仁心仁術ê白醫師

作者:蔡惠芬 Tshuà Huī-hun

白醫師自細漢就看著做漢醫ê老爸,逐工lóng tsiok親切對患者leh問診,減輕患者ê痠疼、婦jîn人跤手冰冷、囡仔脾土無開、風邪khuh-khuh嗽、tio̍h痧等等,50幾冬前hit站時機kia̍t,見若艱苦人,辛苦病疼來看診,提藥仔lóng無收錢。 阿爸tiānn-tiānn講:攑頭三尺有神明,人leh做,天leh看,lán有khuì力thang幫贊--人,khah贏受人幫贊,上天hōo lán規家伙仔順序平安就是上大ê恩賜。

序大人真罕得出門,有閒ê時lóng leh看漢醫冊,親像是《傷寒論》、《神農本草經》,厝--裡八个囡仔mā同齊坐tī食飯桌仔leh讀冊。Tī tsit種厝--裡成長ê白醫師,就án-ne對中醫tsiânn有興趣,養成愛看冊ê習慣,讀小學就意向,後擺beh跟tuè阿爸,學做漢醫,m̄-nā醫術ài ē,醫德mā一定beh親像阿爸,名聲受厝邊ê肯定參呵咾。

1985年白醫師提著漢醫牌,就tī基隆徛館看診,逐工針灸--ê 70外名,治療筋骨kuāinn筋、閃--著、跤手骨uáinn--著,練出tsa̍t腹ê工夫。2001年koh踮七堵百福社區開館,hia是小庄頭,民眾koh-khah需要醫生來照顧。

白醫師講,傳統中醫對病症分科,無親像西醫分hiah幼,中醫診療模式是「辨證論治」為本、以「整體觀」來出發,tsit幾年大病院成立中醫部,中醫分科漸漸khah tsiūnn樣,sóo-pái 30幾冬來,mā利用歇睏,一直參加各種專科醫生課程,內科、婦科、兒科、傷科、耳科、針灸科……,tuè著時代ê跤步,若提著執照,tsiah ē-tàng對個別ê病人來醫護。

白醫師逐科lóng真老到(láu-tàu),問診輕聲細sueh,將每一位患者,lóng看做親人sio-siāng,少年囡仔tiānn-tiānn sńg手機仔sńg到翻點,精神bái;食頭路人khang-khuè濟、壓力大,規工拍電腦,sù常ē腰脊骨痠軟;查某人花bē tiâu枝;老大人老thuē……。一般診所一kái kan-na ē-sái揀一部位leh tsha̍k針灸,白醫師to lóng無窮分,頭殼、肩胛頭、腰脊骨、跤頭趺所有症頭同齊做一kái來tsha̍k針灸,而且對每一位患者,lóng仝款照顧。白醫生m̄-nā醫術高明mā兼心理醫生,「Tsit kái進步真濟!Ài ke減運動khah ē緊好、涼--ê、甜--ê lóng ài khiūnn喙……」。

熟sāi白醫師是guán tsiok大ê福氣,阿母、阿姨lóng是80幾歲ê老人,身體難免有koh-iūnn,guán tiānn-tiānn拜六陪老大人去白醫師hia;有一kái guán親目睭看著一位hông扛--入-來ê患者,醫生手ná針灸喙ná鼓勵,一個月後病人就有法度家己行來看診;『帕金森氏病』ê人,跤手khū-khū-tsùn、行路細步,一下針灸煞,即時有才調khuann-khuann仔一步一步行--起-來,患者kap家屬歡喜kah哭出聲;koh有一位逐工來針灸ê婦jîn人講:「我半年前中風蹛大病院加護病房40工,醫生叫我ài開刀,我驚有風險,m̄認命,tsiok掛慮變成khuê跤半遂suah行路ài枴仔,後--來朋友紹介白醫師,我即時辦出院來到tsia,lán逐家來看māi,講話無漏風,行路順序,現此時我是m̄是真正常啊!?」

開業到tann,白醫師變成tsiok濟患者ê家庭醫師,sù常是規家伙仔同齊來掛號,病人暗時9點來掛號,仝款歹勢拒絕,門診tiānn-tiānn看到暗時翻點,逐家lóng講伊是妙手回春,是救苦救難ê大仁醫。


台灣人寫真專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報303期,2019年6月出刊。

--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。
郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。