Kóng Cho̍k-gí, Kèng Chó͘-sian

講族語,敬祖先


作者:So͘, Iàn Tek


228 ê chhèng-siaⁿ

Chi-ná-lâng ê hoah-siaⁿ

Chhò-lâng-hīⁿ ê kńg-chi̍h siaⁿ

Hō͘ Tâi-oân ê bó-gí chiām-chiām siau-siaⁿ

1960 nî-tāi ê Kok-gí ūn-tōng

Kok-bîn-tóng thiat-té siau-bia̍t Tâi-oân ê bó-gí

Hō͘ Tâi-oân-lâng sit-khì lêng-hûn

Tùi ka-tī ê gí-giân bô sìn-sim

Siōng-tè--ah goân-liōng--goán

Goán bô chiàu Lí ê chí-ì kiâⁿ

A-li̍p-chó͘--ah goân-liōng--goán

Goán bô kóng chāi-tē ê ōe

Kóng Tâi-gí kiù Tâi-oân

Chin kán-tan ê 1 kù ōe

Kám kóng ū hiah-nī oh

Cho̍k-gí sī chó͘-sian lâu--lo̍h-lâi ê ōe-gí

Kèng chó͘-sian ài tùi kóng cho̍k-gí khai-sí

Tui-su ê sî nā kóng Chi-ná-ōe

Chó͘-sian kám káⁿ lâi sio-chhōe

I kám chai-iáⁿ lán sī i ê kiáⁿ-sun

Chó͘-sian kám ē gō͘-kái lán sī gōa-kok-lâng

228 ê eng-lêng teh âu-kiò

Tâi-oân-lâng kám ū thiaⁿ--tio̍h

Tâi-gí teh-beh sí--ah

Chó͘-sian ê ba̍k-sái chha̍p-chha̍p-tih

Kiò lán ài kā Tâi-gí thn̂g-thòaⁿ--lo̍h-khì

Án-ne chiah tùi in ē-tàng kau-tài

Chó͘-sian ê ba̍k-sái chha̍p-chha̍p-tih

Kiò lán ài kā Tâi-gí thn̂g-thòaⁿ--lo̍h-khì

Chiah ē-tàng an-ùi 228 ê eng-lêng


做伙來唸詩專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 336期,2022年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。