學台文ê體會

作者:林子捷


「番薯m̄驚落塗爛,只求枝葉代代湠」,台灣ê文化對我來講,是tsiânn重要,而且是真有特殊性--ê。因為參阮厝--裡ê序大人講話lóng是用台語,學校suah lóng教華語,雙種語言ê環境hōo 我自細漢就感覺奇怪,是按怎逐工ê日記bē-sái寫「暗頓真好食」kan-na ē-tàng寫『晚餐真好吃』?老師hōo我ê解sueh是:台語m̄是正式ê語言。一直到大漢--ah,我讀中文系,mā iáu是有聽人leh講,台灣文化屬tī中國文化下跤,無去考慮著台灣文化ê主體性。


Koh講一件歷史事實,台灣經歷過日本時代,hit時tsūn保留tsiânn濟台灣意識、台灣文化ê作品,lán若去掀中國文學史,絕對看bē著tsia-ê作品,若去掀日本文學史,iáu是無。中國無愛收,日本mā無愛收,代表tsia-ê作品並m̄是in認定tī in國內ê文學——tse是台灣家己ê文學,以台灣為主體ê文學。社會上,在我觀察,逐家對台灣文學ê認知是tsiânn欠缺,不止仔可惜。


Tsit冬外,我開始學習台文、台語,hōo我了解著家己身為台灣人koh ài繼續精進ê部份。連橫bat講--過:『汝為台灣人,不可不知台灣事』。果然ài學,tsiah知影家己原本ê眼界有偌狹;開始學,tsiah有將台灣文學史tsit塊大餅補hōo齊ê感覺。


拄開始,我無想到ē應用著tsiah-nī濟ê聲韻學kap訓詁學ê智識,想bē到,tsia-ê考察漢語ê工具,ē-sái用來調查台灣字ê本字、來源,可惜真濟人學ē-hiáu tsia-ê技術,suah m̄知有thang為台灣本土文化貢獻tsit个功能。老師mā tiānn-tiānn提醒--lán,文字是為語言服務--ê,所以m̄-thang執死訣,認為文字kan-na有漢字一種,羅馬字mā無應該hông歧視。文字kap文字之間應該ài平坐徛,koh論歷史,羅馬字ê歷史比現在ê華語漢字koh-khah久,無啥mih正當無正當ê論辯。


學習過程中,透過台灣話ê使用,tsiah ē知影台灣hit時tsūn真真正正社會ê心聲。比論講二二八事件,hit時期ê受難者lóng是講台語ê台灣人,雖然有tsiânn濟華語作品mā寫kah tsiânn哀傷,m̄-koh論真ē-tàng反映時代ê心聲,khah濟是台語、用台文寫--出-來ê二二八作品,he是真真正正ui心肝ê文學作品。用台語思考、用台語表達,tsiah ē-tàng表現出時代ê思想、立場。


前一站仔,Marvel(『漫威』)電影有一个反派角色「Thanos(『薩諾斯』)」,伊利用非自然ê手路消滅一半ê人類,所以hia-ê超級英雄beh拯救世界,hōo世界恢復原狀。就復振母語來講,就親像beh hōo台灣語言生態恢復原樣。若準講台語是自然消失、自然淘汰,無人beh講,可能就是社會ê選擇,m̄-koh歷史上政府用非自然、無正當ê政策,強迫台灣ê社會kā tsit粒語言ê「飽仁」挽--起-來,hōo台灣語言ê生湠,出現tsiânn大ê危機。歷史已經過--去--ah,lán愛看向頭前,kā台灣ê母語揣倒tńg--來。


Lán m̄是聖人,無法度解救全世界,m̄-koh lán ē-sái透過講母語、寫母語來救台灣文化。做正確ê代誌m̄免驚別人講閒仔話,tī愛母語tsit條路上,ē聽著真濟歹聽話,m̄-koh lán m̄免失志,只要有心拍鐵,鐵成針,一定ē等到逐家lóng ē講母語ê hit工。


以早有張我軍〈為臺灣的文學界一哭〉,提倡伊ê文學主張,得著眾人ê注意kap支持。Tsit-má我mā為台灣文壇大聲háu--出-來,因為ài án-ne tsiah ē有人注意、án-ne tsiah ē有人發現,社會ê病根,ài眾人做伙拍拚。Lán ê目屎,m̄是目屎,是發願護持台灣文化ê沃田水,ǹg望看著台灣文化花園大開ê日子。
#Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 356期,2023年11月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。