Bē-tàng曝日頭ê查某人

作者:曉琳

Tī我二十歲hit冬
我變成一隻紅蝶仔
Tsit隻蝶仔停tī我ê面
M̄肯飛走
可惜
伊無像lán所想--ê hiah-nī仔suí
Hiah-nī仔可愛

自hit工開始
蝶仔縛tī我ê跤
無日頭ê時
Tsiah ē-tàng出去活動
若是曝著日
隨變做紅kòng-kòng ê蝶
規身軀ê器官
發炎像火燒

實在tsiok欣羨
Tī日頭跤tsông來tsông去ê人
可憐ê我
只有等待夢中
我ê心酸
啥人ē-tàng了解
Tsit-má陪伴--我--ê
只賰一粒koh一粒ê
        「美國仙丹」


可惡ê紅蝶仔——『紅斑性狼瘡』
#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報312期,2020年3月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。