台文淵源十年冬

作者:亞茱

2012年3月初3,台灣派藝術工作者王國柱老師,tī台南市立新營文化中心第三畫廊、雅藝館展出「二二八專題展」,熟sāi ê朋友來tī阮ê所在展出,阮歡歡喜喜去參加伊hit日下晡3點舉行ê開幕式。無料著tsit場盛會,m̄-nā是藝術ê交流,koh hōo我發現著一个母語ê世界。

我是1950年出世--ê,1964年就行入寫作ê路。Hit个時代,逐家lóng tī國民黨ê「國語教育政策」下學華文、講華語,像我tsit種愛讀冊ê囡仔,華語學kah liù-liù叫,寫華文mā是高手。14歲開始投稿就ná小作家,尤其是tī兒童文學方面。一路行--來,不時tio̍h獎,tsiânn做社會公認ê兒童文學作家,m̄管是童話、故事、童詩、兒歌、少年小說……出幾若本冊。

一直到40歲以後,有一擺tī『童詩和兒歌』ê研習會中,我主講「兒歌」,課中,我kā細漢ê時阿媽教--我ê台語囡仔歌,大量提出來做「舉例」——「 講台語--ooh!好大膽!」學員lóng是學校ê校長、教師,專門leh監督學生、檢舉別人--ê,其實大部份tī家己厝--裡mā iáu是有leh講台語,我上課「用舉例做借口」公然講台語,in會心一笑。

會後有學員問--我,lán tsit个研習了後必須寫一首囡仔歌交作業,kám ē-sái寫台語ê囡仔歌?已經出版幾若本華文囡仔歌ê我,一時之間,想起家己,哪ē lóng無想著用阿媽教--我ê母語創寫新ê囡仔歌neh?

Hit當時我ê回答是:可以,m̄-koh,用字是一个問題。

確實,大部份ê人台語ē-hiáu講,suah m̄知台文beh按怎寫,tse是tsiok困擾ê代誌。

我感覺我用華文寫ê mi̍h件已經也有夠濟--ah,決定此後用母語寫作。我開始注意有關台文ê參考資料,有相關ê辭典、字典,就買--起-來。Hit當時有幾若派台文專家,隨人堅持維護家己ê主張,吵吵鬧鬧;想beh用台文寫作ê我,親像一隻孤單ê小船,跳開hit隻華文ê大船,tī茫茫大海中漂流,m̄知beh倚佗一隻台文ê船khah好。我家己練習無仝派別所主張ê寫法,逐工用新文字寫日記,體驗無仝款台文寫法ê長短,有一段bē短ê時間,無法度順利寫作。愛寫ê人,無寫ē艱苦,落尾tsiah採用有漢字就用漢字,揣無適當漢字--ê就用羅馬字,án-ne雜lām,先寫--起-來,字ê問題,以後tsiah講,寫好ê作品就lóng儉tī電腦資料giap仔內。

2000年ê時,我寫ê台語囡仔歌得著文建會「台灣兒歌100」徵文比賽ê優選,也參與台南縣南瀛台語冊教材編寫——對台文寫作,kánn-ná有信心,suah是無把握,tshenn-mê牛,頭lê-lê,一直衝。

參加國柱老師ê畫展開幕式hit日,會後beh請伊食飯,因為新營是阮ê「地盤」,阮ài盡地主之誼。國柱老師有特別介紹幾个新見面ê朋友,陳明仁先生、陳豐惠小姐……等,一行四五个,做伙來阮陶藝工作室用餐、lim茶、開講。阮ê工作室有展示各種陶藝作品,其中有幾若件我kā台語囡仔歌刻畫tī瓷仔枋頂面燒製--ê,豐惠小姐看著tsiânn歡喜,問我一寡問題——啥人寫--ê?有偌濟作品?有發表--過--無?我一个一个kā說明。

豐惠小姐表示,in有編一个台文ê刊物,明仁先生是社長,伊是副總編輯,我ê作品若是iáu未發表--ê,希望ē-sái hōo伊刊。我去挖電腦內ê mi̍h件,有囡仔歌、囡仔詩、散文……我老實kā伊講,我ê台文用字可能亂操操,伊講無要緊,伊ē看、編輯部ē處理。

真緊,新ê一期刊物寄--來--ah,2012年4月份,第217期,封面是海洋風情——tse是我第一擺看著《台文通訊BONG報》,雖然m̄是厚厚ê冊,m̄-koh規本lóng是台文--ê,我kánn-ná iau鬼看著tshenn-tshau,精神lóng來--ah!

