Tuì-thâu Si̍k-sāi Tâi-bûn

Tuì頭熟sāi台文


作者:汪美伶


Guá pún-lâi siūnn-kóng ka-kī ê Tâi-gí thîng-tōo sǹg bē-bái, tsì-tsió ē-hiáu thiann Tâi-gí sin-bûn, pîng-siông-sî mā ē-sái kap lâng kóng kán-tan ê sû iah-sī sio̍k-gí, kám ū su-iàu koh ti̍k-pia̍t o̍h? Pîng-iú tsio guá tâng-tsê lâi siōng-khò ê sî-tsūn, i sī kóng ē-sái sú-iōng àm-hō kap kāng-tóng ê tông-tsì lâi liân-lo̍k mā bē-bái, guá tsiah tshân-tshân kā pò-miâ--lo̍h-khì, siūnn-kóng tāi-khài tsin kán-tan, tsua̍t-tuì o̍h ē-hiáu. 

Bô siūnn--tio̍h, khai-sí siōng-khò liáu-āu, tsiah tsai-iánn guá gōo-huē--ah, ū tsiok tsē jī guá kuí tsa̍p nî lóng tha̍k m̄-tio̍h, mā ū bē tsió jī ê kā-jī sī tshò-gōo--ê, guân-lâi guá ê khiunn-kháu sī luān lām--ê, guá kin-pún to bē-hiáu kóng Tâi-gí, si̍t-tsāi tsin kiàn-siàu. Put-kò guá kám-kak lāu-su kóng ê Tâi-gí tsin hó-thiann, siōng-khò kí ê lē mā tsiok tshù-bī. Tńg-lâi tshù liáu-āu, guá kánn-ná sió-ha̍k-sing kāng-khuán, kap guán ma-ma kap guán ang-sài kóng kin-á-ji̍t o̍h-tio̍h siánn-mih tshù-bī ê khiunn-kháu, iah-sī lán pîng-siông-sî tiānn-tiānn kóng m̄-tio̍h ê jī-sû. In khuànn guá o̍h kah tsiah jīn-tsin, mā pháinn-sè tshiò guá kóng liáu bē suà-phah. 

O̍h Tâi-gí ê līng-guā 1 ê khùn-lân tō sī tha̍k kap siá ê būn-tê, i ū khan-sia̍p-tio̍h Lô-má-jī ê phing-im, iáu ū siann-tiāu ê piàn-tiāu, ho̍k-tsa̍p ê thîng-tōo bē-su guā-kok-gí. Tâi-gí bô tshin-tshiūnn Ji̍t-gí kap Ing-gí, ū tshut tsiok tsē jī-tián ē-tàng sú-iōng, mā bô-huat-tōo lī-iōng bāng-lōo tsu-guân lâi ka-kī ha̍k-si̍p, ta̍k lé-pài teh siá tsok-gia̍p ê sî-tsūn, tsha-put-to lóng ài khai kui e-poo ê sî-kan tsiah ū huat-tōo uân-sîng, si̍t-tsāi tsiok kan-khóo--ê. 

Ū-tang-sî-á siūnn-siūnn--leh, sī-án-tsuánn bô-tāi-bô-tsì lâi o̍h Tâi-gí--leh? Tâi-uân hiah-nī tsē lâng lóng bē-hiáu kóng Tâi-gí, mā sī tsiàu-siông ū tsînn thang thàn, ū pn̄g thang tsia̍h, bô o̍h mā bô-iàu-kín--lah. M̄-koh, guán pîng-iú kā guá mn̄g kóng: “Ē-hiáu sú-iōng Tâi-lô, siá-tshut kap kóng-tshut lán ê bó-gí, pa̍t-lâng lóng khuànn-bô mā thiann-bô, ū tsiok sóng--ê--bô?” Sī, tō sī án-ne, lán ài o̍h ē-hiáu lán ê bó-gí, kā lán ê bó-gí kóng kah iu-ngá koh tsìng-khak, jî-tshiánn koh ài kā thuân hōo āu-tāi, hōo lán ê kiánn-sun kóng ka-kī ê bó-gí.  


(作者是「Ē liàn-tńg台文讀寫基礎班」結業ê學員)


心內話 專欄,本文使用教育部推薦ê台羅

#台文通訊BONG報 344期,2022年11月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。