Hit盒食m̄知味ê豆花(一)

作者:鍾育紋


Hit个春天ê下晡,日鬚薄薄--à,tī運動埕上體育課ê班傳來歡喜ê笑聲,阿能坐tī教室--裡聽社會課,老師tī講台頂講古講kah tng精采,伊suah se̍h神一直想tuì厝--裡去,昨hng阿母有答應--伊,講今仔日去街仔買mi̍h件ê時,ē se̍h tuì超市買一封三盒ê豆花tńg--來,豆花囥tī四角形ê盒仔--裡,白霧白霧ê模樣看--起-來真好食款。豆花甜甜綿綿ê滋味,隔壁ê叔伯阿姊——阿杏--ā形容kah上趣味,講he叫做阿tuainn--ê hām喙舌leh跳thàn-gòo,koh跳kah甜蜜ē牽絲,tsiah tuì嚨喉溜溜仔溜--落-去。M̄-koh,阿能知影家己ê阿母是儉底--ê,自來就tsiânn罕得leh買tsia-ê四秀仔hōo囡仔食,伊kan-na tī阿杏--ā in兜看伊食過幾若擺,阿杏--ā tsîng細漢就tsiânn gâu搬戲,啥mih食mi̍h囥tī伊喙--裡lóng mā哺著tsiok芳--ê,有阿能leh看,伊koh-khah hē感情演,阿能是hōo siânn kah喙瀾kiōng-beh津落去塗跤。


「阿能,你beh食--一-喙--無?Tse豆花有夠芳--ê!」阿杏--ā ná食koh ná kā問,聲音hām規喙ê豆花糊糊做一伙。阿能躊躇--一-下就緊kā幌頭,阿母有交代--過,m̄-thang人huah beh請就gōng-gōng提來食,人問你beh食--無是禮貌,lán笑笑仔kā sueh多謝就好--ah,阿母koh講囡仔人m̄-thang hiah sâi食。若準人叫beh食ê時,阿母tī邊--a代誌就khah直,阿能ē偷偷仔用目尾siam看阿母kám有tàm頭,阿母若准,伊就ē-sái光明正大kā提--looh!


想到tsia,阿能頭殼底ná有sih-nah sih--一-下,阿母最近心情kánn-ná有khah好neh!舊年歇熱hit-tsūn伊hām阿爸不時leh惡惡jiáng,兩个大聲來大聲去ê內容lóng是錢,比論講庄尾放重利hit个大箍祥--ā tī圍籬仔邊對lán兜直直siòng,koh行一liàn-tńg sì-kè tsîn,阿母講伊看一下氣tshuah-tshuah,tsiok想beh攑掃帚kā hám-hám走……。人lóng呵咾阿爸走車是真骨力,做代誌sī-suā koh sa ē著tsáng頭,真ē交仗--得。聽講車行ê頭家進前想beh牽阿爸來做領班--ê,沓沓仔教伊一寡做生理、huānn車行ê撇步,án-ne頭家就khah ē用得安排去看伊嫁去美國ê孤查某囝--looh!


Iáu-m̄-koh,tsiah歡喜無偌久niâ,就koh聽講阿爸hōo m̄-tsiânn朋友牽去簽阿樂--à,hit-tsūn阿樂--à tng hang,規庄頭簽kah熱hut-hut。阿爸ng-ng-iap-iap sńg beh規半冬lóng m̄敢hōo阿母知,落尾piak一空tsiok大空--ê,代誌am bē tiâu--ah,阿母tsiah知影阿爸早就長長短短leh kā親tsiânn、同窗--ê借錢,甚至mā kā車行luí錢。Koh-khah害--ê是,kiáu bak一下深,心是愈ī愈雄,kiáu kan-na ē愈pua̍h愈大,等到阿母聽著風聲,阿爸欠ê kiáu-siàu已經beh tsiânn百萬--去--ah。上歹剃頭--ê是,阿爸為著無愛有借錢無還ê歹名,竟然無想後果去kā大箍祥--ā借錢,tann大箍祥--ā to敢侵門踏戶來巡厝地--ah。阿母koh-khah gâu huānn家,雄雄拄著tsiah-nī大ê打擊mā只有gāng-gāng直筒tshāi tī hia,規sian人親像去hōo綑仙索縛kah ân-tòng-tòng,目屎是一滴一滴sio連suà tuì目箍邊輾--出-來,khah拭to bē赴拭。