我ê作品是一首紀念懷念鄭南榕先生ê詩。豐惠小姐ē先選tsit首刊出,可見tsit个刊物m̄-nā是推廣台文,mā是推崇百分之百言論自由ê基本精神。

Tī hit期ê第2頁,我看著「李江却台語文教基金會」創會由來ê介紹,tsiah知影,tsit个刊物ê精神來自李樹全、李江却翁仔某,in教育子女ài關心社會公益,後生李根塗kap八个查某囝、囝婿,lóng有遵照教示,熱心參與社會公益服務。李江却女士1990年3--月過身了後,查某囝李秀卿kap囝婿林皙陽為著siàu念--伊,捐款創設tsit个基金會,推動台灣母語復振事工。

我非常感動,活到62歲--ah,tsiah知影有tsiah-nī偉大ê代誌。1991年7--月《台文通訊》誕生,1996年10--月《台文BONG報》創刊,hit時我就tī台文海沐沐泅,suah一直m̄知影伊ê存在,真正是「不知不覺」啊!

Tsit擺看著〈台文通訊30週年徵稿啟事〉,tsiah覺悟我熟sāi著伊hit个時tsūn,伊已經20歲--ah。我一方面歡喜我tsit隻漂浪ê小船,倚著完全ha̍h味ê大船--ah,一方面也感覺真安慰,好佳哉,有tsit个機會kap緣份,tuì國柱老師、豐惠小姐hia牽起。我有大船thang倚,koh有碼頭thang靠,編輯部hōo我ê作品不時刊出,是tsiok大ê鼓勵,也促成我愈認真寫台文,支持刊物ê用心。阮捐出稿費,也贊助淡薄仔經費,到tann將近十冬ê時間,除了台文ê發表,有時我ê油畫、攝影作品,koh有我ê翁婿陳武鎮ê人權油畫作品,只要豐惠小姐提起beh做封面用,阮一定如期『使命必達』,hōo編輯部無償使用,做一種對《台文通訊BONG報》完全支持ê表示。

為著推廣台文,我開放「典傳舍」做「佗位看ē著《台文通訊BONG報》」ê地點,hōo想beh學台文ê人來看冊。除了ē-tàng hōo愈濟人看著tsit本冊,而且阮ē kā過期ê冊,送hōo有心ê朋友提tńg去研究,若有問題,逐家隨時ē-tàng來互相討論。

《台文通訊BONG報》徵文ê內容,並無任何ê限制,tsit十冬來我所看--著--ê,人權--ê、宗教--ê、愛情--ê、鄉土--ê、教育--ê、醫學--ê、科技--ê、環保--ê、戲劇--ê……啥mih題材lóng有,真正是包山包海。M̄-nā作者ē-tàng開放心胸,用台文放手創作,讀者也有thang接收著種種用台文傳達ê智識,對學習台文有非常大ê幫助。

而且,文體ê表現方式,也是五花十色——有嚴肅--ê,hōo人靜靜思考;有輕鬆--ê,hōo人歡喜欣賞;有悲情--ê,hōo人看kah目屎擋bē tiâu;有笑詼--ê,hōo人笑kah攬腹肚……

30冬--ah!一个tng勇ê年紀őo!我kap伊有十冬ê交情,hōo我滿滿ê溫暖。Tī tsia,beh祝福《台文通訊BONG報》繼續向前行,第二个30冬、第三个30冬……愈來愈壯大,tsiânn做超過一百年ê台文大樹,致蔭台文子弟,hōo台文揚名國際!


#台文通訊30歲 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報332期,2021年11月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。