Jîn-kan Thian-tông

人間天堂

作者:A-Koan


1


Jîn-kan thian-tông thong lâng chai

Siaⁿ-hō hiáng-liāng thàu sè-kài

Kéng-tì ná tô͘ ōe ngó͘-chhái

Hó san hó súi lâng ài lâi


2


200 nî lâi bô chiàn-cheng

Tiōng-tāi chai-eh bô hoat-seng

Goân-pún sàn-chhiah ê khó͘-kéng

Pòaⁿ sè-kí chêng lóng hoan-péng


3


1815 chhiam iok-sok

Choân-kiû siōng kú tiong-li̍p-kok

Bô ji̍p Au-bêng bē che̍k-bo̍k

Kok-chè cho͘-chit chia̍p ha̍p-chok


4


Chhòng-sin lêng-le̍k pâi thâu-miâ

Chhut-sán siong-phín hó miâ-siaⁿ

Siā-hōe ún-tēng keng-chè iâⁿ

Tī chia chhut-sì siōng hó-miā


5


Cheng-pió bô lâng thang pí-phēng

Gîn-hâng sán-gia̍p ū kàu heng

Seng-ki chè-io̍h hó kong-kéng

Bu̍t-lí si̍t-giām siōng tōa keng


6


Siâⁿ-chhī chng-kha lóng sī gû

Bián kiaⁿ bô tè bé chhì-sù 

Chhio͘-kó͘-lè-tò͘ kap Hōng-tú 

Hō͘ lí chia̍h kah pá-tu-tu


7


26 chiu chiâⁿ liân-pang

Chè-tō͘ kui-tēng lóng bô-kâng

Tiong-iong pō͘-tiúⁿ 7 ê lâng

Lûn chò chóng-thóng múi 1 tang


8


Ti̍t-chiap bîn-chú ì-sek koân

Chhiâng-chāi kong-tâu ta̍k hāng soán

M̄-koh lú-sèng tâu-phiò-koân

1990 chiah chiu-choân


9


Bu̍t-kè siuⁿ kùi bô-nāi-hô

Sin-súi khah koân ū in-kó

Khoân-kéng chheng-khì bián hoân-ló

Khong-khì hâm chúi bû-kè-pó


10


Koaⁿ-hong ê ōe ū 4 chióng

Tek Hoat Ì Lô saⁿ-chun-tiōng

Pún-thó͘ gí-giân kò͘ chiâⁿ ióng

Bú-gí pó-chûn kài sêng-kong


11


Phah-sńg hông-e̍k bū-sà-sà

Bô chhiūⁿ pó-tó piáu-hiān ka

Jîn-kan thian-tông chiàⁿ kok-ka

Kî-si̍t sī lán Hō͘-mó͘-sa※Chù-kái

[Tē 5 pha] 
*seng-ki: seng-bu̍t kho-ki
**Bu̍t-lí si̍t-giām siōng tōa keng: Au-chiu He̍k-chú Gián-kiù Úi-oân-hōe (CERN: Conseil européen pour la recherche nucléaire) 

[Tē 6 pha] 
*chhì-sù: tōng-bu̍t-leng lāi-té ê nn̄g-pe̍h-chit gêng--khí-lâi liáu, só͘ chò ê chia̍h-mi̍h (Eng-gí kóng “cheese”)
**Hōng-tú: chhì-sù hóe-ko (Tek-gí kóng “Fondue”)

[Tē 10 pha] 
*Tek Hoat Ì Lô: Tek-gí, Hoat-gí, Ì-tāi-lī-gí, Lo-bàn-sù-gí (Romansh)

(Chok-chiá sī Hoat-kok Tâi-oân hia̍p-hōe pān ê Au-chiu sòaⁿ-téng Tâi-gí-pan kiat-gia̍p ha̍k-oân. Lāu-su sī Ngô͘ Ka-bêng sian-siⁿ.)做伙來唸詩專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 338期,2022年5月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。