玄奇ê囡仔仙(二十)

作者:張家榮


聽王鐵牛講,hit日beh暗仔in兜來一位無熟sāi ê人,指名道姓講beh揣王鐵牛。Tsit个人生做瘦pi-pa,lò kah ná竹篙--leh,而且皮膚烏金烏金,一看就知影是原住民。


「請問你是啥mih人?揣我beh創啥?」王鐵牛真giâu疑kā問。


Tsit个人神神祕祕躊躇--一-睏,tsiah細細聲kā講:「我叫做侯萊巴,是番仔寮ê山猴叫我來--ê。」


王鐵牛一聽著「山猴」tsit个名,規个人隨tiô--起-來,激動kah kā對方mooh-tiâu-tiâu,bē輸看著親人仝款,趕緊招呼侯萊巴坐leh lim茶、開講。


原來,侯萊巴就是山猴ê親小弟,in是番仔寮山頂ê原住民,張金虎hit-tsūn走路ê時,投靠--ê就是山猴tsit位朋友。山猴本名叫侯萊杉,tsit个人張金虎bat kā紹介--過,因為伊做人心適koh有情有義,王鐵牛對伊印象真好。莫怪伊一聽著山猴ē hiah-nī激動。


開講中,侯萊巴大約仔kā講張金虎tsit半年來ê生活情形。伊講金虎兄tsiânn平安,身體mā真勇健,逐工lóng hām in去山內拍獵,無,就是kā in tàu種竹筍、番薯、塗豆、香菇……,若無議量thang pìnn,就參山頂ê兄弟仔做伙lim燒酒、跳舞唱歌,日子過kah清閒清閒。M̄-koh,伊sù常面憂面kat tī-leh siàu念王鐵牛kap閻羅漢,iáu tsiânn煩惱兩位小弟ê近況,所以tsiah ē委託萊巴走tsit tsuā。


王鐵牛聽kah耳仔phak-phak-phak,聽到尾--à目箍紅--起-來,哀哀怨怨向萊巴講:「其實阮真siàu念大兄,mā tsiok想beh去看--伊,m̄-koh日本賊頭kā阮釘tiâu-tiâu,加上阮兜ê柴耙用索仔kā阮縛--leh,lio̍h-lio̍h仔無看著人,伊就ē sì-kè揣,若揣有人就無代誌,啊若揣無,伊絕對無考慮,一下就通知警察廳掠人!Hainnh,總講--一-句,外有日本狗,內有gia̍t-siâu某inn纏顧tiâu--leh,阮mā m̄敢pìnn鬼pìnn怪。」


「到底lín翁仔某是佗位leh無拄好,kha̍p-bē著報阿本仔掠人?」萊巴聽伊講kah tsiah克虧,心內感覺giâu疑,好玄kā問。


無想--著,無問無代誌,一問--落tsiah知王鐵牛lué志ê原因tī佗位,而且不止仔悲哀!


原來,自會社事件發生死人hit工開始,日本人sa無兇手張金虎,就sì-kè leh搜查伊ê人,而且tī庄--裡貼通緝告示,放聲講:若有人好膽敢am-khàm、維護殺人罪犯,一律掠起來銃殺!M̄-koh,日本人sì-kè搜查iáu是掠無人。


過無一月日,m̄知是佗一个食飽siunn閒ê人興事,gia̍t-siâu走去做報馬仔,kā日本人密報講張金虎有兩个結拜兄弟,而且mā有參與械鬥事件。Tann,tsit聲代誌大條--ah,官廳收著密報,hit工就大隊人馬衝去王鐵牛in厝掠--人。


「Kàn lín娘!太郎sàng你掠我創啥siâu?」王鐵牛一看著日本官員三本太郎,心內就大約知影發生啥mih代誌,不而過,伊iáu是展氣魄刁工kā問,假影啥mi̍h lóng m̄知。


「ばかやろう!」三本太郎聽著伊án-ne問,隨用警棍大大下摃王鐵牛ê腹肚,致使伊疼kah huah-hiu。


Tsit時,倔強ê王鐵牛hōo五、六个警察tshi̍h tī塗跤,規身軀一直反抗,一直tshoh-kàn-kiāu,叫日本人kā放--開。


三本太郎面腔激橫橫,喙--裡咬一枝薰ku tī伊ê面前,大大聲講:「你好膽起叛抗亂,而且維護一个刣人ê通緝犯,tsit-má koh敢tshàng鬚問わたし掠你beh創啥?老實招--來,lín大兄張金虎藏tī佗?」


「我聽無你leh講啥?Siáng是張金虎?我m̄ bat tsit个人。」王鐵牛繼續假仙啥mi̍h lóng m̄知。


三本太郎看伊喙tsiah硬,馬上掠狂--起-來:「ばかやろう!看--起-來,你tsit个惡徒是修理了無夠ê款,無要緊,わたしtsiah試看是你ê喙khah tīng,iah是棍仔khah tīng。」話講煞,隨huan咐邊--a ê人kā修理,tsiah一tiap仔久ê時間,王鐵牛就hông修理kah金sih-sih,m̄-nā跤、手、面烏青凝血,喙齒mā拍斷幾若齒。


但是,m̄管日本人按怎kā王鐵牛刑,伊猶原啥mi̍h lóng m̄講,kan-na據在日本仔大細下kā摃,一直摃kah三本太郎huah停,拔出武士刀行倚--來。