以早阿能聽大人leh開講講啥mih腦殼pha̋-tái--ê tsiah ē去kā放重利--ê借錢,in若看你急beh借,he利息huah beh偌kuân就偌kuân,開ê條件khah酷刑你mā tio̍h tàm頭。若準你beh借一百萬,一個月ê利息差不多是三萬至十萬hit跤兜,in koh ē kā第一個月ê利息khà代先,你提到手--ê賰90 thóng萬niā-niā。Suà--落-去逐個月koh tio̍h納he貴som-som ê利息,若無照時間乖乖仔kā錢奉送--起-去,in就歹看面--ah,極ke假好心hōo你ān--一-下,人he to m̄是leh做善人講,若準你koh納bē出--來,人就橫霸霸來門口埕潑紅漆、mā有hit號hōo人掠去剁手tsíng頭仔、koh威脅beh kā lín厝--裡ê人按怎按怎……,橫直敢去kā借錢--ê就是存pān死--ê。大人開講ê聲音iáu tī耳空邊,tann tsit箍kā in借錢ê gōng人竟然是家己ê老爸。爸母tng大聲ê時,阿能hām小弟強--ā lóng bih tī房間m̄敢出--來,暗暗仔kā房間門hân--leh,留一縫thang影一下仔客廳ê戰況,雄雄阿爸大聲huah講,「啊無人命一條,我就去死tī大箍祥--ā in兜門跤口,看伊koh敢對lín按怎--無?」阿母ná háu ná kā tshiàng--tńg-去,「你gōng人--lah!人死to死--ah,leh驚你啥,你死kan-na好你家己一人niâ,阮母仔囝三个就準備去流浪街頭--ah--lah!」話講煞客廳就恬靜--落-來,kan-na賰阿母一下仔起一下仔落ê哭聲參tshìng鼻水ê聲,阿爸徛thîng-thîng tī邊--a,親像一sian目頭kat-kat、lóng bē tín動ê羅漢,一句話to無koh再講。


Hit暝ê冤家過無半個月,厝--裡就hak傳真ê機器--ah。阿母leh整理hit台機器ê時目睭皮ham-ham,小弟強--ā tuè tī邊--a看東看西,雄雄huah出聲:「阿母,你ê白仁哪ē紅kòng-kòng?」阿母目眉連tín動--著to無,手--裡繼續伊ê khang-khuè,kan-na聲音平平kā應:「應該是過敏--lah,最近目睭lóng ē癢癢。」強--ā頭殼挲--leh,tī hia bóng nauh:「過敏--ooh,án-ne好佳哉,阮幼稚園幾若个同學生目針,講ē真疼neh!」阿能心肝頭leh挵鼓,啥mih目睭過敏?阿母自來a̍h無tsit號症頭--lah!目睭ē過敏--ê是阿爸好--無?Gōng小弟就是gōng小弟,你是看bē出來阿母leh艱苦--ooh!Koh直直烏白提問題來kā伊tsō。想bē到阿能ê暗唸to iáu未唸煞--leh,阿弟--ā koh開喙--ah。「阿母,tsit台是leh創啥--ê?是按怎伊ê腹肚koh ài té紙?」阿母tuì十外工前就不時kat--leh ê目頭,隨就kat koh-khah深,he liap-kíng ê所在色水khah深,ná像伊兩蕊目睭中ng蹛兩隻徛直tsuā ê杜蚓仔。阿能koh看tuì阿母目睭下仔ê烏輪去,mā ke tsiânn明顯neh,hainnh,庄--裡ê人lóng講阿母m̄-nā生緣koh生suí,不時mā笑bi-bi,真好鬥陣。想bē到tsiah過十外工,伊ê面色變kah ke真bái,人mā瘦kah看ē出--來。阿能koh發現,本tsiânn輕鬆ê家庭氣氛,便若聽著阿爸入門ê聲音,阿母ê面隨就lua̍h--落-來,mài講連一聲sio借問to無,規暗lóng罕得聽見in有講著話。


