Pau-á-kóe

包仔粿

本專欄「台羅會交流道」ê稿由台灣羅馬字協會提供kap校對,編輯部無koh做文字編輯。


作者:Lahjih  

“Tiⁿ-kóe teh nî, hoat-kóe hoat-chîⁿ, pau-á-kóe pau-kim, chhài-thâu-kóe kiat tiám-sim.” 


Tiⁿ-kóe khǹg kú bē-hāi, sió-khóa seⁿ-ko͘ sé-sé lù-lù to̍h ē-sái-tit chian lâi chia̍h. 


Hoat-kóe khui-hoe chhin-chhiūⁿ “Khai khô͘ siáu”, kóng-tio̍h chîⁿ-châi lâng-lâng ài, “8888” ē-tàng chiâⁿ-chò “hoat hoat hoat hoat”, lí to̍h chai Tâi-oân lâng thâu-khak-lāi leh siūⁿ sahⁿ? 


Pau-á-kóe sêng “phôe-pau-á”, phôe-pau-á boeh tóe-chîⁿ, tong-jiân ì-ài tī sim-lāi.


Chhài-thâu-kóe sī chāi-lâi-bí kap chhài-thâu chhoe--ê, bē khǹg--tit, sió-khóa bô chù-ì to̍h-ē chhàu-sng-bī, m̄-chiah chhe-gō͘ keh-khui chìn-chêng kóaⁿ-kín chian lâi chia̍h chhiáⁿ lâng-kheh chò tiám-sim. 


Pau-á-kóe ê kóe-chhè kap tiⁿ-kóe kāng-khoán sī îⁿ-chu̍t-á (圓秫仔) e, chiah kā kóe-chhè chham pha̍k-ta chhú-lí kòe ê chhí-khak-á (鼠麴) lām leh nóa, m̄-nā ū te̍k-pia̍t phang-bī mā cheng-ka khiū-tō͘, kan-na chia̍h gōa-phôe to̍h pí tiⁿ-kóe khah hó-chia̍h. 


Pau-á-kóe āⁿ ū thô͘-tāu-hu, âng-tāu, bín-tāu, hoe-lê-á-tāu, kiâm-chhài, chhài-pó͘-bí-á, ē-sái-tit hō͘-siong phòe-ha̍p, boeh tiⁿ boeh kiâm ā-sī pòaⁿ-kiâm-tiⁿ chāi-lâng kah-ì, siōng kah-bī sī pòaⁿ-kiâm-tiⁿ thô͘-tāu-jîn-hu lām kiâm-chhài chhài-pó͘-bí-á ê kháu-bī. 


Pau pau-á-kóe ê kóe-ha̍h-á sī pha̍k-ta ê kin-chio hio̍h-á, boeh pau chìn-chêng su-iàu chìm-chúi hō͘ i nńg-lio̍h, pau-hó ê pau-á-kóe sêng phôe-pau-á, chiah ēng kiâm-chháu pa̍k-ân, pa̍k chi̍t-hò͘ á-sī pa̍k si̍p-jī-hò͘ chò hun-piat lāi-āⁿ ê bô-kâng. 


Lo̍h lâng-sn̂g chhoe kòe ê pau-á-kóe, kan-na phīⁿ-tio̍h bī to̍h chai sī pau-á-kóe bī, chu̍t-bí chhí-khak-á kin-chio ha̍h-á sio-lām ê khì-bī, chin-chiàⁿ siâⁿ-lâng kóaⁿ-kín boeh tháu chi̍t lia̍p lâi chia̍h. 


Chhoe thoân-thóng kó͘-chá-bī pau-á-kóe kāu-kang koh chió lâng ē-hiáu him-sióng i ê khì-bī, ē-hiáu chò boeh chò ê lâng lú lâi lú chió, soah hó-tio̍h seng-lí lâng, ke-lō͘ chhī-tiûⁿ pâi tàⁿ-á bē pau-á-kóe móa-móa-sī, hèng chia̍h koh pân-tōaⁿ chhoe, kui-khì chhī-á bé kúi-tè-á lâi pài kong-má mā thang teh-giàn tī iau-sâi, hiān-tāi ê pau-á-kóe ūi-tio̍h séng-kang kín-chia̍p, lóng ēng chhiū-leng-kho͘-á sok, ū khah-bô phín-chit.#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報332期,2021年11月出刊。

台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。