Chham-ka Tâi-gí Kàu-sek ê Kám-sióng

參加台語教室ê感想


作者:Tēⁿ Kiat-hiông


Kin-nî 3--goe̍h, tī cha-bó͘-kiáⁿ ê thui-chiàn hā, ū ki-hōe koh 1 pái chham-ka “kóng Tâi-gí, siá Lô-má-jī” ê khò-thêng. Keng-kòe 3 kò goe̍h ha̍k-si̍p kiat-gia̍p, ū kúi tiám kám-sióng hun-hióng.


Tē-1: Ē-tàng kau-tio̍h sin tông-ha̍k, ta̍k ê hun-hióng khò-thêng ê būn-tê kap sim-tek, sī khoài-lo̍k ê tāi-chì.


Tē-2: Lī-iōng khiâ kha-ta̍h-chhia lâi siōng-khò, án-ne sin-thé ū khah khin-sang, ū chia̍h koh ū lia̍h.


Tē-3: Chit pái góa chiong Tâi-gí Lô-má-jī 8 siaⁿ-tiāu tha̍k kap siá, bān-bān khoe-ho̍k--khí-lâi.


Góa sī Tâi-oân-lâng, góa ê bó-gí sī Tâi-gí. Góa ē chīn-liōng iōng Lô-má-jī siá Tâi-gí. Ū ki-hōe kòng-hiàn chi̍t-tiám-á ê le̍k-liōng. Lán chit tāi ū chek-jīm kā lán ê gí-giân chiām-chiām thui-sak--lo̍h-khì. 30 nî āu, Tâi-gí it-tēng bē tī tē-kiû siau-sit.


Chòe-āu, beh kám-siā Kim-hoa lāu-su ê iōng-sim kóng-khò, kap tông-ha̍k hō͘-siong mn̄g būn-tê kau-liû, hō͘ góa tī chit 3 kò goe̍h ê “O̍h Tâi-gí khò-thêng” ê kî-kan, kám-kak chin khoài-lo̍k. Chiok ta̍k-ke sin-thé kiān-khong, pêng-an.


(作者是高雄市第一社區大學台語班ê學員,指導老師是陳金花。)

#逐家來phò-tāu 專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 336期,2022年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。