Lán ê大自然環境

 作者:藍春瑞


文明ê現代人,kám有比íng過ê人khah好食睏--leh?心肝頭有khah快活自在--無?現此時台灣ê好額kap散赤lóng平平有thang食穿,是按怎好額人iáu是錢錢叫,sian趁to bē滿足?散赤--ê mā講伊是弱勢者,tio̍h-ài koh-khah濟ê社會福利來幫贊kap救濟--leh?Koh進一步來講,四箍liàn-tńg ê環境,你有kah意--無?有sù-sī--無?Tsia ê鹹酸苦澀ê滋味,一人一樣lóng bē sio-siāng。


論真來講,lán mā tsiânn tsia̍p聽著「人定勝天」ê講法;為著眼前ê利益就大主大意去起造水壩、lām-sám開墾、採礦tshò柴,koh-khah hàm--ê,就去設計改變河川、地形,開發山坡地、濕地,無所不至ê齣頭m̄管按怎pìnn,好空lóng是一時niâ,暢無幾工就隨去踢著鐵枋hiu-hiu死;suà--落-去啥mih地層下陷、塗石流、山崩地裂(suann-pang-tē-li̍h)ê災厄lóng無停睏--過,bē輸有鬼纏身án-ne,sian剝to bē離,用一句上簡單話來講,做到落尾,tsiâu是一寡害家己、害眾人、害著lán所徛起ê環境、大自然,正經是假gâu niâ,khah有偌khiàng--leh?

 

大自然ê mi̍h件濟koh好sńg、suí koh好用,有花有草、有樹仔thang peh、有果子仔thang食、有水thang泅、有光景thang看、有魚蝦thang掠……若mài pìnn過頭、討債用,決定bē蝕本;ma̋-koh幾百冬所起造ê文明,lóng是leh sńg-tn̄g lán ê自然環境、khai家己ê棺柴本,也無去想後步thang留hōo囝孫沓沓仔用,tsit-tsūn mā舞kah kiōng-beh臭火ta無藥醫--ah;一个好額人,準有比山khah kuân ê家伙,iáu bē堪得出一个敗家仔囝烏白phún、亂舞一場透,無講m̄-nā是出一个niâ。


若ē-tàng反倒tńg來檢討,用謙卑ê心情食認m̄-tio̍h,hōo眾人lóng有寬諒、寶惜大自然ê腹腸,lán tsiah有救;iah若無,地球kan-na一粒,thìng候用盡、khai煞,人就無路thang去,等斷種niâ;tsit-tsūn來做,是有khah uànn--淡-薄-仔,m̄-koh,若m̄緊mé去做,恐驚ē bē赴市!(Tsit篇文章bat刊tī教育部電子報,漢羅用字有調整,原文網址:https://reurl.cc/nOLqke

阿瑞--ā話仙 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 342期,2022年9月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。