媽媽經

作者:媜    嫚


趁歇熱,我去北部看我兩个朋友,Ruby kap Susan,阮是高中ê仝班同學,tsit幾冬因為疫情hām khang-khuè,已經tsiok久無見面--ah。講--起-來tsit擺見面是pn̄g紅嬰仔ê福氣。Ruby kap Susan真有緣,in頭一胎tī仝年出世,Ruby生後生安安,Susan生查某囝言言,親像一對囡仔伴,兩家伙仔有時仔mā ē sio招去tshit-thô;六年了後in有第二胎,lóng是siùnn兔ê查埔囝,一个是金牛座,一个是雙子座,bē輸是換帖兄弟。


Ruby約阮tī in兜見面,hit工beh倚晝ê時,Ruby tshuā安安落樓tsih接,我雄雄看著安安,kiōng-beh bē認--得,細漢時hàng奶hàng奶,現此時看--起-來瘦抽koh lò跤,講話大pān koh真活動,一點仔to bē驚生份。初見面ê時,tsit對囡仔伴恬恬仔sio對看,到厝無偌久,兩个開始講sńg笑,koh ē偷聽大人講話,liam-mi sńg尪仔,liam-mi sńg『樂高』,sńg kah喙笑目笑,連食飯mā bē記--得。Ruby in翁坐tī邊--a ná顧紅嬰仔,ná看囡仔sńg,紅紅幼幼ê嬰仔看--起-來真古錐,有時háu有時笑,hōo規家人惜命命。Susan in翁無來,伊tī厝內顧紅嬰仔,m̄-koh我相信伊mā是一个「神隊友」。


阮三个查某人坐leh lim茶話仙,講著附近貴som-som ê厝價kap tng-leh興建ê捷運,呵咾主人家挑lāng ê客廳kap sù-sī ê房間,mā講著家庭kap tshiânn養囡仔ê話題。原本我對「媽媽經」無啥mih概念,m̄-koh聽Ruby kap Susan leh討論大細項代誌,tsiah發現逐項lóng是學問,親像是紅嬰仔lim ê牛奶粉品牌、逐擺lim ê份量、幾點鐘飼奶、kám有thang睏過暝;koh有大漢囡仔ê退化行為、計畫beh讀ê國校仔(聽講競爭tsiânn激烈,ài先徙戶口、抽khau仔)、學啥mih才藝、kám有睏中晝ê習慣;尾--à koh講著ta-ke新婦ê鬥陣情形、月內中心kap tshiànn奶母ê拍算、買厝買車ê時機,有tsiok濟代誌hōo我料想bē到,聽著mā真心適。聽逐家講kah笑hai-hai,紅嬰仔mā真好笑神,koh ē掠人金金看,hōo人感覺滿面春風。總講--一-句,愛笑ê囡仔實在得人疼,福氣--lah。


「媽媽經」是念bē完ê劇本,Ruby怨嘆in囝「有喙無耳」,厚話兼大嚨喉空、食飯有夠拖沙,我講伊「愛嫌bóng嫌」,囡仔gâu講話m̄是歹代,而且bē nuà床kap揀食,無tè嫌--ah;Susan講言言愛suí愛妝,洋裝滿厝間,m̄-koh伊真貼心,ē-hiáu照顧小弟,飼奶、換尿tsū仔lóng無問題,hōo人呵咾kah ē tak舌。Ruby講伊欣羨Susan有一个ē-hiáu sai-nai koh輕聲細sueh ê查某囝,koh細聲講伊欣羨我獨身仔ê生活。我講「甘蔗無雙頭甜」,各人有各人ê生活,有好mā有bái,m̄免欣羨別人,tsit-má飼囝是「艱苦頭,快活尾」。


想著安安今年9--月就 beh讀國校仔--ah,Ruby個性樂暢iáu是規工操煩,伊知影我長年tī國校仔任教,問我一寡國校仔一年ê時tsūn ē面對ê狀況。我請伊免siunn煩惱,拄開學老師lóng ē先教學生規矩kap禮貌,hōo in了解上課應該ài做ê代誌kap上下課、用餐歇晝ê時間,囡仔mā ē觀察老師kap同學,沓沓仔適應學校ê生活。M̄-koh,我iáu是提出一寡建議:ē-sái tshiâng-tsāi tshuā囡仔去學校散步運動,hōo in熟sāi、kah意學校ê環境mā khah bē行m̄知路;若拄著問題一定ài kā老師報告,bē-sái kā人跤來手來,到時有理mā講bē清;任何mi̍h件lóng ài貼名避免有糾紛,帽仔ē-tàng用奇異筆tī內底寫名;國校ê便所khah濟用khû--ê需要事先練習。


Suà--落-來我koh分享一件笑詼代,tsit-má ê囡仔齣頭tsiânn濟,啥mi̍h lóng ē-sái sńg,譬論講老師請伊mài講話,伊隨恬恬,開始sńg家己ê文具;老師koh請伊收mi̍h件,伊換sńg手tsíng頭仔;尾後,老師請伊手iap後,伊乖乖照做,總算是安份--ah,無偌久目睭仁ná弄獅,看東看西看kuân看低,就是m̄願看老師。現代ê學生khah有家己ê想法,老師確實需要khai真濟心思kap創意去提升學生ê學習意願,tsiah bē白了工。古早人講:「生囝師仔,飼囝師傅」,我感覺ài koh加一句:「教囝仙人」。


Tsit幾工除了來北部看老朋友,我mā sì-kè se̍h-se̍h--leh,有去peh象山、se̍h植物園kap看展覽,一路上沉重ê行李揹kah腰痠背疼,實在真佩服Ruby kap Susan,「十月懷胎」ài揹一个大肚胿,性命m̄是行李,無thang寄人顧;想著我tī植物園走揣大自然ê奧妙,in tī桌頂教囡仔菜蔬、果子ê名,提醒孩子m̄-thang揀食;眼前我上要緊論文ê結構kap字數,為前途iáu teh拍拚,in對紅嬰仔lim ê奶水份量斟酌計較、對囡仔ê成長充滿期待kap煩惱。阮三个雖bóng仝歲數,人生ê路suah無仝途,除了互相祝福,mā期待日後再相會。
#台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 357期,2023年12月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。