熊仔(『台灣黑熊』)


作者:易俊宏

台灣黑熊圖片出處:雪霸國家公園全球資訊網若是講著台灣上濟擺提來做好運尪仔ê動物,m̄知逐家ē想著佗一个?台灣唯一ê熊科動物,就是台灣熊仔,mā有人直接講山熊、狗熊。山熊是講in蹛ê所在,主要是tī-teh海拔一千公尺以上、海拔三千公尺下面ê中海拔樹林內底;狗熊是講in ê鼻仔kap喙khah突出,而且鼻仔mā真利,tse lóng kap狗仔仝款,所以mā叫in「狗熊」。

熊仔lóng是飼奶類ê動物;亞洲熊仔ê特色,就是烏色毛kap胸口一个白色ê勾仔,台灣熊仔是亞洲熊仔ê一个亞種。所謂「亞種」就是iáu未變成無仝種類ê生物種類,但是有一寡特徵開始看ē出來無完全仝款。生物分類內底,講仝一款生物ê定義是:ē-tàng生出有湠種能力ê後嗣;若是講馬kap驢,ē-tàng生出騾仔,但是騾仔無法度繼續生湠--落-去,tse就m̄是仝種ê生物。亞洲熊仔ē因為地區ê無仝,一寡胸口ê白色勾仔khah細、一寡身軀ê皮毛khah烏、一寡kha-tsiah後ê皮毛khah短、一寡頷仔頸ê皮毛khah長...tse就是亞洲烏熊ê亞種差別。雖然lán人mā有歐洲人、亞洲人、非洲人ê無仝特徵,但是lóng ē-tàng結婚生囝,tse就是「亞種」ê概念;án-ne來理解台灣熊仔,in同類ê亞種包括日本熊仔、滿州熊仔、四川熊仔、西藏熊仔...lóng是亞洲熊仔。所以,下擺看著胸口有白色勾仔--ê,無一定就是台灣熊仔ōo!


台灣熊仔是唯一台灣在種ê熊科動物,mā是台灣陸地上體型上大ê野生動物。Kap其他所在ê熊仔無仝--ê是台灣熊仔bē睏冬,而且ē用草仔來做siū。Tsit-má in ê數量,全台灣目前ê調查,只有百外隻niā-niā;in需要ê活動空間真大,除了熊母gia̍p細囝ê時tsūn,平常無論公母,lóng是家己生活。In一擺通常是生兩隻熊仔囝,需要tī媽媽身邊食奶kap學習,一冬了後就離開媽媽家己生活。熱天是 in ê拍種期:熊母ē有特殊ê氣味,hōo熊公來揣。若是有身了後,熊母ài大腹肚七、八個月。初初出生ê時,熊仔囝非常細隻,差不多三、四百公克,是lán人ê幼囝ê一成niā-niā,但是大漢了後,徛--起-來ē-tàng有百八公分ê kuân度,規身軀mā有百外公斤,比lán人koh-khah大隻。Mài看in是tsiah大隻,in ē-hiáu peh樹仔、泅水,走--起-來mā有一點鐘三十公里ê速度(lán人類平均是一點鐘十五公里),實在是tsiânn gâu 運動。


舊年ê tsit个時tsūn,是世界大學運動會tī台灣ê時tsūn;2017年ê世大運,好運尪仔就是「熊讚」,伊mā是台北市ê好運尪仔,名號做「Bravo」。政府單位內底,m̄-nā是台北市政府,koh有高雄市政府、觀光局kap台鐵便當,mā是利用台灣熊仔來創作家己ê好運尪仔。高雄市政府ê「高雄熊」,名號做「Hero」;觀光局--ê是「OhBear」、mā ē-sái叫「喔熊」(oo-hiông);台灣便當ê「餐旅熊」,名是「漢娜將」(はなちゃん)。其他iáu-koh有民間企業ê好運尪仔,有夠濟,逐家有興趣ē-sái家己去查看māi。

雖然生活中滿sì-kuè long ē-tàng看著熊仔ê好運尪仔,但是實際上ê台灣熊仔,生活是tsiok硬táu--ê:m̄-nā是政府kā伊囥tī《野生動物保育法》內底,國際上ê《世界自然保護聯盟》(IUCN) ,mā kā伊囥tī紅色名單內底。in面對ê問題,是無所在thang生活kap非法討掠。是啥人beh來討掠熊仔--leh?逐家若是想著原住民朋友,án-ne就m̄-tio̍h--ah。

雖然原住民ē拍獵,但是原住民mā有 in家己ê傳統kap禁止,像講Tayal(『泰雅』)講著 ngarox,kap Tarako(『太魯閣』)講著 kumay,lóng是kā熊仔看做是人仝款,若是去拍獵來刣,ē kā厝內人kap部落帶衰。Bunun(『布農』)講著 tumaz,雖然ē-sái討掠,但是期間mā有限制,m̄是beh掠就ē-sái掠--ê。當然,原住民部落有典禮儀式,有時tsūn ē kā熊仔掠來刣,做為一種勇敢英雄ê表現,但是tse mā m̄是一年透冬lóng有ê代誌。原住民長期tī-teh自然環境中生活,in ê文化內底有tsiânn濟智慧,是beh kap環境平衡發展--ê。比較--起-來,漢人ê文化是khah自我中心,對熊仔khah傷重:「食補」ê概念,kap中藥內底無論是熊掌、iah是熊膽,lóng是tsiok貴重ê藥材,án-ne就hōo拍獵熊仔有tsiânn大ê市場。過去ê紀錄內底,熊掌一雙ē-tàng賣到三、四萬箍,一隻熊ē-sái賣到十四、五萬,tse long hōo台灣熊仔ê生活帶來tsiânn大ê風險。

以後若是看著用台灣熊仔來創作ê好運尪仔,mài獨獨想著運動會比賽iah是便當,mā ài想著原住民ê傳統文化,有tsiânn濟是現此時ê保育工作需要ê觀念。


(作者是台灣綠黨中央執行委員)

#台灣動物記事 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報304期,2019年7月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。