Tòa Tī Kî-āu ê A-pô

蹛tī旗後ê阿婆


作者:高嘉徽


Góa cha-hng ka-tī chē kong-chhia khì 1 keng kū chheh-tiàm kap Ko-hiông ê Sam-û chheh-tiàm lau-lau--leh. Ū-tang-sî-á ka-tī 1 ê lâng ê iû-sńg mā sī bē-bái--lah! Góa ê pòaⁿ-ji̍t-iû kiat-sok, beh chē kong-chhia tńg-khì chhù--nih ê sî, piⁿ--a chē 1 ê a-pô. Góa siūⁿ-kóng, múi 1 ê lāu-lâng lóng ū in ka-tī ê kò͘-sū, tō chú-tōng hām i la-thian.


Góa kóng: “A-pô, lí beh chē chhia khì tó-ūi?” I kóng: “Góa beh chē kàu Kok-thài chhī-tiûⁿ lo̍h-chhia!” Sòa--lâi, góa tō hām i it-ti̍t káng. A-pô kóng i ê tōa-hàn cha-bó͘-sun tī Tâi-pak tha̍k tāi-ha̍k, tha̍k ê hē sī Hoat-lu̍t-hē. Góa kā kóng ū-kàu lī-hāi--ê! I kóng i hit ê sun ta̍k kái beh tńg-khì ha̍k-hāu ê sî-chūn, lóng ē kā kóng: “A-má, góa chiok siūⁿ--lí--ê.” A-pô mā ē kóng kāng-khoán ê ōe.


Kóng--leh kóng--leh, góa khòaⁿ-tio̍h a-pô i bô-tiûⁿ-bô-tî ba̍k-sái lìn--lo̍h-lâi, koh kā góa kóng ài ke pôe-phōaⁿ lín gōa-má, in lóng chiok su-iàu sī-sè ê koan-sim. Kóng si̍t-chāi-ōe, khak-si̍t sī án-ne, goán a-kū mā ē chiok chia̍p khì chhōe--i, pôe-phōaⁿ--i.


A-pô koh kóng, i siàu-liân ê sî sī chò sann--ê, in thâu--ê khah-chá sī cháu siong-chûn, tī lāi-té mā ū siong-tong ê tē-ūi. In kū chhù tī Kî-āu, chit-má sī kiò Kî-tin. Koh kóng siàu-liân-sî lóng ē tòe in ang khì gōa-kok, siōng hn̄g cháu-khì『伊拉克』kap Âng-hái, góa thiaⁿ--leh lóng bî--khì--ah.


Goân-lâi a-pô ê kò͘-sū hiah-nī cheng-chhái. I beh lo̍h-chhia chìn-chêng, góa the̍h 1 pún BONG-pò hō͘--i, i kā góa soeh-siā liáu tō lo̍h-chhia. Kám-siā chit tōaⁿ kî-gū koh hō͘ góa ū 1 phiⁿ bûn-chiuⁿ thang siá, Tâi-gí chhut-thâu-thiⁿ!  

\
#台灣人寫真 專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 340期,2022年7月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。