Sian-jîn ê Senn-sí tsi Luân 仙人ê生死之戀

作者:高嘉徽


Tī tsit ê sian-kài ū hun 4, 5 ê tso̍k-kûn, in ū 1 ê thóng-tī ê kun-hông kiò Kong-tshun, i sī tsit ê sian-kài puē-hūn siōng kuân--ê. I kap i ê ài-jîn ē ū siánn-mih huat-tián neh? Lán khuànn--lo̍h-khì tō bô m̄-tio̍h!

Ū 1 kái, tsit ê Kong-tshun Sìng-siōng i gōo-huē i ê ài-jîn tsò pháinn tāi-tsì. Kā lâng oo-pe̍h bû-luā--ê, sī Sìng-siōng ê hui, miâ hō-tsò Lē-lē. I sī 1 ê tsiok hiông-sí ê tsa-bóo-lâng, siūnn tsiok tsē pān-huat beh hāi-sí hit ê Sìng-siōng ê ài-jîn A-sòo, in-uī i tit bē tio̍h Sìng-siōng ê ài, sóo-í tsiah beh hām-hāi A-sòo.

“A-sòo, lí uī-siánn-mi̍h beh tsò tsit khuán tāi-tsì, tse ē hông iōng sih-nah tiān lí ê sin-khu, ē hāi lí bô huat-li̍k--ê neh!” Kong-tshun kóng kah ū-kàu siong-sim--ê, i bô guān-ì i ê bóo siū tsit khuán lîng-tī. “Hó, bô-iàu-kín, guá thè lí siū-tsuē, m̄-koh lí khó-lîng bô-huat-tōo koh tuà tiàm tsia--ah!” Kong-tshun siūnn-tio̍h tse, siūnn-tio̍h bē-tàng hām i ê khan-tshiú tuà tsò-hué, tsin-tsiànn tsiok kan-khóo--ê.

“Guá sī hōo lâng hām-hāi--ê, Sìng-siōng lí mài án-ne tuì-thāi--guá, lí tiānn-tio̍h ē hiō-hué--ê.” Tsit ê Sìng-siōng tāi-thè in bóo siū-tsuē, hōo sih-nah tiān, tiān kah kui-ê lâng sènn-miā beh bô--khì--ah!

“Lí tsit ê tsa-bóo-lâng koh teh ké-siáu, hah hah hah! Lí mài koh ji̍p-lâi sian-kài--ah--lah!” Hit ê ok-lâng Lē-lē tī hia tshiūnn siáu-pô teh tshiò kâng-khuán.

Tsit ê sî-tsūn, in-uī thian-tiâu ū siá kóng, ài óo-khì i ê ba̍k-tsiu. A-sòo tī hia teh tshuah, Sìng-siōng óo bē lo̍h--khì, m̄-koh hit ê lâng tī pinn--a teh khuànn, Kong-tshun koh sī sian-kài ê hông-tè, m̄ kánn bô tsò, i tō tsí-hó jím-sim óo-tiāu A-sòo ê ba̍k-tsiu.

Hōo lâng óo-tiāu ba̍k-tsiu ê A-sòo, i tsai-iánn i ê sim khì--ah! Tō sǹg kóng i piàn-tsò 1 ê huân-jîn, mā bô siūnn-beh koh tshap Kong-tshun Sìng-siōng--ah! M̄-koh, in-uī A-sòo piàn-tsò 1 ê huân-jîn, i ê kì-tî mā tsha-put-to lóng bô--khì--ah.

Hit ê Kong-tshun tsū-tsiông hām i ê bóo hun-khui, i tō bô sim koh tshap kî-thann ê tāi-tsì--ah. Tshuē in bóo beh 5, 6 pah tang--ah, iáu-sī koh tshuē bô lâng, i tsin-tsiànn tsiok tio̍h-kip--ê.

Ji̍t-tsí 1 kang koh 1 kang án-ne kuè--khì--ah, Sìng-siōng i koh hā-huân lo̍h-khì tshuē A-Sòo. Tú-á-hó i khì se̍h tshài-tshī-á khuànn-tio̍h 1 ê tshīng pe̍h sann ê tsa-bóo-lâng, khuànn--khí-lâi kài sîng sī i ê ài-jîn, i iōng siōng kín ê sok-tōo jiok-tio̍h hit ê lâng.

I khuànn-tio̍h i, tsin-tsiànn tshuah 1 tiô, in-uī i bô khuànn m̄-tio̍h lâng, tō sī in bóo, A-sòo! I tshuē kuí pah tang--ah, tsóng-sǹg hōo i tshuē--tio̍h--ah! I ba̍k-sái kiōng-beh lìn--lo̍h-lâi, m̄-koh in bóo A-sòo kám-kak i tsiok kuài--ê, sī-án-tsuánn tuè i tuè-tiâu-tiâu, koh 1 ê khóo-kue-bīn, i tsin-tsiànn sa lóng bô. A-sòo i tsū-tsiông piàn-tsò 1 ê huân-jîn liáu-āu, i tō bē-kì-tit tsìn-tsîng tī sian-kài ê tāi-tsì--ah. Hit ê Kong-tshun Sìng-siōng i tō tsiām-sî bô beh tńg-khì sian-kài, beh hām i ê bóo tuà tsò-hué.

