WAGI KI SALOM

水ê日子


作者:Asuwagi(含苿)


【Si-lá-iah(『西拉雅』)語版】


Tabe mariyang madoung. 

Tmangi ko ki vagango tu karumduman.

Ta teni muarux ki vaung ka tu Stille.

Maraw ko ki vurel.

Wagi ki maudaludal. 

Akumeato ki ltah

Maudim ta purarey. 

Wagi ki salom.


【台語版】


暗安

我tī暗暝內為著牽手流目屎

伊tit-beh渡過太平洋

我透暝直目看月娘

發現是落大雨ê一工

雷公sih-nah

烏雲khap過天星

屬tī水ê日子
#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 355期,2023年10月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。