唱歌ê運河Chhiò-koa ê Ūn-hô

 作者:陳雷


(本文是漢羅合用kap羅馬字一段一段對照)


有歲ê台南人大概lóng知影Sa-khá-lí-bah——khah早市內食mi̍h上出名ê所在。M̄-nā好食koh俗,幾若十擔據在你揀,上特別是伊ê台南味,別位無——鱔魚麵、粉圓仔、鼎邊趖、棺柴枋……,in是啥mi̍h,我暫時仙機無漏洩,請lín家己去了解。外地ê朋友若來sio揣,上夠禮就是「我chhōa你來去Sa-khá-lí-bah」。


Ū-hòe ê Tâi-lâm-lâng tāi-khài lóng chai-iáⁿ Sa-khá-lí-bah – khah-chá chhī-lāi chia̍h-mi̍h siōng chhut-miâ ê só͘-chāi. M̄-nā hó-chia̍h koh sio̍k, kúi-lōa cha̍p tàⁿ kù-chāi lí kéng, siōng te̍k-pia̍t sī i ê Tâi-lâm bī, pa̍t-ūi bô – siān-hî-mī, hún-îⁿ-á, tiáⁿ-piⁿ-sô, koaⁿ-chhâ-pang..., in sī siáⁿ-mi̍h, góa chiām-sî sian-ki bô lāu-sia̍p, chhiáⁿ lín ka-tī khì liáu-kái. Gōa-tē ê pêng-iú nā lâi sio-chhōe, siōng kàu-lé tō sī “góa chhōa lí lâi-khì Sa-khá-lí-bah”.


Che Sa-khá-lí-bah是按怎起勢--ê,我無啥確實。總--是有影chēng日本時代就有--ah。地點真好,拄好tī運河邊,自然不時鬧熱,海產lóng是上鮮ê現貨。少年人上愛chhōa查某朋友去Sa-khá-lí-bah,食了順sòa oat去運河邊散步。若拄著彩霞ê黃昏,ia̍h是悠悠ê月光瞑,戀愛ê十種滋味chiâu有--ah。


Che Sa-khá-lí-bah sī án-chóaⁿ khí-sì--ê, góa bô siáⁿ khak-si̍t. Chóng--sī ū-iáⁿ chēng Ji̍t-pún sî-tāi tō ū--ah. Tē-tiám chin hó, tú-hó tī ūn-hô-piⁿ, chū-jiân put-sî lāu-jia̍t, hái-sán lóng sī siōng chhiⁿ ê hiān-hòe. Siàu-liân-lâng siōng ài chhōa cha-bó͘-pêng-iú khì Sa-khá-lí-bah, chia̍h liáu sūn-sòa oat khì ūn-hô-piⁿ sàn-pō͘. Nā tú-tio̍h chhái-hâ ê hông-hun, ia̍h-sī iû-iû ê goe̍h-kng mê, loân-ài ê cha̍p-chióng chu-bī chiâu ū--ah.


出國前一暗阮去Sa-khá-lí-bah, koh tam一擺鱔魚麵、鼎邊趖ê滋味了,oat去運河邊坐,已經òaⁿ-òaⁿ無啥人。對面天頂半个月,水面一chōa長長ê月光,有時風來吹jiâu--去,親像阮ê心情áu做幾若kéng。海味ê水湧拍著船肚,輕輕仔一聲一聲,漁船khoaⁿ-khoaⁿ仔一下一下hián,bē輸運河teh sak搖kô,唱io嬰仔歌。阮約束,逐禮拜寫批,伊畢業隨來美國kap我做伙。


Chhut-kok chêng chi̍t àm goán khì Sa-khá-lí-bah, koh tam chi̍t pái siān-hî-mī, tiáⁿ-piⁿ-sô ê chu-bī liáu, oat khì ūn-hô-piⁿ chē, í-keng òaⁿ-òaⁿ bô siáⁿ lâng. Tùi-bīn thiⁿ-téng pòaⁿ ê goe̍h, chúi-bīn chi̍t chōa tn̂g-tn̂g ê goe̍h-kng, ū-sî hong lâi chhoe jiâu--khì, chin-chhiūⁿ goán ê sim-chêng áu chò kúi-lōa kéng. Hái-bī ê chúi-éng phah-tio̍h chûn-tó͘, khin-khin-á chi̍t siaⁿ chi̍t siaⁿ, hî-chûn khoaⁿ-khoaⁿ-á chi̍t ē chi̍t ē hián, bē-su ūn-hô teh sak iô-kô, chhiò io-eⁿ-á-koa. Goán iok-sok, ta̍k lé-pài siá-phoe, i pit-gia̍p sûi lâi Bí-kok kap góa chò-hóe.


Sa-khá-lí-bah離開了後,50冬阮無koh saⁿ見。Hit暗ê約束好比唱歌ê運河呵咾少年熱情ê寄望,嬰仔歌io睏--去ê夢。終其尾--來,我tio̍h問家己,50冬前為啥mi̍h beh離開hit个美麗ê所在、心愛ê人--leh?檢采hit个年代ê人,另外iáu有一个無辜ê ǹg望:自由、尊嚴、安全。Che kám是全部ê答案?佳哉chit-má ê少年人m̄免做chit款困難ê選擇。


Sa-khá-lí-bah lī-khui liáu-āu, 50 tang goán bô koh saⁿ-kìⁿ. Hit àm ê iok-sok hó-pí chhiò-koa ê ūn-hô o-ló siàu-liân jia̍t-chêng ê kià-bāng, eⁿ-á-koa io khùn--khì ê bāng. Chiong-kî-bóe--lâi, góa tio̍h mn̄g ka-tī, 50 tang chêng ūi-siáⁿ-mi̍h beh lī-khui hit ê bí-lē ê só͘-chāi, sim-ài ê lâng--leh? Kiám-chhái hit ê nî-tāi ê lâng, lēng-gōa iáu ū chi̍t ê bû-ko͘ ê ǹg-bāng: chū-iû, chun-giâm, an-choân. Che kám sī choân-pō͘ ê tap-àn? Ka-chài chit-má ê siàu-liân-lâng m̄-bián chò chit khoán khùn-lân ê soán-te̍k.#寫hō͘學生朋友ê代誌 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。
台文通訊BONG報319期,2020年10月出刊。


歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。