Tsū tú-tio̍h in bóo liáu-āu, tō tuè khì in tau hām i tsò-hué sing-ua̍h, in bóo mā bô kóng siánn, tō siūnn kóng i khó-liân, tō kā lâu--lo̍h-lâi. M̄-koh, 1 tang kuè--khì, A-sòo kám-kak tsin kî-kuài, i sī lóng bô tshin-lâng--ah--ooh? Ū 1 kang tō kā i mn̄g: “Lín tau tī tueh--ah? Lí bô tshin-lâng--ooh? Thài ē lóng beh tuà tī tsia--lah?”

“Ooh! Lí kî-si̍t tō sī guá ê tshin-lâng--ah! Lán ê tāi-tsì lí sī bē-kì--tit--ah, guá tshuē lí tshuē hiah-nī kú tsiah tshuē--tio̍h, tong-jiân tsiām-sî tuà tī tsia--looh!” Kong-tshun ná káng ná tshiò. “A-tshun, guá tsai-iánn lí ê miâ--ah! M̄-koh, lí kóng guá sī lí ê tshin-lâng, lí sī-m̄-sī kì m̄-tio̍h lâng--khì--ah?” A-sòo kám-kak i teh kóng-sńg-tshiò, tō bô siūnn hiah tsē--ah.

Ū 1 kang, hit ê tī thinn-tíng hāi A-sòo ê ok-hū thàn Sìng-siōng bô tī--leh ê sî-tsūn lâi tshuē--i. A-sòo m̄ tsāi-iánn i bat kā hāi--kuè, m̄-koh khuànn-tio̍h i ê bīn, tō kài sîng siūnn-khí tī tueh bat khuànn--kuè, jî-tshiánn i kám-kak tsit ê tsa-bóo m̄ sī siánn-mih hó-lâng. “Lí sī siánn-mih lâng? Lí lâi guá tsia beh tshòng siánn?” A-sòo bô kheh-khì teh kóng. “Guá sī lí tsìn-tsîng si̍k-sāi ê hó-pîng-iú--ah, khuànn--khí-lâi lí í-king bē-kì-tit guá--ah, kan-na siūnn-beh lâi kā lí khuànn māi--leh!” Lē-lē tshiò kah tsiok ké-sian--ê.

Tsit ê sî-tsūn, A-tshun beh tńg--lâi--ah, hit ê Lē-lē khuànn m̄-sī-sè, tō kín suan--ah! A-sòo khuànn Lē-lē ê bīn, tō sī siūnn bē khí-lâi tī tueh khuànn--kuè, jî-tshiánn i ê ba̍k-tsiu tsin suí, tsiok sîng i ê ba̍k-tsiu. I sī jú siūnn jú m̄-tio̍h, tō mn̄g Kong-tshun hit ê tsa-bóo-lâng ê tāi-tsì, Kong-tshun tsí-sī sió-khuá kóng--tsi̍t-ē, mā bô kóng-tio̍h i ê ba̍k-tsiu ê tāi-tsì. A-sòo sim-lāi tō teh siūnn, kám kóng in sī kâng-tóng--ê, tsin-tsiànn m̄ kánn koh siūnn--ah!

Sî-kan kuè tsiok kín--ê! 5 tang koh kuè--khì--ah.

“A-sòo, guá beh tshuā lí tńg-khì sing-ua̍h, hó--bô?” Tsū Kong-tshun hām i tuà tsò-hué liáu-āu, i sī tuì i tsiok tah-sim--ê, A-sòo tō ìn kóng: “Hó, guá tuè lí khì!” A-sòo tsit-má koh bô-huat-tōo siūnn khí-lâi i sī Sìng-siōng, mā sī i ê ang, m̄-koh Kong-tshun tuì i tsiok hó--ê, i mā bô siūnn hiah tsē--ah.

Āu--lâi, A-sòo kā Kong-tshun mn̄g, Kong-tshun sī ná kóng ná háu, A-sòo tī tsit ê sî-tsūn siūnn-khí tsìn-tsîng tī sian-kài ê tāi-tsì, mā guân-liōng Kong-tshun--ah. Kā i tsiap--tńg-khì liáu-āu, hit ê ok-hū koh siūnn-beh hāi--i--ah, Kong-tshun siū-khì--ah! Tō kā i sím-phuànn koh kuainn ji̍p-khì tuā-lô, íng-uán tī lāi-té sing-ua̍h.

Tsū hit ê ok-hū Lē-lē kuainn--ji̍p-khì liáu-āu, sian-kài koh huê-ho̍k in 2 ê lâng huann-hí ê ji̍t-tsí--ah.


Sann-kap讀小說專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報303期,2019年6月出刊。

--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。
郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。