Hit盒食m̄知味ê豆花(二)

作者:鍾育紋


「阿能、強--ā,lín看我提啥mi̍h tńg--來?」Hit日beh暗仔阿爸tuì外口tńg--來,手提一跤塑膠lok仔。Tsit站仔阿爸mā真無閒,無走車ê時lóng緊tńg來tàu-sann-kāng,阿母有真濟khang-khuè ài交代伊tàu做。阿母kan-na接電話、記錄、處理傳真、算錢就無閒kah,以早逐頓家己煮ê情境早就消失kah無影跡去--ah,tiānn-tiānn食飯時間到,阿母iáu絞tī電話線--裡行bē開跤,有時ài huan咐阿能tshuā小弟去巷仔口ê麵擔仔食麵,有時就叫阿爸tńg--來ê時ài順suà kā便當買--tńg--來。強--ā tng-leh客廳疊柴角仔,聽著阿爸leh hiàm,koh是好空--ê,隨mi̍h件tàn--leh走去阿爸身軀邊。「Uah!是養樂多neh!爸,tse你去買--ê--ooh?」阿爸tng-leh門喙換鞋仔,喙仔笑笑kā應:「無--lah,lín阿母叫我去風伯--à hia辦代誌,人風姆--à知影囡仔人貪甜,叫我提tńg來hōo lín姊弟仔lim--ê--lah!」強--ā歡喜kah,tháu開lok仔tī hia算,「一、兩、三、四、五,總共五罐,我兩罐,阿姊兩罐,啊賰ê tsit罐beh hōo啥人?」阿能講:「你hooh?Kan-na顧食--lah!Ài去問爸爸媽媽beh食--無啊?In若無愛就hōo--你,你若hiah愛,我ê hōo--你mā ē-tàng。」小弟歡喜一下tī hia跳跳跳,阿爸聽著感覺怪怪,停跤kā阿能問:「你無愛食養樂多--ooh?Iah無,你kah意食啥?」阿能無想著阿爸ē án-ne kā問,sīm--一-下tsiah khuann-khuann仔回答:「Án-ne……我想beh食超市leh賣ê盒仔豆花。」Hit-tsūn,趁làng縫行過來便所ê阿母拄好聽--著,suà喙尾接leh講:「明仔載我beh去街仔款寡拜拜ê mi̍h件,tsiah se̍h tuì超市買hōo--你--lah!」


想bē到阿母ē án-ne應,阿能ê心花隨開kah大大蕊,一想著明仔下晝就ē用得食著siàu想tsiok久ê豆花,期待ê心情hōo伊喙仔笑kah li̍h-sai-sai,tsiok想beh有魔法kā時間pháng khah緊--leh,siuh--一-下隨跳去明仔下晡去。伊hng暗倒tī眠床ê時tsūn leh想,隔tńg工早起食早頓ê時mā leh想,tī學校升旗典禮ê時mā偷偷仔想kah笑微微,連leh上課mā不時se̍h神去想--著。杏--ā講啥mih tuainn-tuainn ê盒仔豆花hām喙舌leh跳thàn-goh,he食--起-來是啥mih感覺?想--leh想--leh suah起懊惱,哪ē bē記得kā阿母講beh啥mih口味--ê,m̄知伊ē揀佗一款--lah?M̄-koh kánn-ná mā無要緊,橫直佗一款伊lóng m̄ bat食--過,應該是lóng好食--lah!真無簡單等到3點50分放學ê鐘仔聲tân,伊跤手mé-lia̍h隨徛--起-來,冊包揹--leh、椅仔kā sak--入-去,大hua̍h行去放學ê路隊hia,又koh好運排著頭位。阿能真歡喜tī心肝內kā家己宣佈,我tńg--去頭一層代誌就是beh來食豆花--looh!


