Lâi khì se̍h Bān-tan-hiong(有聲♪)

台文通訊BONG報九月號(No.270)
-----------------------------------------------
Lâi khì se̍h Bān-tan-hiong
作者:N̂g Huī-lîng

Ta̍k-ê nā kuè-lâi Bān-tan, lóng ē siūnn-tio̍h âng-tāu-ábô m̄-tio̍h, Bān-tan ê âng-tāu-á ta̍k-lia̍p pá-muá, bô-lūn sī tsú âng-tāu-thng ia̍h-sī tsò âng-tāu-piánn, lóng tsiok ū tsu-bī koh hó-tsia̍h.
M̄-koh, Bān-tan tû-liáu hó-tsia̍h ê âng-tāu í-guā koh ū tshàu-tāu-hū, iûnn-bah-lôo koh ū ōo-ping,tse lóng sīTíng-káng ū miâ-siann, ē-káng siōng tshut-miâ.
Līng-guā, koh tshui-tsiàn ta̍k-ê kíng-tiám, tō sī nî-hué-suann(泥火山) koh bo̍k-tiûnn, lóng sī tsin sik-ha̍p tshin-tsú lí-iû ê hó sóo-tsāi
Huan-gîng ta̍k-ê nā ū-îng, tsò-hué lâi Bān-tan se̍h-se̍h--leh.

(Tsit篇是高師大台語師資班學員ê宿題,感謝鄭雅怡老師提供)