Guán兜tio̍h賊偷(有聲♪)台文通訊BONG報八月號(No.269)
-----------------------------------------------


▍Guán兜tio̍h賊偷
作者:林美麗


「Phuh,phuh,phuh,phuh」天tsiah拍phú光,隔壁種菜ê阿sáng菜khau好--ah,oo-tóo-bái騎--leh beh載去菜市仔賣ê款。Tng好睏--leh,眠眠仔看手錶仔mā tsiah五點半niâ,koh ē-sái nuà--一-下。

  Mā m̄知過偌久,聽著一聲「Khah-tah」,鐵門關--起-來ê聲。叫是guán翁hiah早起床beh去運動--leh,píng一个身,suah看著伊坐tī眠床墘ànn頭leh揣淺拖。「是按怎是--m̄(sìm)?He kám lán兜ê鐵門聲?」看我目睭iáu沙bui沙bui,翁婿講:「我落來看māi--leh!」無一下久,伊tsông起來三樓kā iáu-koh kiu tī眠床頂ê我講:「Lán兜tio̍h賊偷--ah!」

  Hânn!我tshuah-tsi̍t-tiô,趕緊peh起床。Tsông落來樓跤,看著客廳大門開hann-hann,倚車庫tsit个窗仔無鎖,篩仔門hông剝tī邊--a。Tsit个賊仔竟然鉸斷兩支鐵窗仔杆,uì hit个二五公分kuân、三十公分闊ê縫nǹg入來偷提物件?Kám講賊仔漢草無kài大長(tuā-tshiâng)?

  趁翁婿khà電話報警,我緊巡看拍m̄見(phàng-kìnn)啥mih物件。今仔日beh去參加認證,ē記得昨暝將證件囥入去錢袋仔了後,有kā伊hām相機囥tī桌頂,m̄-koh tsit-tsūn桌頂kan-ta賰鉛筆kheh仔niâ。Hòo!哪ē tsiah-nī衰?Hit台數位相機萬幾箍neh,內底koh有guán去花蓮tshit-thô ê相片iáu未洗。本底按算認證了beh去se̍h冊店,m̄-tsiah ē ke lok三千khoo落去錢袋仔,tann suah好著tsit个死賊仔脯!

  警察來--ah,tsia巡hia看,問一寡仔問題mā提筆記錄guán ê損失。Tann害--ah,信用卡無--去koh ē-sái khà電話叫銀行止付,身份證無--去等--leh beh按怎參加認證?警察愈問,我心肝是愈ak-tsak!翁婿去外口se̍h-se̍h看看--leh,suah看著伊ê西裝褲hông擲tī車庫。啊!內底有錢!昨暝tsiah uì客戶hia收--轉(tńg)-來ê貨款lóng囥tī褲袋仔--裡,tann,tsit聲害了了--ah,萬二khoo neh…。警察講in一定ē盡力破案,將三聯單liah落來hōo guán了後就走--ah。 明其知影掠賊無hiah-nī簡單,m̄-koh,guán猶原抱tsi̍t-sut-sut仔ǹg望。Aih!錢去人無代,想著賊仔m̄知相guán兜相偌久--ah,為著安全,iáu是應該飼一隻狗仔tsiah tio̍h?