Gōng囝 ——送hōo《大疫》所有ê工作人員

作者:吳玉祥


聽講 

有一陣gōng囝

leh舞啥mih

舞台劇

啥貨--ooh 是

「台語」舞台劇


In beh kā

已經lám身ê 

舞台劇

動大手術

換腦換心

換神魂換血脈

換目睭換耳空換喙舌


He是

khai

hiah濟年

hiah濟氣力

hiah濟人拚kah

phēnn-phēnn喘

iáu-koh leh相命

ê大工程


註定愛貼錢

(講錢bē大pān--lah,艱苦--幾-個-月就準--過--ah)

註定媒體無愛

(『通知採訪?啊,你們又沒有藝人......』)


Tsit陣gōng囝

講著台語

Ná蛾仔見著火

拍死無退

就親像

hit當時

hit陣人

仝款

拚kah

phēnn-phēnn喘


因為

In ê心肝內

lóng有

sio-siâng ê

hit个夢

hit pha火

#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 354期,2023年9月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。