台文GAME創作ê經驗分享

主講/林秉舒、吳國禎 

記錄/Tân-Lō͘

本文是2022/2/13 ê講座摘要記錄,主講者林秉舒是〈廖添丁- 稀代兇賊の最期〉台文GAME ê製作人,吳國禎是〈廖添丁- 稀代兇賊の最期〉台文GAME ê故事主配音者)


●林秉舒


我拄開始是做flash game kap bàng-gà ê mi̍h件,後--來mā有tī手機仔公司做UI(user interface)設計ê khang-khòe。Khah正式teh做遊戲是tī IGS——就是『明星三缺一』hit間公司。廖添丁chit塊game,是tī 2019年ê時chūn chiah開始--ê。廖添丁chit个故事ê語言環境tī hit个時代,主要就是講日語、台語、客語kap原住民語;以廖添丁伊ê背景kap活動ê所在,應該是台語為主。吳樂天講廖添丁ê廣播劇是用台語teh講,mā是teh『還原』lán對chit个故事ê記持kap氣氛、感覺;若是用華語來講,應該是真奇怪ê代誌,氣味就無仝、就m̄-tio̍h--ah。而且過去無台文ê game,所以就想講beh來kā台文囥tī chit个game內底。

 

Loading ê時chūn不管選擇啥mih語言,下跤lóng ē顯示台文字「小等--一-下」,koh有廖添丁功夫ê號名,mā是全全用台語文顯示,阮用chit款方式chhui-sak hō͘平常時無teh注意台語文ê人。Che是kā台語chhui-sak--出-去ê手路。遊戲ê介面是全台文,電腦iah是遊戲ê名詞ài揣一寡朋友來討論、比較,kā老師請教了後,chiah來揀一个使用。譬論講:『遊戲手把、搖桿、手把』就翻譯做「手hōaⁿ仔」,『玩家』翻做「ī家」等等。字型字骨ê問題,親像金萱字型對台文lóng有支援;若是koh有字拍bē出--來,ē-sái揣一个叫做「豆腐字」ê字型,che是一个台中教育大學學生(編註:莊銘彥)ê畢業論文成果,ē-tàng免費使用。Chia--ê lóng是電腦台文字型ê解決方案。

 

Chiūⁿ市了後ê反應,頭先是tī『巴哈姆特』網站頂koân開始有人討論,產生一寡議題效果。譬論講有一个台灣ê直播主號做『魯蛋』(滷卵),伊用台文介面來sńg,一字一字仔讀。若看無,伊就tī線頂查字典。逐家想看māi,án-ne bē輸幾千人ê線頂台文教室,che是真罕見ê狀況,koh有人留話講感覺台文真趣味,想beh來學台文。Chit塊game m̄-nā有台灣歷史,做game需要ê動作設計、美術kap anime(動畫)lóng做kah tī外國得著bē-bái ê評價。想beh kā台灣ê文化kap台語囥入去內底chhui-sak--出-去,chit个game ài做kah chiok好sńg chiah ē-sái,bē-sái凊彩做,kan-na『賣情懷』用騙--ê,一定ài做kah有趣味koh好sńg,人chiah ē去想beh去了解背後ê mi̍h件。
●吳國禎


若beh推動一个理念,就ài做hō͘ ē-tàng kap人比phēng,bē-sái hō͘人看著講kan-na因為是台語文、台灣文化,是lán家己內底ê人,就kā你疼惜;總--是ài囥去社會,凡勢hō͘人考驗,che chiah是公道。Che kap目前台灣社會講台語、寫台語文chit个運動ê狀況真siō-siâng。秉舒兄kā真濟人互相整合、khêng做伙,專長發揮--落-去chiah有法度lia̍p出chit个對推動台語文化、台語歷史有幫助ê新形體,過去m̄ bat有人做--過,che是團體合作ê一个成果。


Khah早細漢對台語有興趣,我一二十thóng歲仔ê時chūn,台灣社會koh聽ē著chiok濟、chiok自然teh講台語ê環境。譬論講一个巴黎大學tńg--來ê政治博士盧修一,tī台頂lóng講台語。M̄-koh chit-má減我十歲--ê,30幾歲chit沿--ê,往來ê環境已經無啥teh講台語--ah,連kap當權者teh抗爭ê「太陽花學運」lóng無teh講台語--ah。Che hō͘我體會真深!社會上iáu-koh有各行各業、三教九流,chiâⁿ認真生活、iáu有teh講台語ê人,m̄-koh真拍損,in無機會ē-tàng tī媒體kā伊ê能力表現--出-來。

 

