Tâi-gí Lō͘

作者:Iûⁿ Hūi-ngá 

Tī góa sè-hàn ê sî, kàu-hōe ū chhui-sak Pe̍h-ōe-jī. Hit nî, góa kok-hāu 5-nî, khò-gia̍p chin tāng, chhù--lí bô chi-chhî ha̍k-si̍p Pe̍h-ōe-jī, tī seng-oa̍h tiong ēng ê ki-hōe chió, só͘-í góa tō hòng-khì pò-miâ chú-ji̍t-o̍h só͘ khui ê khò-têng.

Nî-kí khah tōa chiah hoat-hiān, Tâi-gí tī seng-oa̍h tiong chin tiōng-iàu. M̄-koán siáⁿ sū lóng ū ēng ê ki-hōe. Múi lé-pài ê chū-hōe kap lé-pài bo̍k-su káng-tō, lóng ē ēng Tâi-gí lâi kóng tō-lí kái-soeh Sèng-keng. Chò 1 ê thiaⁿ-tō ê lâng it-tēng ài thiaⁿ-ū, só͘-í ū sî ē kā bo̍k-chiá chhéng-kàu Tâi-gí. 

Kàu-hōe ū chin chē ki-hōe thàm-hóng hōe-iú. Chi̍t-kóa lāu-tōa-lâng bô kóng Hôa-gí, chí-hó chīn-liōng thiaⁿ, chīn-liōng lí-kái. Kap lāu-tōa-lâng o̍h siōng kín, m̄-koh chit khuán ê chiap-chhiok kàu kok-tiong koh-khah chió. Seng-ha̍k ê ap-le̍k ná lâi ná tāng, khì kàu-hōe ê sî-kan ná chió, Tâi-gí kan-na chhun thiaⁿ-ū, bô siáⁿ ē-hiáu kóng. 

Tāi-iok 10 tang chêng, Kàu-io̍k-pō͘ khai-sí chhui-kóng Tâi-gí, hō͘ góa ū ki-hōe koh 1 pái liáu-kái chit ê gí-giân, hit-sî góa mā chham-ka Tâi-gí jīn-chèng. Ūi-tio̍h siūⁿ-beh ha̍k-si̍p, tō chhōe siā-thuân, chhōe gián-si̍p, m̄-koh ē-tàng o̍h--ê iú-hān, tì-kàu Tâi-gí ha̍k-si̍p iū-koh thêng-khùn.

Hiān-chhú-sî ūi-siáⁿ-mi̍h ē lâi Sêng-tāi chia ha̍k-si̍p Tâi-gí? Chú-iàu sī hi-bāng khah ū hē-thóng-sèng lâi cheng-chìn ka-kī ê Tâi-gí. Tī chia se̍k-sāi chin chē chhui-sak Tâi-gí chiok chē nî ê sia̋n-pái, mā ū chi̍t-kóa tông-o̍h tī kàu-io̍k hiān-tiûⁿ ho̍k-bū, lóng sī góa ha̍k-si̍p ê tùi-siōng.

Sio̍k-gí kóng, “Hì-pêⁿ kha khiā kú tō sī lí ê”, chìn-chêng só͘ o̍h--ê bô lōng-hùi, sī 1 chióng lúi-chek. Lâi-kàu Sêng-tāi ha̍k-si̍p chiah hoat-hiān, chin chē iōng-sû chìn-chêng ū thiaⁿ--kòe kap tha̍k--kòe. Tâi-gí tì-sek thàu-kòe lāu-su ín-chhōa, gián-kiù chiâⁿ chē ha̍k-būn, chhù-bī iū-koh choan-gia̍p.

Bo̍k-chiân Tâi-gí hō͘ hó ê su-hū niá ji̍p-mn̂g, siu-sêng tō chāi kò-jîn. Ke kóng, ke tha̍k, ke siá, ke thiaⁿ--kóa, chiong Tâi-gí piàn-chiâⁿ chò seng-oa̍h ê chi̍t-pō͘-hūn. Sui-bóng bô-hoat-tō͘ oân-choân, chì-chió ū 5 siâⁿ í-siōng chìm tī Tâi-bûn ê sè-kài, bī-lâi mā hi-bōng chiâⁿ-chò chhui-sak Tâi-gí bó-gí ê chi̍t-hūn-chú.


#心內話 專欄,本文使用傳統白話字。
台文通訊BONG報334期,2022年1月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。