Tâi-lô-hōe

本專欄「台羅會交流道」ê稿由台灣羅馬字協會提供kap校對,編輯部無koh做文字編輯。


作者:So͘, Iàn Tek

Tām-chúi sêng-li̍p kàu taⁿ jī-cha̍p tang

Ūi-tio̍h Tâi-gí phah-piàⁿ chi̍t-tīn lâng

Kian-chhî lí-sióng m̄-goān pàng

Sui-bóng tàⁿ-thâu ū khah tāng

Ǹg-bāng Tâi-gí puh-íⁿ kín tōa-châng

Chó͘-sian ê ōe thoân-piàn tōa-ke sió-hāng

Kî-thāi Tâi-gí-bûn kín chhut-phâng

Iōng Tâi-bûn pian-siá sûn-chêng bāng


#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報334期,2022年1月出刊。

台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。