Hi-bāng ē-tàng iōng Tâi-gí tshòng-tsok

作者:周浚鵬(作者是舞台劇演員,「基進會輾轉台語讀寫基礎班」結業學員)


Tsit kuí nî tiānn-tiānn kah阮劇團ha̍p-tsok, “馬克白”, “熱天酣眠”, “城市戀歌進行曲” kap “嫁妝一牛車”, guá lóng ū tsham-ka, m̄-koh it-ti̍t kám-kak m̄ tsai-iánn beh án-tsuánn kā Tâi-gí tsìng-khak ê huat-im kì--lo̍h-lâi. 

Siōng-khò tsìn-tsîng, pún-lâi sī uī-tio̍h khang-khuè su-iàu tsiah lâi--ê. Siūnn-bē-kàu siōng-khò liáu-āu, tuì gí-giân ê ián-piàn, huat-im ê sè-tsiat, kah li̍k-sú ê íng-hióng, lóng ū khah tshim-ji̍p ê liáu-kái.

Tsit-má í-king sió-khuá-á o̍h-tio̍h Tâi-gí Ló-má-jī ê iōng-huat, hi-bāng ka-kī ē-tàng khai-sí tha̍k Tâi-gí ê tsok-phín, hùn-liān ka-kī tha̍k-siá ê lîng-li̍k, it-tīng ē tuì Tâi-gí ū koh-khah tshim ê liáu-kái. Mā hi-bāng ka-kī piàn-sîng ē-tàng iōng Tâi-gí tshòng-tsok ê lâng, kā lán ê bó-gí Tâi-gí ê suí, ū hōo koh-khah tsē lâng si̍k-sāi ê ki-huē, sīm-tsì khai-sí ka-ji̍p Tâi-gí ê tshòng-tsok.

Kin-nî 8--gue̍h kap 9--gue̍h, “嫁妝一牛車” ē khì Tâi-tiong kap Tâi-pak ián-tshut, huan-gîng ta̍k-ke sio-tsio tàu-tīn lâi khuànn!  
#心內話專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報308期,2019年11月出刊。

--------------------------------------------
歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。