二舅離家出走--ah

作者:蔡月賓


二舅是阮叔伯舅--ā。


細漢tī庄跤,kap叔伯阿姊、阿兄逐工sńg做伙,囡仔時mā tuè堂--ê叫伊二舅,連厝邊隔壁ê囡仔mā tuè leh叫。二舅ê本名是「募字」,就án-ne「二舅、字舅」就變做阮tsit勻leh叫ê偏名。


二舅騎一台20幾冬ê oo-tóo-bái,tsit台正港ê銅管仔車沿路háu沿路哀,煙筒管koh ē沿路phū規管ê烏煙,遠遠聽著he狗聲乞食喉ê聲,逐家就知影是二舅來--ah。


熱--人ê時tsūn,阿爸tī日頭beh暗仔,ē kā the椅夯來倚戶tīng跤ê埕--裡,ná歇ná看廳內底ê電視,koh ē-tàng影著siáng uì大路行--過。Tsûn--年,倚中秋ê時tsūn,我聽阿爸nauh講,「Khah ē tsiah久無聽著募字hit台銅管仔車--leh?」講了,隨khà電話sì-kè問看siáng有看著二舅--無,koh khà去問in後生。無問無代誌,一下問,suah發覺二舅正經無tī庄--裡。


隔tńg工,規庄頭lóng leh揣二舅,khà手機仔無人接,平常時仔有leh做伙sio揣ê厝邊頭尾,mā lóng m̄知伊走tuì佗去,連in後生查某囝mā揣無人。有人講二舅kánn-ná去日月潭遊覽,mā有人講伊kánn-ná去台北揣親tsiânn。 


揣beh kah兩工外,逐家tsiah知影thang緊張,因為二舅m̄ bat leh家己出門,哪ē去日月潭?台北ê朋友mā kan-na hit幾个,問mā問無啥結果;後生查某囝tng-leh參詳講tio̍h-ài報警察--無,koh去公厝beh pua̍h-pue問王爺,拄好聽著二舅ê換帖講,「募字--ā kap in tshit仔tī日月潭leh tshit-thô,叫厝內ê人tio̍h去kā tshuā--tńg-來。」


原來二舅已經tī半個月前就離家出走--ah。伊知影逐家leh揣--伊,就刁工無beh聽電話,mā無想beh tńg--來,尾--à是in查某囝hām囝婿去kā載--tńg-來。


一下tńg來到庄頭,先到公厝拜拜,逐家mā走來kā看,萬--ā叔公ná leh教示kā問,「啊你是按怎無講無tànn就走--出-去?你是大母人大母種--neh,食到tsit个歲頭--ah,iáu leh搬囡仔齣,是beh hōo人煩惱--死--hooh?」


He sáng勢ê歹聲嗽,hōo二舅雄雄大聲háu--出-來,頭tìm--leh,規个人un落去坐tī塗跤。


「Lín lóng m̄知,自香--a過身,lín kám有人leh關心--我?少年--ê,過家己--ê--lah,啊lín是隨人有隨人ê家,我一箍人蹛tī hiah大間ê厝,逐項mi̍h件lóng ē hōo我想著香--a;lín叫我tio̍h出去行行--leh,心頭tsiah ē開,啊我一个老孤khu̍t是beh去行佗一跡--lah?Lín啥人知影我ê艱苦?」


二舅講著in某香--a,suah háu kah四lâm垂。以早lóng是二妗香--a leh做主,二舅tuè前tuè後,自二妗過身了後,伊就tiānn-tiānn se̍h神se̍h神,m̄知beh按怎過日子。


逐家聽著二舅哭kah死無人有--ê,喙bih--leh mā m̄敢koh講啥。


「Iáu-koh有--lah,少年--ê揣伴,lán序大人m̄敢siunn講按怎,我老--ah,某to過身--ah,講beh揣一个伴niā-niā,suah後生查某囝有話,厝邊隔壁se̍h-se̍h唸,講我食老suah m̄定著,講我老不修,講我老thian-tho̍h,m̄顧孫仔顧別人……huinnh huinnh huinnh……少年--ê kā囡仔ânn-tiâu-tiâu,我是beh按怎tshap手!Lín kám知影我一个人蹛一間闊lòng-lòng ê厝,心肝頭有偌nī ak-tsak。」