Se̍h過竹仔林就到厝--ah,阿能緊提鎖匙kā大門拍--開,以早放學ê時,阿母一定ē tī厝--裡等--伊。M̄-koh tsit半冬伊ke真無閒,有tang時仔mā tio̍h出門辦代誌,時間khah歹按算,就揣阿能來參詳,kā講伊已經讀三年仔,算--來mā有夠大漢--ah,ē用得家己紮鎖匙來開門。阿能kā門sak--開ê時,大大聲向內底huah一聲:「阿母,我tńg--來--ah!」M̄管阿母有tī厝--無,阿母規定囡仔入門ê時lóng ài照規矩行,tī門喙先大聲kā厝--裡ê人sio借問,suà--落-去ài行去序大tī--leh ê所在koh kā講一kái。阿能運動鞋仔褪--落-來,kā厝--裡ê淺拖仔穿hōo好勢就緊行--入-去,行過客廳就是內底間。阿母果然是tī hia leh做khang-khuè,阿爸mā tī--leh,傳真機ê腹肚tng「tah tah tah tah」leh kā有寫字ê紙pháng--出-來。In兩人ná像無聽著伊入--來ê聲,阿能探頭大聲講:「阿爸、阿母,我tńg--來--ah--ooh!」阿爸tng-leh講電話,手攑起來kā ia̍t--兩-下-仔,阿母tann頭對伊笑--一-下,講:「去洗手食點心!」阿能輕聲仔kā問:「Kám有買……」話tsiah起頭講兩三个字,阿母就bē輸ná阿能腹肚內ê蝒蟲,tshap喙kā講:「有--lah,豆花tī冰箱--lah,家己去提!」阿能緊kā應「好」,隨三步做兩步行,thàng過食飯廳直接入去灶跤,冰箱門開--開,豆花正正就tī內底。「Uah,是塗豆口味--ê neh!」阿能好禮仔kā一盒豆花提去食飯廳,囥tī椅頭仔頂,koh khiú一張細張ê低椅仔囥邊--a,kha-tshng斗頓踮細張椅仔頂,tsiânn細膩kā豆花頂包裝ê膜khuann-khuann仔拆--落-來,四四角角ê豆花現--出-來,tuainn tuainn tuainn ê模樣實在古錐。伊tng-leh躊躇ài tuì佗一tah kā湯匙仔tu̍h--入-去,阿母tuì房間出--來,手--裡提一張水紅色ê紙,講:「Tse是庄尾海伯--à頭拄仔簽--ê,你小等--leh騎鐵馬kā送--去。」阿能tìm頭,伸手kā接--過-來,koh kā hit張紙對áu兩kái,變做細細張ê長tu形了後,囥tī豆花邊--a。


Tsit時,門鈴suah tân--ah,tsiah行入去內底間ê阿母koh出--來,頭khi-khi giâu疑leh問:「Tsit-tsūn是啥人ē來?今仔日約ê人lóng來--過--ah neh!」阿能用湯匙仔tī豆花頂輕輕仔畫圓箍仔,伊決定好--ah,siòng千千beh tuì角仔kā tu̍h--落-去,準備聊聊仔tuì邊--a食起,客廳hia suah傳來阿母緊張koh大聲ê聲音,「……m̄是--lah,lín mài入--來--ooh,阮a̍h無按怎講!」伊ê聲小停睏--一-下,隨大聲hiàm阿爸ê名:「阿明--ā,阿明--ā你緊來--lah!」講煞to iáu未三秒,阿爸隨出現tī內底間ê門跤口,hit-tsūn已經有三个警察tuì客廳行--入-來,其中一个出聲,提出一張紙現tī爸母ê面頭前,聲調平平無啥mih感情,講:『有人通報你們設立大家樂賭博站,我們有法院的搜索票,請配合辦案。』另外一个警察對tī邊--a iáu leh khiú-khiú-la̍k-la̍k ê阿母講:『小姐,請不要推擠我們,你這樣是妨礙辦案。』阿爸頭越過去對阿母bih一下仔喙,koh越過來對警察,講話lio̍h仔大舌大舌:「警察先生啊,tse……tse應該是誤會--lah!Lín……lín接m̄-tio̍h消息--ah,阮就一般ê家庭啊!」『請配合搜索。』其中一个警察徛tī房間口仔看tuì食飯廳tsit tah過--來,阿能驚一下險仔tiô--起-來,趕緊輕手kā水紅色ê紙sak tuì豆花盒仔下跤。一个警察手比內底間,講:『這是什麼房間?讓我們進去看一下。』阿母tuè tī hit 个警察後壁,大聲jiáng--起-來:「房間就房間,是有啥mih好看?」阿母iáu是m̄肯hām警察合作,想bē到阿爸suah吐一个大khuì,ná像是真知代誌歹pháng--ah,無照警察ê意思是bē得煞--ah,伸手kā hân--leh ê門輕輕仔sak--開hōo in入--去。


