Siàu念敬愛ê丈人

作者:呂越雄


Tī理揚拄提著碩士學位、我第二个早產ê囡仔拄度chè,厝內充滿濟濟歡喜ê代誌ê時,我敬愛ê丈人、疼惜--阮ê好爸爸soah雄雄來過身。阮心碎、阮m̄甘,已經百日過--去,iáu是無法度接受chit个事實。


我六個月ê時,親生爸爸就過身,我m̄知有阿爸ê感覺。但是tī chit个家庭內底,得著丈人真濟溫暖hām照顧。逐擺,我講著細漢tī越南發生ê代誌,丈人lóng chiok愛聽,然後chiok歡喜hām我分享伊細漢mā有仝款ê經驗。雖然阮差32歲,但是總是感覺hām伊chiok親近、chiok親近。Hām丈人出門,有人ē當做阮是爸仔囝,我lóng感覺真驕傲,mā無想beh否認。因為我感覺ē-tàng做伊ê後生真好、真幸福。


丈人行動無方便,自細漢應該食真濟苦,但是伊hō͘身軀邊ê人充滿正面ê想法。若是阮生活上、工作上拄著不如意、拄著困難或者是失志ê時,就想beh tńg去屏東hām伊開講,聽伊分析、開破。有伊不時teh鼓勵,阮chiah有法度笑笑面對困難、chiah有khùi力繼續拚。丈人總--是充滿力量kap智慧,用心chhōa領阮親近土地、疼惜台灣、關心政治、對母語有使命感。伊是hiah-nī好ê人,是按怎上帝無hō͘ ke活--幾-年?是按怎上帝hiah早kā接--去?


丈人一直辛苦照顧某囝,無真正享受--過。認真教冊40冬lóng無歇睏,唯一一遍kā學生請假是為著去越南參加我hām理揚ê婚禮。丈人疼--阮、惜孫。但是阮bē赴替伊做啥,bē赴hō͘伊享福,阮ê約束mā無機會實現--ah,連講最後一句話ê機會to無--ah。


爸爸……感謝你hō͘我做你ê囝婿……


爸爸……希望你tī天頂,雙跤無束縛,ē-tàng自由自在sì-kè走……


爸爸……你教過阮hiah濟道理,soah無教過阮按怎hām你sio辭……


爸爸……爸爸……爸爸…… (作者是台越文化協會前秘書長,伊ê丈人是頂期〈家庭對母語ê重要〉作者陳信從)
#台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。

#台文通訊BONG報 339期,2022年6月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。