「我mā想beh koh去揣一寡穡頭ke減仔來做,就是食老無路用,以早少年做鐵工,bē-hiáu工夫,用手股硬áu鐵枝,ná leh做gōng工,tsit-má suah規肢手lóng變形,骨頭phok--出-來,天氣若無仝,就痠kah beh死,食老khioh-ka̍k--ah,食老m̄-tsiânn樣--ah!」


二舅一睏仔kā心內ê怨嘆lóng tháu--出-來,塗跤hōo伊ê目屎、鼻水tòo kah tâm糊糊。


「爸--ā!啊to平常時仔tńg來看--你,lóng mā好勢好勢,有tang時,你koh叫阮mài hiah tsia̍p tńg來厝揣--你,你講你ē家己招人去遊山玩水,哪ē知影你是替阮想siunn濟--lah!阮ài無閒囡仔,ài上班食頭路,你有代誌mā ài kā阮講,阮是無斟酌tsiah濟,你若頭先有講清楚,阮mā ē tshuā你去kap阮做伙蹛,手骨疼mā ē tshuā你去復健,啊阮真正無張持想,後kái ē khah斟酌--leh--lah!」大漢--ê、第二个查某囝兩人ná安搭二舅ná kā講。


「Tsit-má一箍就leh giān-giān bē消kiān,koh beh復健一箍kiān,我無愛去病院,mā無愛kap lín做伙蹛,我無愛kā lín麻煩,我kan-na想beh揣一个伴,過我老歲仔人ê生活。」二舅kánn-ná囡仔leh kā委屈lóng iah-iah--出-來。


「啊我講m̄免tiānn-tiānn tńg來看--我,是tài念lín leh無閒--neh,lín suah真正放恬恬無beh tshap--我。」二舅ná拭目屎,ná大大suh一口khuì,koh無beh徛--起-來。


二舅上疼ê細漢查某囝khû--落-來,「阿爸,mài án-ne--lah!無愛你揣伴,是驚你食老眩船hōo人拐--去,mā m̄是賭強無愛hōo lín交往。」話講了,邊--a一寡人目屎mā tuè leh tin--落-來。


「好--ah,無代誌就好,後kái阮lóng ē khah斟酌--leh,你若有代誌tio̍h-ài講--出-來,m̄管是辛苦病疼,iah是生活中ê安排,逐家lóng ē-tàng做伙參詳。」二舅in後生牽伊沓沓仔行--tńg-去。


二舅自hit kái離家出走了後,生活過了tsiânn樂暢,有時去田園種作,做一下仔議量,若無,就kap in tshit仔sì-kè遊山玩水,有tang時仔就去in後生查某囝厝--裡蹛--幾-工-仔,揣孫仔開講,講伊tsit站仔tī老人會做志工、kā一寡老歲仔人tàu-sann-kāng ê代誌。


人講老人囡仔性,二舅自hit kái kā心內話iah--出-來,消tháu鬱卒了後,in後生查某囝mā khah知影按怎陪伴、有孝--伊。


是講二舅mā真古錐,雖bóng逐家是一家伙仔,家己若siunn細膩,無beh kā代誌講講--出-來,是無啥人有hit-lō才調,做你腹肚內ê蝒蟲,掠有你ê心思,知影你ê艱苦。


庄--裡一寡人kā二舅ê代誌khioh來做話屎,tī二舅ê kha-tshng後phì-siùnn講伊學囡仔用háu--ê,講伊是bē-hiáu thang衰,ná講koh ná笑;不而過,看著二舅ê身軀邊有tshit仔,序細hiah有孝,逐家心內是欣羨kah。


到tann,hit台銅管仔車mā koh tuè二舅tī庄頭se̍h來se̍h去、honnh-honnh叫,koh愈來愈大聲。

#台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 357期,2023年12月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。