TLH 2019 Hā-lēng Iâⁿ Pò-tō 台羅會2019夏令營報導

作者:Chiúⁿ Ûi-bûn  (作者是台灣羅馬字協會理事,成大台灣文學系教授)

Kin-nî joa̍h--lâng Tâi-lô-hōe ê oa̍h-tōng lāu-jia̍t kún-kún! Lán kin-nî ū pān Gín-á Iâⁿ, Ko-tiong Iâⁿ, mā ū tē 23 kài ê Sè-kài Tâi-gí Bûn-hòa Iâⁿ.

Goân-té lán in-ūi jîn-le̍k iú-hān, kan-taⁿ beh pān Gín-á Iâⁿ hām Ko-tiong-seng Tâi-gí Bûn-ha̍k hām Le̍k-sú Iâⁿ. M̄-koh, in-ūi Bí-kok tông-hiong chin koan-sim Tâi-gí-bûn ê hiān-hóng, chú-tōng the̍h-chhut beh tàu chàn-chō͘ koh kiam chhut tiûⁿ-tē tī Bí-kok Lâm-oan Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe pān-lí. Só͘-pái, lán lîm-sî koat-tēng hām Bí-kok hit pêng chò-hóe ha̍p-pān tē 23 kài ê Sè-kài Tâi-gí Bûn-hòa Iâⁿ. Oa̍h-tōng lóng-chóng ū 3 kang, tī 8/25~27 kí-hêng. In-ūi sî-kan chin pek, só͘-pái kan-taⁿ 20 gōa lâng ùi Tâi-oân kòe-khì Bí-kok chham-ka. Chhun--ê chham-ú-chiá lâi-chū Bí-kok hām Canada tong-tē ê Tâi-oân tông-hiong. Chham-ú ê lâng lâi-lâi-khì-khì, liōng-iok ū chiâⁿ pah lâng.

Sè-kài Tâi-gí Bûn-hòa Iâⁿ tē-it kài sī 1995 nî tī Bí-kok Tek-chiu Houston kí-pān, tē-jī kài 1996 nî tī Bí-kok L.A. kí-pān. Tē 23 kài koh tńg-khì L.A. kí-pān mā chin ū ì-gī. Chit kài chú-pān tan-ūi ū Tâi-lô-hōe, Bí-kok Tâi-bûn Thong-sìn, hām Canada Toronto Tâi-oân Gí-bûn Tiong-sim. Hia̍p-pān tan-ūi ū Kng-iâm Thoân-pò Hia̍p-hōe, Bí-kok Tân Bûn-sêng Kàu-siū Kì-liām Ki-kim-hōe, Lâm-ka-chiu Tâi-oân-lâng Kàu-siū Hia̍p-hōe, Christine’s Chhòng-ì Piáu-ián Gē-su̍t Kang-chok-sek. Chit kài ê tāi-hōe chú-tê sī “Tâi-gí bûn-hòa ê sè-kài kau-liû hām bûn-gē ho̍k-heng”.

( Tāi-hōe pan-hoat Tâi-oân Bûn-hòa-siúⁿ hō͘ Chiu Chheng-gio̍k.)


Chit pái tāi-hōe te̍k-pia̍t pan-hoat Tâi-oân Bûn-hòa-siúⁿ hō͘ Chiu Chheng-gio̍k (周清玉) chêng Chiong-hòa koān-tiúⁿ, kám-siā kiam o-ló i tī chhui-sak Kok-ka Gí-giân Hoat-tián Hoat hām Kong-sī Tâi-gí-tâi ê kòe-têng lāi-té pān-ián ê koan-kiān kak-sek. Lēng-gōa, Kong-sī Tâi-gí-tâi Tâi-tiúⁿ hām 2 ūi kì-chiá mā choân-thêng chham-ú iâⁿ-tūi ê chiat-bo̍k koh ta̍k-kang lóng sûi kā oa̍h-tōng siau-sit thoân tńg-lâi Tâi-oân chò sin-bûn hòng-sàng. Che tō-sī ū Tâi-gí-tâi ê hó-chhù chi-it, piān-nā ū Tâi-gí oa̍h-tōng, hông hòng-sàng soan-thoân ê ki-hōe ke chin koân.

