Lòo-tsí

作者:張日東啥mi̍h是「lòo-tsí」?若khah少年輩--ê,可能就m̄知。Lòo-tsí英語寫做celluloid,華語講『賽璐璐』,是用樟腦kap硝棉(硝化纖維)kā hiânn燒加壓做--出-來ê mi̍h件,tse是1855年英國人發明--ê。早期ê lòo-tsí,大部份是kā提來做雪文kheh仔、針黹盒仔、膨粉盒仔、雜細盒仔、目鏡框、電影膠片、鋼筆ê骨架、phi̋n-phóng、尪仔mi̍h tsia-ê mi̍h件,就連leh彈gì-tà hit片「phí仔」mā是lòo-tsí做--ê!


Lòo-tsí產品,自百外年前到tann lóng iáu有leh生產,現此時正港lòo-tsí材質做ê mi̍h件,tī khah kuân坎ê百貨公司mā iáu看ē著,m̄-koh貴som-som,bē磕--得!Mā tsiah有人魬仔(puánn-á)假赤鯮,提塑膠來騙人講是lòo-tsí 。Lòo-tsí hām塑膠,tuì材質ê外表來看koh beh倚beh倚,一般人看bē出有啥mih精差。Lóo-tsí ê原料是天然--ê,若kā燒看māi,一hannh著火,隨to̍h kah tsiânn mé,親像khah早khiat番仔火án-ne,ē「huáng」--一-下,tse是因為內底有含帶硝棉ê緣故。To̍h火ê時,ē產生淡薄仔白煙,有樟腦ê芳氣;若塑膠,是到khah落尾手tsiah發明--出-來--ê,原料是化學ê「聚氯乙烯」,燒--起-來,起烏煙,臭kah bē鼻--得,ē產生有毒ê『戴奥辛』。啊若lán囡仔時代leh sńg ê「lòo-tsí尪仔」,其實he已經是塑膠,m̄是lòo-tsí。
閒ê時,若kā se̍h一下仔古董店,運氣khah好,凡勢koh thang siam著一寡lòo-tsí做ê mi̍h件,親像雪文kheh仔、針黹盒仔、膨粉盒仔。我khah早有收著一、二十件tsit號lòo-tsí盒仔,若是hit號膨粉盒仔,lóng設計kah tsiânn雅緻,色水配kah suí-tang-tang,就是beh hōo hit-tsūn ê查某囡仔看著ē佮意,心肝ē ngiau,ē想beh買。Tse tī lán tsit-tsūn來看,感覺是tsiânn出tioh ê藝術品。Khah早,若khah ē得過ê人beh嫁查某囝,嫁粧ē kah khah kuân坎幼膩ê雪文kheh仔hām膨粉盒仔,有ê tī膨粉盒仔內koh ē囥一包「鉛粉」,代表有「緣份」。我bat tī膨粉盒仔內,發現著六、七十年前賰--落-來ê膨粉,iáu-koh白siak-siak,用tsíng肚仁輕輕仔kā貼--一-下,抹tī手心,綿綿綿,幼膩koh滑溜,鼻著iáu有薄薄--à ê芳味,愈薄愈thang貫入心肝ínn仔。


Tsia-ê lòo-tsí盒仔,逐跤ê花草lóng無仝,lóng是世上獨一無二--ê;盒仔內té--ê是歲月ê痕跡kap深深ê記持,恬恬仔bih tī阿媽梳妝檯ê紅屜仔內,leh等待有緣ê人。#生活ê藝術 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報329期,2021年8月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。