Bē-hù

Bē赴


作者:曾欣萍


A-kong chin kah-ì hip-siòng

Í-chêng ê hip-siòng-ki

Bé té-phìⁿ ài chîⁿ, sé mā ài chîⁿ

Góa bô khòaⁿ-kòe kúi tiuⁿ i ê siòng-phìⁿ


A-kong bô siū-kòe kàu-io̍k

M̄ bat jī mā bē-hiáu kóng Hôa-gí

Sè-hàn ê sî, góa siōng kiaⁿ pa-pa ma-ma bô tī

In-ūi góa thiaⁿ-bô a-kong leh kóng siáⁿ-mi̍h


Chit-má ta̍k-ke lóng ū tì-hūi-hêng chhiú-ki

Khó-sioh i phó͘-ki̍p liáu siuⁿ bān

Tán góa the̍h-tio̍h chhiú-ki-á ê sî

Í-keng bē-hù thè a-kong hip siòng-phìⁿ


A-kong, góa chit-má ē-hiáu kóng Tâi-gí

Ē-tàng thiaⁿ-ū lí ê ōe

Kah lí hun-hióng ha̍k-hāu ê tāi-chì

M̄-koh lí í-keng bē-hù tán-tio̍h chit ji̍t做伙來唸詩專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 336期,2022年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。