戲搬《那就唱歌吧!》

作者:林榮淑


一齣戲,mā是一段歷史……


Tī hit款kap地獄仝款ê日子,kan-na繼續唱歌,hōo我tsit款軟tsiánn ê囡仔ná親像ē-tàng度過人間痛苦ê歲月。


——蔡焜霖

話頭


2020年,海島演劇推出「2020人權遊台灣《那就唱歌吧》」戲劇kap座談方式推廣人權。100分鐘戲劇演出蔡焜霖ê一生,m̄-nā是白色恐怖受難者ê故事,更加是一齣有關台灣歷史真正ê紀錄,湠做轉型正義議題。


2020年10月13,tsit齣人權戲劇列車《那就唱歌吧》tuì台灣大學怡仁堂起行,沿路停靠基隆「86設計公寓」、台北「蔡瑞月舞蹈研究社」、宜蘭「宜蘭人故事館多功能視聽教育館」、桃園「大溪文化會館演藝廳」、花蓮「國立東華大學學生活動中心演講廳」、台中「清水國小古蹟講堂」、彰化「國立彰化生活美學館實驗劇場」,11月初8開到年度ê終點站——「新北市國家人權博物館禮堂」。全台灣lóng總巡迴演出十場。2020年拄tn̄g tī玫瑰古蹟


10--月,秋風涼爽,捧一粒ǹg望ê心,準時來到玫瑰古蹟「蔡瑞月舞蹈研究社」,觀賞《那就唱歌吧》。


劇情感心,節奏緊快,演員專業,為著tshuā觀眾tńg去hit時ê情境,台語、日語透lām演出;m̄ bat日文ê我,規个人ê感情mā tuè演員幼秀ê肢體動作。男主角蔡坤霖tī火燒島坐完十年冤屈ê政治烏牢、tńg來台灣,khà in兜ê門;阿母tuì厝內行--出-來,看著心肝仔囝,ná捶蔡焜霖ná講「你tsit个死囡仔」,一直到母仔囝雙人攬做伙。Tuì頭到尾kan-na簡單ê一句台詞,台跤有人拭目屎,有人拭鼻水,有人細細聲仔哭出聲,天跤下阿母ê心lóng仝款。坐tī我後壁排幾若位suí姑娘tī戲拄開始搬ê時,tshi-bú-tshi̍h-tshū講啥mih台語聽無;tsit-má,bih喙目箍紅紅。


座談會尾後主持人宣佈,觀眾ē-sái排隊hōo蔡焜霖本人一个溫暖。天頂lak落來一个禮物,雖然天色暗--ah,四爿房屋內kap路邊ê燈火一pha一pha光--起-來,逐家耐心排隊。一个一个kap戲劇中男主角ê本人握手iah是sio攬,蔡焜霖老先生親切kap每一个觀眾互動。我誠心誠意對伊講:「祝你食百二!」伊喙笑目笑講:「M̄-thang--ooh!M̄-thang--ooh!」態度溫馴,親切熱情、khuì口樂暢、度量優雅、手底溫度kap kòo謙有禮風格等,自án-ne深刻活tī我ê記持--裡。


2021年sio拄tī台灣師大


批桶內發現海島演劇tī 2020年進行人權遊台灣《那就唱歌吧——蔡焜霖》十場演出,tio̍h著tsiânn大ê回響。2021年進行兩年計畫,校園巡迴演出,kan-na兩場——台灣師大kap國家人權博物館。有開放外口民眾參加,趕緊報名離厝khah近ê台灣師大hit場。


仝一齣戲隔一年,tī無仝ê時間、無仝ê空間演出,有四个演員仝、五个演員換人。師大綜合大樓二樓ê 202演藝廳tsiânn sù-sī,坐tī第三排正中ng,演員ê表情看kah一清二楚,tsiok享受。雖bóng是第二擺觀賞,仝款感動kah用幾若張衛生紙拭目屎。


演員謝幕了後,海島演劇編導邀請差事劇團負責人鍾喬老師做伙進行座談會。鍾老師提供一个開闊ê觀察角度看待歷史膜脈,tuì國共內戰、韓戰、冷戰等國際局勢看台灣局勢ê變化,ē-tàng更加清楚台灣歷史ê行向kap原因,tse也是創作ê時必須理解ê筋脈。


觀眾有人提醒對白色恐怖受難者「補償」kap「賠償」tsit兩个兩字詞,kan-na頭一字無仝,意思suah完全無仝。有人提議應該kā《那就唱歌吧!》拍做電視劇iah是電影,hōo koh-khah濟台灣人了解台灣ê歷史。


總講,精彩好戲kǹg-thàng過時間kap空間,質地永久bē無--去,一直感動人心。歷史ē-sái原諒,但是bē-sái放bē記--得。Hōo徛tī tsit塊土地ê人愛tsit塊土地,現此時上需要做ê代誌,就是hōo逐家確實認bat雙跤徛ê tsit塊土地kap lán祖先行--過ê跤印。


大人囡仔lóng án-ne——若是聽著教訓,反感/排斥ê心理就夯--起-來,隨kā耳仔關--起-來。教育性質厚ē hōo人失去接受ê興趣。不而過政治是人類存在非常重要ê社會現象之一,影響lán人生活逐个層面,人權koh是普世價值,人權教育ài tuì細漢釘根tsiah是根本ê做法。

 

繪本深度有限、小說文字tiānn-tiānn siunn濟,戲劇是綜合藝術,伊ê面有規千萬款表情。看--起-來kánn-ná簡單其實koh無簡單,符合美國教育家W. Kilpatrick提頭ê siāng時學習原則:主學習(primary learning)、副學習(associate learning)kap附學習/輔學習(concomitant learning)。《那就唱歌吧》用輕鬆、靠俗ê方式譬論講肢體語言、歌唱等藝術手法搬白色恐怖真正ê故事,用溫柔ê方式控訴沉重ê悲哀。Hōo觀眾浸tī戲劇氣氛--裡,「潤物細無聲」順其自然熟sāi台灣歷史,效果比phīng聽演說ê方式——教室聽老師上課、聽知名度kuân ê人演講、iah是聽候選人發表政見等——好tsiânn濟。


看戲是用娛樂ê方式做教育,人人ē tī無仝款ê場景看著家己ê影。換句話講,提別人ê酒杯仔沃家己心中ê不平kap憂悶,得著心靈ê淨iah是昇華。學習是tī不知不覺--裡leh進行,一旦沓沓仔吸收iah是影響個體感情ê骨髓,就khuann-khuann仔生做自己ê血肉。如此tsit般,附學習kap輔學習照觀眾ê歲頭、性別kap生活背景無仝,每一个人hōo伊tín動、搖tshuah/學習--著ê mi̍h件就bē完全仝款。


Tsiah-nī suí-khuì ê人權戲劇列車駛入去國民義務教育ê中、小學校園,無知ē偌好?若準經費容允,主辦單位按歌仔戲公演ê規格tī舞台雙爿安細台ê電子螢幕kah字幕,對m̄ bat台語kap日語ê觀眾欣賞透lām三種語言ê《那就唱歌吧 !》 tsit 齣戲一定tsiânn有幫贊。  
贊助帳戶  戶名:海島演劇   
中國信託銀行 羅東分行 164540263696


#Sio招來看戲 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 338期,2022年5月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。