你ê咖啡,按佗位來? ——Tuì咖啡正義談公平貿易

主講/楊崇保   

記錄/顏郁珊

本文是2022/6/8 ê講座摘要記錄,主講者楊崇保是台灣公平貿易推廣協會資深經理。


台語sa攏有 - YouTube 頻道

https://reurl.cc/exDAex來源:李江却台語文教基金會


你bat聽過「公平貿易」--無?Tī你ê印象內底,公平貿易是啥mih款ê機制,beh按怎達成,又koh是用啥mih方式來幫助農民kap in社區環境ê發展--leh?Tsia-ê議題,今仔日ê講者楊崇保先生lóng ē kā lán分享,tuì咖啡來kā lán紹介「公平貿易」。

 

一般人可能ē掠準講,公平貿易就是用khah kuân ê價siàu kā農民買in ê農產品,hōo in ē-tàng提著koh-khah濟ê利純,án-ne就叫做公平貿易。事實上,m̄是tsiah-nī仔簡單。公平貿易ê道理無tī價siàu tsit方面,lán ài要意--ê是:製造tsia-ê產品ê人kám真正是心甘情願leh賣in ê產品?Iah是講,in只是hōo人、hōo環境所逼,姑不而將tsiah用khah低ê價siàu kā產品賣--出-去。公平貿易主張--ê,是tsia-ê第三世界ê農民leh賣農產品ê時,應該有權利決定家己產品ê價siàu。買賣雙方徛tī一个公平、平等ê kuân度講價siàu,tuì仝款ê出發點來行。

 

一項農產品若beh來到消費者ê手頭,是ài經過中人、出口商、進口商……至少有五層以上ê分工。Tī tsit个過程內底,農民íng-íng hōo人剝削,是按怎ē án-ne?講者講,因為農民真有可能無家己ê土地,iah是講產量khah低,無法度huah價。問題ê根頭是農民ê勢力、規模siunn細,m̄是tsiah濟層ê體系所致。就是因為án-ne,公平貿易leh做--ê是幫助kap輔導農民家己組織合作社。組織合作社ê好處是產量變大,農民ē-tàng團結--起-來去huah價。

 

公平貿易組織主要是透過監督ê方式來規範下游ê廠商,tsia-ê廠商必須ài符合組織ê規定,包括記錄數量、產地、發票、產品ê來源,最後是註冊。經過嚴格ê審查了後,tsiah ē-tàng貼「公平貿易」ê標籤。組織ê審查ē-tàng講是真嚴謹。

 

公平貿易組織是用啥mih方式來保護農民辛苦種ê農產品--leh?有一種機制叫做「上低收購ê價siàu」。Tsit个機制ē制定農產品ê底價,對農民有保障。市草bái ê時,ē-tàng保證hōo農民用tsit个底價賣產品,無受市場影響;市草好ê時,收購ê價siàu就tuè leh起。Án-ne,農民就khah bē了錢,達著保護農民ê目的,親像一張安全網仔仝款。


Koh有一種制度叫做「社區發展金」,伊ê目的是beh幫助農民tī農業上ê發展,mā ē-tàng當做在地社區發展ê基金。組織ē嚴格監督每一筆錢ê流向,比論講tio̍h-ài用來買像秤仔、車仔tsit種基本設備,iah是起水井tsit款技術方面ê投資。Tse有真濟成功ê例,親像khoo-khóo-ah kap印尼ê咖啡ê合作社就分別解決囡仔工kap性別無平等ê問題。

 

台灣ê公平貿易起步khah uànn,kap歐美國家iah日本比--起-來iáu有真大ê發展空間。就以咖啡來看,台灣kan-na有五間公司有leh賣經過公平貿易組織認證--過ê咖啡豆仔,m̄-koh tī日本就有差不多40外間leh賣。而且台灣公平貿易產品ê價siàu相對khah kuân,tse是因為台灣ê產量無夠大,市場khah細,所以若比較--起-來價siàu自然就ē提kuân。講者mā分享一件tsiok趣味ê代誌,tsit幾年出現一寡烏白貼認證標章ê人,好佳哉in lóng無歹意,只是m̄知影beh貼tsit个標章是ài經過真嚴格ê審查。Iáu-m̄-koh,tse mā代表tsit幾年台灣公平貿易ê觀念是愈來愈普遍,愈來愈濟人知影tsit件代誌--ah。

 

公平貿易組織kap公平貿易ê理念,m̄管是踮台灣iah是全世界,lóng是tī政府顧bē著ê範圍去幫助農民,久長看--來,對社區ê發展是有利--ê。 #台語sa攏有講座 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 340期,2022年7月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。