講伊ē-tàng按台灣紮寡台文冊來德國hōo阮參考。Kap伊見面話講無幾句,伊隨笑講:「你中部人--hooh?」我m̄ bat kā人講過阮後頭厝tī佗位,笑笑應講:「我ê中部腔真重--hooh?」


伊講:「台中人kap北部人lóng講蟬仔,南部人講am-poo-tsê,kan-tann大肚、龍井、追分hit tah ê人tsiah講tuā-lē,大聲lè-lè叫ê tuā-lē,聽in ê腔口是海口人,一定是海線ê兄弟。」伊koh án-ne笑講,「阮慣勢講 “suî”,阮後生現此時慣勢講 “tsiâ”,因為伊tī台中讀冊食頭路。」


Tsit件代誌hōo本底對學習「羅馬字」無興頭ê我,隨關心鳥鼠(tshú)kám有洗身軀——揣鼠味(趣味),mā因為tsit件代誌改變我依賴倉頡輸入法拍寫台文漢字ê習慣。經過一擺koh一擺用台文輸入法練習拍寫台文,我mā想起囡仔時別人笑阮講台語有芋仔腔。


阮阿爸是ē kā「鵝仔」講做「蚵仔」、「西瓜」變做「死瓜」ê「老芋仔」,伊kā阮教講「透血ê語言mā ē hōo人快樂」。另外,tuè阿爸離開家鄉到外埠ê阿母,mā ē án-ne講,「Lán厝邊濟濟人講蘋果、柑仔蜜,我慣勢講lìn-gòo、thoo-má-tooh」,無人m̄-tio̍h,只是慣勢ê表達無sio仝án-ne niā-niā。


自2019年第一篇全漢字台文,到學寫陳雷醫師ê寫作方式(一篇全漢字、一篇全羅馬字),tsit-má改做寫漢羅合用一篇。經過四冬ê時間,我猶原m̄知影漢羅書寫ê比例,mā猶原m̄知影啥mi̍h是泉腔、啥mi̍h是漳腔等等。


M̄-koh我清楚知影我是幸福ê囡仔,因為我m̄免像爸母in沿ê人經歷濟濟擺ê「語言分裂」。阮阿舅到老iáu leh讀報紙訓練喙舌、ǹg望án-ne練習ē-tàng看著字隨講出囝孫leh講ê「國語」。所致,我真正tsiok感謝爸母hit款「透血ê語言mā ē hōo人快樂」ê教養,hōo我bē對家己khí-moo khà油(『情緒勒索』)嫌家己bái。


總--是,我iáu是ē因為『(台語的)文字真的讓人看不下去』tsit類ê講法隨風火to̍h。不過風火to̍h huān風火to̍h,阮mā bē kap tsia-ê『捍衛戰士』膏膏纏盤天說古(puânn-thinn-sueh-kóo),因為我家己mā有仝款問題,ài我讀『哇係呆丸人』tsit款台語晶晶體mā tsiok痛苦,痛苦kah m̄知ài去佗落拆藥解決病症tsiah好,所致「let it be」tsiah bē為著別人ê問題gîng死家己。


引述台灣教會公報《台文生涯》ê tsit段話:


母語是做一个人心靈ê根本部份,lán做一个人所有ê「生活、行動kap存在」,包括lán ê語言,lóng是上帝賞賜(使徒行傳17章28節),tse叫做「天賦人權」。 


我是幸福ê囡仔,有機會tī家己ê年代熟sāi著台語文。台語文就親像舊àu舊臭、beh hông tàn-hìnn-sak ê Einkorn(一粒麥仔),佳哉有濟濟願意參我分張tsit粒hông供體伊無經濟價值ê麥仔ài按怎掖種,我ê Einkorn tsiah有法得抽穗、弄花、飽穗;雖bóng我ê Einkorn iáu是無夠suí,m̄-koh我種kah tsiok滿足快樂。

#心內話 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 354期,2023年9月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。