阿能kha-tshng黏tī椅仔頂,連tín動to m̄敢tín動--著。伊看hit陣人行入去內底間,趕緊注心去聽房間內ê聲音,花花仔聽著啥mih『查獲……』、「鎖--起-來ê屜仔mā ài拍--開」……,有一兩擺仔警察有行過來阿能附近巡巡看看--leh,阿能是緊張kah規身軀lóng束--起-來,連目睭仁mā m̄敢烏白轉。伊tsiok驚tsiok驚--ê,萬不二阿母頭拄仔交代hōo--伊ê hit張簽單hōo警察發現,檢采he啥mih罪ē koh再疊一條起--去。看hit幾个警察踮厝--裡行--過-來koh行--過-去,伊tsiok想beh哭--ê、tsiok想beh殘殘大聲kā háu--出-來。是想著若hōo警察注意到伊tsia來就koh-khah害--looh,伊tsiah忍tiâu--leh無háu--出-來,鼻仔吸--leh吸--leh kā家己講一定ài kā簽單藏hōo好勢,bē-tàng koh去害著阿爸阿母--lah……。


就算講頭殼內有tsiok濟想法leh sio拍,心肝頭一湧一湧hōo伊艱苦ê情緒直直溢--出-來,阿能kā規身軀ê khuì力用kah盡磅,tsiok勉強--ê tsiah激一个ná真在ê形,勻聊仔提湯匙仔一喙一喙khat豆花來食。一喙豆花,聽著警察講『查獲簽賭工具……。』一喙豆花,阿爸躊躇ê聲音傳--來,「Kám ē用得參詳--一-下,m̄好規本提--去--lah!」一喙豆花,配--ê是警察公事公辦ê聲嗽,『查獲簽單〇〇本,還有……。』一喙豆花,聽著阿母beh哭beh哭ê聲音,「先生啊,hōo我拜託--一-下,你有thang提tńg去交代就好--ah--lah!」一喙豆花,又koh聽著『查獲帳簿……。』一喙豆花,『這些東西搬到車上……。』In一陣人前前後後tī客廳、tī內底間行來行去,又koh是hip相又koh是記錄--ê,tuì內底間搬tsiok濟mi̍h件出--去。


等警察kā in beh收集ê mi̍h件搬到一个坎站,tshím頭仔hit个宣佈『搜索票』ê警察koh出聲--ah,仝款是平平無啥mih感情ê聲嗽。『簽賭站負責人今晚要拘留在警局。』


「啥mi̍h啊?Mi̍h件lín lóng提提--去--ah,koh ài人去『拘留』?」阿母聽著歹消息suah tsih載bē tiâu,tsua̋nn大聲jiáng--出-來。


『負責人是先生或太太?請跟我們回警局。』Tsit種場面警察應該mā看過bē少--ah,無koh了工去tshap阿母問ê問題,公事公辦kan-na問in beh問--ê。


阿爸無第二句話,隨就踏一步向前,語氣tsiânn堅定,伊講:「是我,我kap lín去。」警察越頭kā阿母huan咐。「交保ài五萬箍,lín tsiah準備--一-下。」


阿能聽一下gāng--去--ah,喙仔開開,hit枝提湯匙仔ê手停tī半空中,規頭殼hōo sio連suà浮--出-來ê問題tsinn kah tīnn-tīnn-tīnn,「阿爸ài hông掠去警察局?」「是ài去偌久?」「去hia ē按怎--bē?」「Hng暗阿爸beh睏tī佗位?」「伊kám有法度koh tńg--來?」「Tann是beh按怎tsiah好--lah?」「Ē-sái叫siáng來tàu-sann-kāng--一-下--無?」「啊!阿爸hông tshuā--出-去--ah!」Tsia-ê tńg-se̍h bē煞ê問題kā伊創kah hîn-tshia-tshia,頭ànn落去看著椅頭仔頂hit盒食kah賰無三喙ê豆花,阿能雄雄感覺kiōng-beh píng腹,連半喙to食bē落--去--ah。


只是,九歲ê伊iáu m̄知,koh suà--落-來ê幾若十冬,伊一擺to m̄ bat koh想beh食hit款盒仔ê豆花--looh!(煞)#Sann-kap讀小說 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 336期,2022年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。