Le̍k-sú Sin Ko: 83% Jīn-tông Góa Sī Tâi-oân-lâng! (歷史新高:83%認同我是台灣人!)

作者:Tiuⁿ, Ho̍k Chû (張復聚)(TLH lí-sū-tiúⁿ)


資料來源:台灣民意基金會


In-ūi 2019 pán Tiong-kok Hì-iām ê koan-hē, hō͘ Tâi-oân-lâng chū-ngó͘ jīn-tông koh chi̍t pái phah-phòa le̍k-sú kì-lio̍k!

Ùi 1991 nî khí, chèng-hú tan-ūi kap bîn-kan NGO thoân-thé lóng lio̍k-sio̍k ū teh chò Tâi-oân-lâng jīn-tông ê gián-kiù kap tiâu-cha. Chhím khai-sí, tāi-iok ū 86% ê bîn-chiòng jīn-tēng ka-kī sī Tiong-kok-lâng! Pau-hâm 13% ê Tiong-kok-lâng jīn-tông kap 73% ê sī Tâi-oân-lâng mā sī Tiong-kok-lâng ê siang-têng jīn-tông. Jīn-tông ka-kī sī Tâi-oân-lâng kan-ta ū 13.5% nā-tiāⁿ!

1994 nî ê Chhian-tó-ô͘ Sū-kiāⁿ (千島湖事件) kā Tâi-oân-lâng jīn-tông chi̍t-khùn-thâu thê-koân kàu 37%!

Tān-sī 1997 nî Lí, Teng Hui Chóng-thóng ê Kàu-io̍k-pō͘ khai-sí hō͘ kok-tiong ha̍k-seng tha̍k〈Jīn-sek Tâi-oân〉tē-lí, le̍k-sú kap siā-hōe 3 pún khò-pún liáu-āu, Tâi-oân-lâng ê jīn-tông chiū chhiūⁿ teh chē ti̍t-seng-ki án-ne it-ti̍t khoài-sok chhèng-koân! Kàu 2008 nî Tân, Chúi Píⁿ chóng-thóng jīm-kî kiat-sok, Tâi-oân-lâng ê jīn-tông chiū í-keng chhiau-kòe 60%! Sòa--lo̍h-lâi chit khoán jīn-tông-kám chiū it-ti̍t î-chhî tī 60% í-siōng!

2014 nî ê Ji̍t-thâu-hoe (日頭花) Ūn-tōng, koh chài kā Tâi-oân-lâng jīn-tông chhèng-koân kàu 80%! Chit tiong-kan, 2008-2016 sī Chinese Nationalist Party (lán lóng kóng-chò KMT kî-si̍t bô kàu chèng-khak) chip-chèng. Tâi-oân-lâng ê jīn-tông mā sī ùi 60.8% kè-sio̍k chhèng kàu 80.8%!

2016 nî Chhòa, Eng Bûn chò chóng-thóng liáu, jīn-tông-kám tian-tò ū sió-khóa tò-thè-lu! Put-kò mā sī tī 75% chó-iū. Chit hong-bīn Chhòa Chóng-thóng eng-kai ài kiám-thó! Sui-bóng i tī kàu-io̍k kap bûn-hòa hong-bīn ū siong-tong ê tâu-ji̍p. Tān-sī sū-si̍t chiū sī jīn-tông ū thè-pō͘!

Taⁿ, Tiong-kok Hì-iām koh lâi--ah! 2003 pán ê hì-iām hāi lán Tâi-oân-lâng sí 73 ê! Chit pái 2019 pán--ê m̄ chai beh koh hāi-sí gōa chē Tâi-oân-lâng--leh?  Put-kò lán chit pái khah ū keng-giām. Mā ke chin ū sìn-sim! Lí khòaⁿ, kàu-taⁿ Ji̍t-pún, Hân-kok, Sin-ka-pho téng lóng loān-chhau-chhau. To̍k-to̍k lán Tâi-oân chiok chāi, chiok ún! Hi-bāng ta̍k-ke kè-sio̍k án-ne phòe-ha̍p chèng-hú ê chhò-si. Lán tiāⁿ-tio̍h ē-tàng sūn-sī tō͘-kòe chit koan.

資料來源:台灣民意基金會



台灣羅馬字協會
(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
Email:tlhemail@gmail.com    

網站http://www.tlh.org.tw




#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報312期,2020年3月出刊。



歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。