Chit-má 30歲、甚至20幾歲chit沿--ê,in若beh kā台語學hō͘好,就需要chiok積極、chiok骨力行動去創造環境。我tī公視台語台有一位同事號做鄭家和,伊減我十thóng歲仔。30幾歲、ē-tàng tī媒體徛起ê人內底,我感覺伊台語講了上正pān。因為伊m̄-nā是chiok有學台語ê意識,伊koh有另外一點是「願意kap真正用台語teh生活ê人交陪」。Lán千萬m̄-thang kā台語當做是beh教學ê資料niâ,若是kan-na kā台語當做課本提來beh教,就ē kap本底台語ê使用、應用有精差。我bat聽過有人教一句俗語14字,伊ē-tàng讀m̄-tio̍h五个音,che就是「kā台語當做課本teh讀,m̄是kā台語當做生活teh浸」。伊教--ê m̄是人teh講台語對談ê用法,甚至ē家己想家己tio̍h。若是kā台語當做一个ài學習ê客觀對象,表示講你ê台語已經學bē好--ah,已經疏遠--去--ah,he m̄是生活中自然有興趣ê其中一種語言。

 

你若對台語有興趣、想beh kā台語chhui-sak--出-去,就ài去chih接民間teh流傳--ê,上kài精彩ê藝術作品。第一,就是吳樂天ê講古,chit-má tī網路beh聽真方便。聽吳樂天講古m̄是teh欣賞伊ê台語,是teh聽伊講悲歡離合,男女感情kap攑刀sio刣、互相殘殺ê hit種刺激性,tī當中自然就ē學著台語。阮tī公視台語台「解文說字」ê單元,iah是新天地民俗台115台逐工teh報藝術ê單元,對我來講,he lóng m̄是teh kā人教,我kā當做是一个娛樂、一个表演內容。譬論講呂柳仙ê唸歌,你mài kā當做欣賞一項藝術,就是自然kā聽--過,伊講ê台語是所有人ê悲歡離合。所有各種上kài刺激ê代誌kap心肝痛苦ê分離,伊lóng用台語講,無任何華語詞ē-tàng替換;m̄免久,你若án-ne聽半冬就ē感覺,chiok濟詞台語就是ài án-ne講。尤其是khah早ê台語流行歌,一切起落、浮沉,心酸也好、歡喜也好,伊lóng用台語去寫,所以chiok濟chit-má揣無ê詞。親像chit塊game,你sńg了感覺好sńg,自然ē學--著,lán需要--ê是chit款資源。

 

我細漢時chūn chih接著兩種人,一種是反對國民黨、黨外運動ê人,演講講台語;另外一種,是用台語teh維持伊ê生活,tī江湖teh行、teh走,tī戒嚴時代ē-tàng用台語創造伊ê名聲,親像吳樂天chit種人。M̄-koh chit種人in éng-éng無法度成就chit款mi̍h件(廖添丁game),因為時代已經無仝--ah。Chit-má是團體作戰ê時代,像秉舒兄án-ne kā一陣人箍鬥陣,lia̍p出一个新型態ê台語game,che是過去所有推動台語運動ê人真罕得做ē到--ê。Lán ài tiāⁿ-tiāⁿ去聽khah早hit-to͘h ê台語歌,因為hia-ê作詞、作曲家kap歌手,in行過戒嚴時代,in所寫ê歌m̄是beh hō͘你欣賞語言ê藝術,in是beh經營in ê名聲kap地位。Tī hit个產業箍仔內底,chit个歌一定ài tio̍h,bē-sái無tio̍h;若無tio̍h,後擺就無人請伊寫歌--ah。In是經營家己ê名聲,m̄-koh mā散發藝術ê光芒。

 

建議lán若beh做台語ê研究kap發揮,就ài親像秉舒兄án-ne,一直再三再四kā伊考驗,互相研究每一句台詞,chit个過程是真必要!Lán家己mā ài真警戒,m̄-thang kan-na是做一个交代,品質無kài好。我真同意秉舒兄tú-chiah講--ê,chit-má台語是真流行、逐家teh推動ê文化,iáu-m̄-koh lán若beh加入台語ê成份,mā ài kā台語詞用hō͘對同,hō͘伊ē-tàng接受社會ê考驗,m̄是kan-na做hō͘家己人互相支持niâ。Tī chia表示對秉舒兄ê建議kap支持,li-li-lo-lo,竹篙鬥菜刀,多謝! 
線頂看影片

台語sa攏有 - YouTube 頻道

https://reurl.cc/exDAex

#台語sa攏有講座 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。

#台文通訊BONG報 336期,2022年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。