飛烏,緊kā魚翼還--我

作者:鍾育紋


古早時代,飛烏hām飛烏虎是大海內底上好上好ê朋友。Hit个時tsūn,飛烏iáu bē-hiáu飛出海面,伊ê名iáu m̄是飛烏,因為伊ê身軀烏mà-mà,koh生做細粒子,看--起-來古錐仔古錐,所以人lóng叫伊細粒烏;飛烏虎hit-tsūn mā m̄是叫做飛烏虎,因為伊生做大大尾,規身軀ê色水光iānn-iānn,所以人lóng叫伊大金金。你若是tī海水內底看著一尾大大尾ê魚邊--a泅一隻細細尾仔ê魚,就知影是大金金hām細粒烏koh鬥陣出來tshit-thô--looh!

有一工,細粒烏kā大金金講伊想beh去參加hit年度海洋ê舞蹈比賽,m̄-koh伊家己胸坎ê魚翼無啥mih特色,想beh kā大烏烏借伊hit對通人呵咾、thián開ê時是又koh長又koh suí ê魚翼,án-ne去參人比tsiah khah有贏面。Haih!Tse就hōo大金金歹決定--looh!Tī胸坎ê魚翼是伊上珍惜ê寶貝,若是平常時伊是bē借--人--ê。M̄-koh kā伊借--ê m̄是別人,是伊上kài好ê má-tsih neh!伊mā真希望細粒烏去比賽ē-i̋ng tio̍h等啊!Tse……ài按怎tsiah好--leh?

Tī大金金煩惱kah規粒頭mooh leh燒ê時,細粒烏去揣tsiok愛kā人tàu-sann-kāng ê海鷗來做保證人,海鷗就án-ne hām細粒烏做伙去拜託大金金。大金金看in兩个tsiah-nī仔有誠意,只好講:「好--lah好--lah!借--你是ē-tàng,m̄-koh你ài khah細膩--leh őo!Mā ài答應tī比賽結束ê時tsūn,就隨kā我ê翼還--tńg-來őo!」大金金講ê條件,細粒烏是一下手to lóng kā答應,所以大金金hām細粒烏就交換in胸坎ê hit對翼。

細粒烏kā大金金ê翼一鬥--起-去,就發見伊泅水ê感覺hām進前完全無仝,伊就歡歡喜喜開始研究新ê舞步,伊發現伊細細ê身軀配hit對長長大大ê翼,泅水ê時一tènn力,規身軀就ē-i̋ng衝出水面,遠遠看,ná tsham像伊ē-hiáu飛hit形neh!Tī舞蹈比賽頂頭,細粒烏就用伊新ê舞步hām技巧,tio̍h著比賽ê頭名--looh!而且因為伊飛出海面ê舞步實在有夠suí,逐家就無beh koh叫伊ê本名,kā伊ê名改做飛烏--looh!

隔tńg工beh暗仔,大金金tī路--裡拄著海鷗,in兩个講著飛烏tio̍h頭名ê代誌,lóng歡喜kah phu̍t-phu̍t跳,講in án-ne kā飛烏tàu-sann-kāng實在真有價值。M̄-koh講--leh講--leh,in兩个suah發見一件代誌,大金金kā海鷗問講:「你今仔日kám有看著飛烏?」海鷗ná so頭殼ná講:「Tse……無neh!我mā揣伊無neh!M̄是講一比煞tio̍h-ài kā你ê翼還--tńg-來?」「Tse……」in兩个就án-ne金金對siòng,lóng m̄敢kā煩惱ê代誌講--出-來。

舞蹈比賽一比煞,hōo逐家呵咾kah心花tsūn-tsūn開ê飛烏一小sut仔lóng無想beh kā翼還hōo大金金,伊規心kan-na想beh kā翼留落來伊身軀頂,就án-ne連厝lóng無tńg--去,隨suan去tsiok遠tsiok遠ê所在bih--起-來,hōo人lóng揣無。

過幾日仔,大金金發見飛烏確實無想beh kā翼還--來,就kā做保證人ê海鷗罵kah臭頭。In兩个就約束講無論飛烏走去天邊海角,lóng ài kā伊胸坎ê hit對翼討--tńg-來。後--來,大金金ê名mā改--ah!因為逐kái看--著,lóng是看著伊tsiok受氣jiok tī飛烏ê後壁,親像beh kā飛烏拆食落腹hit款,所以逐家就kā伊改名叫做飛烏虎--looh!

所以你tsit-má tsiah ē看--著,大海若出現ē飛tī海面頂頭ê飛烏,liam-mi就ē看著tī後面leh jiok ê飛烏虎,你若是聽有魚仔ê語言,就一定ē聽著飛烏虎大聲leh huah講:「Kā我ê翼還--來!Kā我ê翼還--來!」無偌久,天頂mā ē有海鷗飛--來,想beh tī飛烏一飛出海面ê時tsūn,就隨kā伊掠--起-來,叫伊緊kā翼還hōo伊以早ê má-tsih--lah!


(本故事改編自民間故事「鹿角還狗哥」)


Sann-kap讀小說專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅拼音正式版。
台文通訊BONG報302期,2019年5月出刊。

--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。
郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。