罕得走頭名

作者:許正輝


母親節ê前一禮拜透早,去參加由鶯歌青商會tī guán鶯歌新地標ê「三鶯藝術村」所舉辦ê「圓夢盃親子公益路跑」活動,tsit个活動kap一般ê路跑賽無仝,雖bóng有設定5K kap 10K tsit兩項走標ê比賽(我報名5K),m̄-koh看主辦單位公佈ê簡章就知影,一定是無啥mih競賽性質ê活動。Mā因為無獎勵,所以我tī報名ê時tsūn就知影bē有走標ê高手來參與,結果確實就是我所想--ê án-ne,來參加--ê大部份lóng是規家大細做伙來行行看看,運動兼等抽獎ê一般人khah濟,tse hām一般ê路跑賽真無仝。Tī準備起跑ê時tsūn就無看著有啥mih競爭力ê對手(因為我tiānn-tiānn參加走標比賽,高手lóng是hit幾个,我lóng真熟),起跑走無偌久我就知影今仔日一定ē走頭名,其實tse mā是我當初報名tsit个比賽ê ǹg望--lah!

雖然是無高手來參加,拄開始我iáu是有走khah緊--淡-薄,我mā是驚ē hōo後壁ê人jiok--著,結果走無1K越頭看後壁就無看見第二名--ê,伊竟然離我hiah-nī遠,實在是hōo我想bē到。Mā因為án-ne,走kah kiōng-beh喘bē離ê我就kā速度放khah慢--ah。其實我mā無法度走偌緊,因為10K ê人先走,5K khah uànn走,m̄-koh kan-na差無三分鐘ê款,頭前ê路線是tsiânn狹ê自轉車道,無偌久就jiok著走khah慢ê 10K ê人。有人sak奶母車仔,mā有人牽狗leh散步,若是beh超過in lóng tio̍h-ài閃來閃去。

雖bóng是無高手來,放輕鬆leh走,走tī頭前有小可仔心虛,m̄-koh tsit款感覺iáu是bē-bái,我真少有tsit種機會ē-tàng走上頭前,有淡薄仔歡喜kap虛榮感,因為過tńg-se̍h點了後,就開始se̍h頭走--tńg-去,走無偌久就開始面對愈來愈濟ê人,有tsiok濟人kā我呵咾,講我哪ē hiah-nī厲害走hiah緊,tse是一个原因。另外,koh有因為我是褪赤跤leh走ê關係,應該有真濟人m̄ bat看過有人褪赤跤leh走標,逐家lóng是用讚嘆iah是憢疑ê心態leh看--我。

5K ê距離對以前走過超過100場ma-lá-sóng ê我來講實在是真短,tsiânn緊就走tńg到終點,終點ê所在竟然完全無人leh迎接,會場ê工作人員lóng leh無閒家己ê khang-khuè,無人想著hiah-nī早就有人走--tńg-去。凡勢是因為tsit个活動本來就無leh算時間kap成績,主辦單位看--起-來mā lóng無辦走標比賽ê經驗,m̄知影過偌久ē有人走--tńg-來。我走煞了後,過一睏仔,tsiah有人反應--過-來,huah講5K ê第一名tńg--來--ah,緊請我kap主辦單位鶯歌青商會ê會長hip相。我刁工kā hit个會長khau-sé講我走--tńg-來哪ē lóng無人tshap--我?也lóng無獎品,連國校仔運動會hit款送hōo囡仔ê陽春公版ê獎牌mā無tshuân,大會實在是ài改進。伊mā歹勢歹勢,kā我講明年一定有,緊tshuā我去邊--a領逐家lóng有thang領ê紀念品,看伊ê表情實在是有夠心適--ê--lah!

走標走頭名,m̄是我tsit款業餘跑者tiānn-tiānn有ê待遇,走tī頭前ê感覺實在是夭壽爽--ê,今仔日是一kái真罕得有ê經驗,m̄知後擺kám koh有機會走第一名?逐家來phò-tāu專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報303期,2019年6月出刊。

--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。
郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。