Iá-chiáu

作者:Sūi-Koan


1 bān kong-lí hn̄g ê góa, chóng-sǹg kap lí liân-lo̍k--tio̍h--lo͘h! Thàu-kòe an-ióng-īⁿ ê Line, kiàⁿ-thâu hit pêng ê lí, khì-sek khòaⁿ--khí-lâi pí tī pēⁿ-īⁿ ê sî khah hó, chí-sī kā pn̄g chia̍h kah kui chhùi-kho͘.Lí thâu 1 kù ōe tō kā góa kóng, kòe--2-kang-á lí beh tńg-khì chhù--ni̍h ōaⁿ lī-sim. Góa m̄ chai-iáⁿ lí kóng ê chhù... sī tī tó-ūi? 10 kúi nî chêng lí lī-khui bó͘-kiáⁿ chhut-cháu, gún tòa ê hia, kám koh sǹg-sī lí ê chhù? Chng-kha a-kong lâu hō͘--lí ê thó͘-tē hông tí-ah--khì, hia, kám koh sǹg-sī lí ê chhù? Lí cho͘ ê kong-gū in-ūi chhù-sòe būn-tê thàu mê poaⁿ-cháu, hia, kám sǹg-sī lí ê chhù? Lí siōng-ài khì ê hit ê keh-piah kok, hia, kám koh ū lí ê chhù? Siōng lo̍h-bóe siu-liû--lí ê kiong, hia, kám sī lí ê chhù? Phiau-lōng kui-sì-lâng, lí ē siūⁿ-beh tńg-khì “chhù--ni̍h”, sui-jiân chai-iáⁿ che bô khó-lêng, góa mā sī kā lí o-ló. Hoān-sè kan-ta khui-khoah ê thiⁿ-tē chiah ū hoat-tō͘ boán-chiok--lí, siūⁿ-beh chò siáⁿ tō chò siáⁿ ê sèng-keh.


Lí jīn bē chhut góa sī siáng, mn̄g lí tōa-hàn cha-bó͘-kiáⁿ tòa tó 1 kok, lí mā kóng m̄ chai. Góa ioh sī tē-2 pái tiòng-hong hō͘ lí ba̍k-chiu khòaⁿ bē tio̍h. Mn̄g lí teh chia̍h siáⁿ? Ē-hiáu kóng Tâi-gí ê lí kèng-jiân iōng Hôa-gí hôe-tap--góa:『素食便當』.


Mn̄g lí ū chhiùⁿ-koa--bô? Lí ìn bô. Góa kóng: “Lí m̄ sī siōng kah-ì chhiùⁿ hit tiâu “Iá-chiáu”? Lí kánn-ná siūⁿ bô. Góa kóng, tō sī hit tiâu: “Phiau-lōng--ah sù-hái--ah--ê ah lâm-jî, chhin-chhiūⁿ iá-chiáu--ah sim hi-bî...” Chhiùⁿ kàu chia góa phīⁿ-thâu sng, ba̍k-sái giōng-beh liàn--lo̍h-lâi, chha-chi̍t-tiám-á chhiùⁿ bē lo̍h--khì. Lí bô kóng-ōe, sī-m̄-sī mā sim-sng, beh háu háu bē chhut--lâi? Góa kó͘-lē--lí: “Nā-sī siūⁿ--tio̍h ê sî tō chhiùⁿ-koa, sim-chêng ē khah khùiⁿ-oa̍h.” Lí ìn: “hó.”


Siōng-bóe kù lí kā góa kóng ê ōe sī: “Pó-tiōng.” Tiān-ōe chhiat-tn̄g, góa pàng Ia̍p Khé-tiân ê koa “Iá-chiáu”lâi thiaⁿ, hiông-hiông tōa-siaⁿ háu, pi-ai ê chúi, ùi ba̍k-chiu phùn--chhut-lâi. Kan-khó͘ ê siaⁿ, ùi nâ-âu chhiong--chhut. M̄ kam lí ê sim, chiong góa kui-ê seng-khu haiⁿh kah phi̍h-phi̍h-chhoah.


Chit-má, lí chóng-sǹg sī chū-iû-chū-chāi, siūⁿ-beh poe khì tó-ūi tō poe khì toh. Lêng-hûn m̄-bián koh koaiⁿ tī bē tín-tāng ê sin-thé lāi-té. Bô pēⁿ bô thiàⁿ, siūⁿ-beh tōa-siaⁿ chhiùⁿ-koa tō tōa-siaⁿ chhiùⁿ-koa. Iā bô lí chóng-sī kám-kak sok-pa̍k ê ka-têng kap siā-hōe kui-hoān. Í thiⁿ ûi phōe, í tē ûi chhn̂g, bián koh-chài liû-lōng. In-ūi bô-lūn ī-hiong, kò͘-hiong, sù-hái lóng sī lí ê ka-hiong. Chhin-chhiūⁿ iá-chiáu, hiah sûi-ì, lóng sûi-ì.

#心內話 專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 335期,2022年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。