「你……你想beh創啥?」王鐵牛倒tī塗跤,規身軀血sai-sai,看著三本太郎手中ê刀,心內就知影死--looh。


Tsit个時tsūn,野蠻、無人性ê三本太郎,已經將武士刀khuè tī王鐵牛ê肩胛頭,露出一副奸臣ê模樣,大笑三聲:「哈哈哈!真有氣魄!わたし是大日本帝國ê武士,敬你也算一條英雄好漢,koh hōo你一擺機會,趕緊講出張金虎bih tī啥mih所在,我就饒你一命,若無,我一刀就kā你tsit粒狗頭剁--落-來。」


Siáng知,王鐵牛早就有「貓食鹽——存pān死」ê想法,m̄-nā無leh kā信táu,顛倒展氣魄揣死,向三本太郎ê面呸喙瀾,suà--落大聲kā jiáng:「Kán!豬狗精牲,beh刣beh割做你來,m̄免講講一寡五四三--ê!」


三本太郎無想著王鐵牛ē tsiah-nī敢死,好膽kā呸喙瀾tshàng鬚,心內嶄然tio̍h生驚,iáu真敬佩伊ê勇氣。不而過,身為日本警察,tsit款侮辱伊是按怎mā無法度吞忍,所致,bē堪得氣ê情形下,伊大huah「ばかやろう!」Suà--落武士刀攑--起-來,siòng準王鐵牛ê頷頸,起狂大huah「殺!殺!殺!受死——」


無想--著,就tī王鐵牛目睭kheh-kheh,準備beh人頭落地ê危急時刻,月嬌雄雄tsông--出-來,用日本話大huah「ちょっとまで(小等--一-下)!」Suà--落m̄知用日語hām伊講啥,講一晡久。


講mā奇怪!三本太郎m̄知是leh搬佗一齣--ê,tshím頭仔伊ê面是pìnn-pìnn-pìnn,氣phut-phut beh刣人,siáng知影月嬌出來了後,三兩句就kā安搭kah sù-sī-sù-sī,而且笑kah喙仔裂sai-sai,m̄知是leh歡喜啥。


隔一睏,三本太郎喙笑目笑將武士刀收入鞘(siù),激一个khuì口講:「王鐵牛,算你好狗運,娶著好某來kā你致蔭。今仔日,わたし心情爽,暫且饒你一命,m̄-koh,我警告--你,你上好mài hōoわたし掠著你kap張金虎往來ê證據,若無,你ē死kah tsiok歹看!」話講煞,大隊人馬tshuā--leh,好親像啥mih代誌lóng無發生仝款,真sáng勢離開。


「Kán!我m̄是hông heh驚大漢--ê,若是án-ne就heh ē倒,我就無叫鐵牛--ah……」


「吠煞--未?Lín祖媽tsiah用錢kā你救--tńg-來niâ,你tsit隻tshenn-mê牛mài m̄知好bái!」月嬌面色lua̍h--落-來,tuì耳仔kā拎--leh,phih-pheh叫一直lé。


王鐵牛聽一下規sian人tiô--起-來,大聲jiáng講:「你tsit箍痟婆真正有夠hiâu kha-tshng——假gâu!三本太郎是啥mih人?伊是一隻有名ê食錢虎你kám m̄知?而且胃口不止仔大,khah濟錢mā吞--落-去,你是頭殼去摃--著iah是按怎,khong-gōng kah提錢去kā seh後手!」


「Tio̍h!Lín祖媽就是khong-gōng m̄-tsiah ē嫁hōo--你!你上巧上gâu,好膽提性命hām日本人sńg,sńg kah tio̍h-ài用錢買命tsiah歡喜,真正是七月半鴨仔——m̄知死活!」月嬌無想著翁婿m̄-nā無感謝--伊,suah顛倒怪伊假gâu,心內是凝 kah kiōng-beh吐血。


王鐵牛看月嬌氣kah咬牙切齒,感覺家己án-ne kā罵有khah過份,起歹勢講:「查某,無,你是按怎kap三本太郎講--ê?」


「我!我一个查某人,你掠準我偌gâu?是阮阿爸--lah!」講煞,目屎輾--落-來。


「啥mi̍h?Tsit件代誌參阿爸啥tī代?」王鐵牛目頭kat-kat,一副真giâu疑ê面。


月嬌看伊hông拍kah一个面腫kah像麵龜、一蕊目睭烏青thí bē開、頭前齒斷兩齒,猶原一副無驚無惶ê款,hit款狼狽ê模樣,hông看著好氣也好笑。月嬌落軟,目屎拭拭--leh kā扶--起-來,面仔臭臭講:「Beh講,入來--去tsiah沓沓仔講,hngh!A̍h無想看家己幾兩重?Hông修理kah一粒頭ná豬頭--leh,koh hiah-nī仔厚話,你是無神經m̄知thang疼iah是展勇?真正是giàn死討寶劍!」


「好--ah!你mài koh唸--ah,詳細是按怎你liam-mi kā我講hōo清楚。」


就án-ne,兩翁仔某hit暝無睏,月嬌ná替鐵牛糊藥仔,ná kā說明代誌ê詳細……。


(後期繼續)#Sann-kap讀小說 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 335期,2022年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。