阿母輕聲kā小弟應講:「Tsit台是傳真機,人若beh kā lán講代誌,除了khà電話以外,mā ē-tàng kōo寫--ê kā傳過來hōo--lán。」阿母話tsiah拄講煞,門鈴仔聲就tân--ah。原來是阿母後頭厝真kā照顧ê厝邊——風伯--à kap風姆--à來--ah,in一入來,就ná比手畫刀ná kā阿母講tse傳真機按怎用、有啥mih mê角ài注意,風姆--à koh tuì揹仔內底提規疊ê大張紙出--來,頂頭有ba̍t-ba̍t-ba̍t ê角格仔。代誌講到一个坎站,風伯--à kā風姆--à使一下仔目尾,風姆--à隨kā阿母ê肩胛頭搭--leh,「米--à,你mài想siunn濟--lah,tann to hē決心beh liâu落去做--ah,lán就好好仔kā當做一層生理來經營。」風姆--à tùn-tenn--一-下,目神看tuì阿能hām小弟hia去,suà落去koh講:「總--是,lán做人阿母--ê tio̍h堅強,囡仔iáu tio̍h ǹg--lán--lah!」風伯--à mā tuè leh開喙,「Tio̍h--lah,lín庄--裡做tse--ê hiah濟,無差你一个--lah!Koh再講阿明--ā若愛pua̍h,hōo伊去外口ī lán顛倒煩惱,厝--裡就有thang sńg,án-ne你看ē著mā khah安心!」阿能徛遠遠看--過-去,阿母目箍--裡ê水kánn-ná又beh tīnn--起-來--looh,m̄-koh阿母suah kā下仔ê喙脣咬--leh,目睭koh刁工thián kah大大蕊,就是無愛hōo hia-ê水tuì目箍輾--出-來。


Koh來ê幾若個月,厝--裡ê電話不時leh liang。阿爸hām阿母tiānn-tiānn ài一肢手提電話,頭ná tàm喙--裡ná應,另外一肢手無閒tī紙頂頭撇--啊撇。傳真機仝款mā無閒tshih-tshih,liam-mi是「tah tah tah tah」收著信號ê聲,liam-mi mā tio̍h kā資料捲入去腹肚tsiah koh kā傳--出-去。以前規禮拜無幾个人ē行跤到ê厝--裡,變做不時有人ē入--來,有ê阿母ē提一个厚厚ê批囊hōo--伊,提--著ê人lóng mā喙笑目笑;有ê人是來厝--裡算錢hōo阿母,khah有禮貌--ê無啥表情,有ê ē怨嘆當初哪ē kā某mí號碼làu-kau--去,mā有bē少ē直直唸siâu拍kho̍k,無先tshoh--幾-句-仔是m̄甘願kā錢交--出-來--ê。Hit-tsūn仔,連學校mā有tuè leh流行阿樂--à ê代,有ê同學tī沙仔地畫he看無啥有ê符號,問人tse是leh出佗一枝明牌?庄頭阿德--à講--ê上心適,頂個月伊kā in母--à講伊夢著一个水窟仔內有兩隻鵝踢--啊踢leh泅水,in母--à就照hit个夢去包牌簽阿樂--à,tshiāng拄tshiāng hit期有開22 hām 02,聽講in母--à上無有趁20萬,歡喜kah賞伊一包tsiok大包ê紅包。M̄-koh夢變kah siunn價值suah也真煩惱,tiānn-tiānn阿德--à睏iáu未醒,眠床邊就徛一个人等beh問伊有夢著啥mi̍h--無,害伊目睭一下peh金tiānn去hōo家己ê老母驚--著。


阿樂--à是tī逐個月ê初10 hām 25開獎--ê,有人講he根本就是政府tshuā頭做大組仔頭hōo民間ī--ê,因為阿樂--à是tuè愛國獎券ê號碼leh開,本tsiânn愛國獎券是開三組tuì 00到99 ê號碼,尾--à koh變做五組,tio̍h獎ê機會khiú khah kuân,khah敢--ê就愈簽愈大注。Hit-tsūn,庄--裡ê人真濟lóng leh痟阿樂--à,阿杏--ā ê老爸,就是阿爸ê叔伯大兄,逐暗lóng mā屈tī隔壁庄ê宮hia,hām人鬥陣e桃仔枝thìng候神明指示明牌;mā有人專門leh廟--裡研究香hu、束柴hu浮ê字;大樹公hia mā tiānn看著人提報紙ê明牌號leh huē,講tsit期應該輪著出幾號--ah,bē輸逐个lóng是半仙--leh;koh有聽講某mí人逐斗lóng包幾號幾號ê牌、siáng siáng siáng偌好運tsiah簽幾枝niâ就tio̍h大獎--ah;mā知影有人簽kah kā幾若間透天厝總賣賣--掉koh m̄知改,in某落尾氣kah參伊離緣,kā囡仔lóng tshuā去後頭厝--ah……。總--是,tī hit號阿樂--á tng tshìng,逐家簽kah pìn-piàng叫,厝--裡ê生理tng ka-ia̍h ê時,消失tī阿母面頂ê笑容,kánn-ná有走一絲絲仔tńg--來--ah。(後期繼續)#Sann-kap讀小說 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 335期,2022年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。