Sap-sap仔雨

作者:郭伊貞 


Sap-sap仔雨

人客緊入來坐

看beh食飯食麵啥mi̍h lóng有

阿爸ná講ná探頭

上驚人客走無--去


阿爸ê血壓有淡薄仔kuân

有tang時仔夯--起-來ē頭眩目暗

就家己坐蹛the椅度--過

Tī hia吐大khuì kánn-ná看無路尾


Sap-sap仔雨

人客緊入來坐

看beh煎--ê tsìnn--ê啥mi̍h lóng有

阿母ná講ná無閒

手頭khang-khuè sio連suà bē輸鐵人--leh


診所通知阿母ê降血油藥仔已經到位--ah

伊有時tsūn規身軀tsiânn忝頭

Kā食便藥仔當做提神

顛倒tio̍h靠tī椅liâu kánn-ná大海浮沉ê船隻


序細tī佗位

今仔日ê日子是好iah bái 

時間無了時怨嘆無聲

一冬koh一冬四季猶原據在天公伯--à


Sap-sap仔雨

落tī hit塊pha荒ê心內

徙siū ê人生行到tann

Tiānn-tiānn是koh tńg來tsit个媽祖宮口

小停跤--leh,無的確ē拄著熟sāi人


偌濟khah早聽--過ê話,哪thang放bē記--得

親像阿母se̍h-se̍h唸講:

Mài徛tī hia鎮位、做代誌真低路、又koh tîng-tânn--去--ah……

Tse kám m̄是我ê母語kap相思

囥tī hia thìng候有一工走揣ē著


毛毛仔雨落久,塗mā ē tâm

Beh煞戲--ah

Tsit擺bē赴提椅仔來斟酌看

M̄-koh阿母ê暗頓早就tshuân好--ah


Sap-sap仔雨就án-ne沃tī tsit條街仔路

Mā沃tī我ê胸坎內ta̍p-ta̍p-tih-tih


做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報333期,2021年12月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。