台灣語文運動ê時代意義

 作者:蔣為文


編按:原文tī 1994年5--月,《台文通訊》第30期,第8頁刊出;漢羅用字有koh調整--過,羅馬字部份保留原本使用ê傳統白話字。


西元1895年清廷戰敗,將「鳥不語、花不香、男無情、女無義」ê台灣割hō͘日本帝國。到1945年日本戰敗,koh將番薯仔島割hō͘中國ê國民黨政權。Tùi古早到chit-má,chit粒番薯仔就親像án-ne一直hō͘人割來割去、tàn來tàn去,siáng mā無法度保證後手bē koh割hō͘中國ê共產黨政權?!如果講中國ê近代史是苦難--ê,kám講台灣就無苦悶?


日本發動太平洋戰爭並實施「皇民化運動」,改名姓、廢漢文、禁台語、表揚「國語家庭」。日本總督加強語言控制ê目的,就是beh消除愈來愈koân ê台灣意識,beh hō͘台灣人m̄知影家己ê台灣人,beh用壓霸ê方法逼台灣人做二等ê日本人,beh叫二等ê日本人替一等ê日本人服務,做in ê砲灰!


國民黨拄接收台灣ê時tsūn,因為屬tī過渡時機,學校iáu bat出現過台語kap北京語ê「雙語教學」,m̄-koh,無到兩冬,「二二八」發生,「皇民化運動」再度借屍還魂,二等ê中國人koh ài替一等ê中國人服務,做in ê炮灰!


第一,tī學校內底實施單語教育,而且真粗殘禁止講台語,講台語就ài罰錢、就ài掛狗牌仔,hō͘學生產生講台語就是無水準、就是罪惡ê自卑感。課本mā bē講台灣ê代誌,kan-na欺騙講台灣是中國不可分割ê一部份,hō͘你甘願做二等ê中國人,m̄甘願做一等ê台灣人。


第二,tī社會上,不准踮公共場合講台灣話,因為講「國語」逐家聽khah有,台語kan-na ē-tàng bih tī厝內偷偷仔講?!語言若kan-na是溝通工具,án-ne,為啥mi̍h lán無愛自細漢就學英文就好,何必學「國文」造成世界溝通ê困難?


第三,tī電視媒體頂面,刁工醜化講台語ê人,若無,就是減少製作經費,造成品質無好,hō͘人認為講台語ê人是一寡下階層、a-sa-puh-luh、不三不四ê人,若是beh做一个有水準ê智識份子,就ài講北京話。而且將台語ê使用定位tī鄉土--ê、阿公阿媽ê話,tèⁿ死台語ê成長空間,kánn-ná台語kan-na ē-tàng hām阿公阿媽in老大人講,siáng講同學之間就bē-tàng用台語講?Siáng講兄弟姊妹中間就ài用北京話?


語言除了溝通以外,同時也保存著chit塊土地hō͘人感動ê歷史上、生活上、感情上ê族群文化。消滅chit个語族ê母語,就親像將一欉樹仔tùi根挖--起-來;今仔日,保存母語就是beh保存chit个語族ê族群文化,就是beh hō͘ chit欉樹仔大欉。換一个角度來看,就是beh爭取做台灣人ê尊嚴,lán無需要講壓迫lán ê統治者ê語言,lán無需要繼續做人ê新婦仔囝,lán更加beh爭取用台灣文化做主體ê台灣國;見若有認同台灣ê人,無分大陸、原住民、客家、鶴佬(Hō-ló)lóng是chit个主體ê一份子,lán做伙sio-thīn,徛出來要求:


  1. 語言平等:hō͘原住民ê話、客話、鶴佬(Hō-ló)話、北京話lóng chiâⁿ做台灣ê正式語言,是台灣ê「國語」。

  2. 實施母語教育:hō͘每一个語族有教in ê後代講母語ê權利kap義務,人民mā有受母語教育ê權利kap義務。

  3. 消除廣電惡法ê陰影:拍開心內ê門窗,發展全面性ê台語節目、全面性ê台語文學、全面性ê台語用語。

  4. 實施台灣化、世界觀ê教育:台灣是中國bē-sái分割ê一部份,台灣「反共(產黨)復國(民黨)」ê時代已經過--去,現此時台灣是世界ê一部份,台灣有伊主體性ê政治、經濟kap文化地位,台灣是台灣人ê台灣!(淡江大學台語文社第二屆徵文比賽鶴佬〈Hō-ló〉組佳作,作者hit-chūn是淡江大學機械系四年學生)#台文通訊30週年經典回顧 專欄。 
台文通訊BONG報319期,2020年10月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。
三十而立.台文通訊30週年徵稿啟事


古早人講「三十而立」(sam-si̍p jî li̍p),意思lán人tio̍h-ài食kah 30歲,tsiah徛ē在、讀有冊,m̄知kám有影?《台文通訊BONG報》ê前身是1991年7--月創刊ê《台文通訊》kap 1996年10--月創刊ê《台文BONG報》,落尾tī 2012年2--月合刊,也就是講,到kah明年ê熱--人,就是guán 30歲ê坎站--looh!創刊hit當時,眾人對台灣母語ê發展有gua̋大ê ǹg望,tsit條台語路行過30冬,m̄知guán kám有ha̍h人意,hōo本土語言出頭天--ah?

翻頭tńg去看beh 30年前hit跤兜,台灣人知見著民主改革大變化ê流擺,規kuānn sio連suà ê運動,爭取母語人權ê議題也無欠席。30年來,tuè政治勢面起起落落,語言政策ê論戰無時停,路途就算講坎坎坷坷,語言運動ê成果suah也沓沓仔粒積——2018年尾,立法院三讀通過《國家語言發展法》,到tsia,所有本土語言ê發展tsiah平等得著法律上ê保障。

現此時,國校kap大學、研究所lóng已經有本土語言ê課程,koh,《國家語言發展法》明訂,自2022開始,國高中mā ài有本土語言課。國家級ê語言認證考試tsîng 2010辦到tann,愈來愈成熟。公視台語台tī舊年7--月開播,多元ê台語節目一个一个出--來;《小王子》台語版今年3--月一下出版,即時tī冊店ê排行榜tshìng-tsiūnn頭名,包括阿却賞囡仔故事繪本系列在內ê各種台語文創作ná來ná受注目。本土語言ê復振,tsiânn做規个社會共同思考ê議題。

30冬ê tsit條路--裡,逐家手頭ê tsit本雜誌m̄ bat斷站,uì美國到台灣,uì 1991年到tann,kā濟濟sia̋n-pái、前輩ê心血khioh做伙,kap tńg半沿甲子ê台語運動做伴、kap各位關心母語ê有志做伴。Guán 30歲--ah,雖然是通世界iáu leh發行ê台語文雜誌內底歷史上kài久長--ê,也不過是一个「文青」——台文ê青年——nā-tiānn。人講,少年--ê khah táng-hiánn,30冬ê青春台語路guán行了按怎,guán家己歹講話,就交hōo讀者來回答。

Uì tsit-tsūn開始,guán誠懇徵求「台文通訊30週年」稿件,歡迎逐家來鬥鬧熱,或者分享你kap《台文通訊BONG報》ê故事,或者提供對guán ê建議。一本台語文雜誌beh行過30冬無簡單,若無各位讀者sio-thīn kap oo-ián,guán無可能堅持到tann。Tī tsia,編輯部koh再一擺表示上大ê感謝,期待有志ê來稿。