Khioh鰗鰡

作者:顏美雀 (作者是高雄市第一社區大學「學母語寫羅馬字」課程學員,感謝陳金花老師推薦投稿 )

秋季稻仔割了後,tsit站仔,tng-leh準備後期beh種作ê穡頭,所以ài先thà園。二公--a,戴竹笠、褪赤跤,倒手攑藤條,正手扶牛犁,準備beh犁田。阮kap小弟三个人,行tī二公--a ê後壁,手lóng提一个鐵罐仔,三个囡仔lóng無穿鞋,tuè tī二公--a牛犁ê kha-tshng後,就是beh來khioh鰗鰡。

牛犁kā田塗犁tín動,阮有看著鰗鰡kap塗虱,無法度koh nǹg入去塗空,伊一直leh拍phún。阮隨ànn腰掠鰗鰡,掠入去鐵罐仔內底;也看著有ê塗空鰗鰡勼tī洞內,m̄出--來,阮就用竹箸kā塗空tu̍h破,哈哈……mā是hōo阮掠--著--lah!

日頭落山了後,田已經犁完--ah,阮mā khioh tsiok濟塗虱kap鰗鰡--ah。小弟問二公--a:「犁--過ê田塗一lua̍h一lua̍h,是beh按怎佈秧仔--leh?」二公--a講:「Ài koh用鐵耙、la̍k-ta̍k kā塗粒lián hōo khah細,淹水了後,tsiah ē-tàng佈秧őo!」

暗頭仔,阿母leh煮飯--ah,阿母kā鰗鰡用薑片加麻油,煎kah芳芳芳,tsiok好食,塗虱煮豆sīnn、薑、加mí-sooh,真好落飯,阮逐家lóng食tsiok飽--ê。

Tse是阮細漢ê時tsūn,kap兩个小弟,sio招khioh鰗鰡,永遠ê記持……。
                                                                  
#逐家來phò-tāu 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報331期,2021年10月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。