( Tī Bí-kok L.A. pān ê 23 kài Sè-kài Tâi-gí Bûn-hòa Iâⁿ.)

( Kong-sī Tâi-gí-tâi ê sin-bûn pò-tō)


Chit pái Tâi-bûn Iâⁿ chú-iàu í chō-tâm ê hong-sek chìn-hêng, iû kúi-ūi tâi-téng ê ín-giân-jîn seng kóng kóa ì-kiàn, chiap-sòa khai-hòng ta̍k-ke thó-lūn. Hiān-tiûⁿ ê lâng sī thó-lūn kah jia̍t-phut-phut, bô pòaⁿ tiûⁿ léng-tiûⁿ--ê. Ki-tiong tòa tī Canada ê Tân Lûi i-seng ū kóng tio̍h “Tâi Lô” (台羅) hām “Bân Lô” (閩羅) ê koan-hē: “Kàu-io̍k-pō͘ ê Bân Lô kap Pe̍h-ōe-jī m̄-nā sī kúi-ê jī-bó ê chha-pia̍t niā-niā. Pe̍h-ōe-jī ū Tâi-oân thoân-thóng bûn-hòa kè-ta̍t. Bân Lô sī Tiong-kok chèng-koân iōng lâi chó͘-gāi Tâi-gí-bûn ê kang-kū.” Che tú-hó kóng tio̍h lán Tâi-lô-hōe ê li̍p-tiûⁿ.

Tāi-hōe siōng bóe kang mā ū thó-lūn bī-lâi “Sè-kài Tâi-gí Bûn-hòa Iâⁿ” kám beh kái chò “Sè-kài Tâi-oân Bûn-hòa Iâⁿ.” M̄-koh, hiān-tiûⁿ bô kiōng-sek. Āu--lâi, Tâi-lô-hōe ū tī 9/15 khui Lí-sū-hōe thó-lūn. Ta̍k-ke jīn-ûi Tâi-oân iáu m̄-sī “chèng-siông” ê kok-ka, nā chit-má hiông-hiông kái chò “Tâi-oân bûn-hòa” ē hông lī-iōng “to-goân” ê miâ-gī kā Tâi-gí ê sêng-hun thàu-lām po̍h--khì, soah sit-khì Tâi-gí ê chú-thé-sèng. Chhin-chhiūⁿ, tong-chiân kok tāi-ha̍k ê Tâi-oân Bûn-ha̍k Hē ê gûi-ki. Chiàu-kóng Tâi-gí sī Tâi-oân bûn-ha̍k ê chú-thé, m̄-koh in soah lóng iōng “m̄-sī Tâi-gí Bûn-ha̍k Hē” chò chioh-kháu lâi siám-pī gí-giân būn-tê.

( Gín-á Iâⁿ tī Sêng-tāi pān-lí)

(Khì chham-koan Sì-chhó Âng-chhiū-nâ)


Kin-nî ê Gín-á Iâⁿ hām Ko-tiong Iâⁿ lóng sī 7/4~6 tī Seng-kong Tāi-ha̍k Tâi-bûn-hē pān-lí. Kin-nî Gín-á Iâⁿ ê ha̍k-oân í choân-kok kok-tē ê Tâi-gí kiōng-ha̍k-thoân ûi chú, liōng-iok ū chiâⁿ pah ê gín-á hām tōa-lâng chham-ka. Ko-tiong Iâⁿ tāi-iok ū beh 20 ê chham-ka. Lán hun 2 ê khò-pió hām kàu-sek siōng-khò. Tû-liáu ū sek-lāi ê khò, mā an-pâi khì chham-koan Ông Io̍k-tek Kì-liām-koán hām Sì-chhó Âng-chhiū-nâ pōng-khang.

(Lí Bûn-chèng gī-oân siāu-kài Sì-chhó bûn-hòa.)

                                                   

台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報306期,2019年9月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。