Bāng

作者:余青


「我ê夢想」。


老師飄撇ê字飛tī烏枋,烏底白字,兩字寫--起-來輕báng-báng,tī hit个對「夢想」iáu無啥概念ê國校仔年歲,就hông seh tsit个問題。大人lóng講,tse無標準答案,我mā m̄知beh uì佗揣起,就án-ne囥tī心肝內。


第二擺思考tsit个問題,差不多是tī國中ê時tsūn,hit工暗頓食飽了後,本來是快樂ê bàng-gà時間,阮老爸suah kā我叫去二樓客廳。Hit時ê我,徛tī伊面頭前,坐mā m̄是,徛mā m̄是,跤手按怎tshiâu to感覺真礙虐,bē輸身軀頂有蟲leh ngia̍uh-ngia̍uh-suan,規頭殼內lóng leh想講:hiau-hīng,m̄知出啥代誌,啥mih bàng-gà,早就放水流--ah。


阿爸坐tī hit liâu藤椅仔頂,tī伊開喙進前,我ê時間,bē輸已經經過一世紀。


「你大漢了後想beh做啥?」


長長ê一世紀了後,阿爸án-ne kā我問。He短短ê兩三秒鐘內,我kánn-ná雄雄uì一个規工kan-ta知影sńg ê猴囡仔變做一个需要思考未來ê大人。


我早to bē記得hit工我kā阿爸應啥--ah。


我愛唱歌,可能是想beh做歌星;我愛寫字,可能是想beh做作家;mā有可能是老師、醫生,iah是想beh做總統——tsit種聽--起-來真hau-siâu ê標準答案。


我早to bē記--得--ah。


唯一kan-ta ē記得一件代誌,m̄管我ê答案是啥,隨个仔隨个lóng hōo阮老爸拍銃。Hit時,我差不多國中二年仔,suà--落-來ê日子,m̄ bat koh有人對我提起tsit个問題,就án-ne囥tī我ê心肝底。Hit款hōo人tng面責備、「規工leh陷眠」ê感覺,是我對「夢想」tsit兩字ê第二印象。Tuè時間經過,記憶也沓沓仔退色,hit時ê感覺親像無ha̍h時ê烏白電視,漸漸仔消失。


離開每一个環境ê時tsūn,kánn-ná lóng ē hōo人問著tsit个問題:「你後擺想beh創啥?」


升高中ê時tsūn、升大學ê時tsūn、出社會ê時tsūn,雖然是仝一个問題,m̄-koh kánn-ná逐擺提起lóng是無仝款ê意思。出社會了後,khah少聽著人án-ne問,身軀邊ê人好親像是社會ê狗齒仔,一个仔一个咬sio倚,將家己ê生活king--起-來。選擇離開故鄉ê我,mā變做台北tsit个繁華都市ê狗齒仔,無人注意著我,逐工tńg、逐工pháng。


少年時ê mê-mê角角,為著kap別个狗齒仔sio-bā,mā早就無看見影。


網路頂kuân bat流行一句笑詼,「逐工透早,kā我叫--起-來--ê m̄是夢想,是時鼓仔。」


我m̄ bat hōo夢想吵精神,m̄-koh tiānn-tiānn kā四五个時鼓仔tshi̍h掉繼續睏就有影。透早iau飽吵ê手機仔提tī手--裡,三不五時ē傳來厝內ê消息,有時是貓仔ê面,有時是老爸老母出門tshit-thô ê相片,有時,hia-ê通知就沉落tī來來去去、吵吵鬧鬧ê城市。


「你大漢了後想beh做--啥?」


一直到攑筆寫起「夢想」兩字,tī異鄉ê暗暝,阿爸ê聲音又koh tī我ê耳空邊響起。我ê心一睏仔飛tńg去十幾年前,徛tī阿爸面頭前hit日,kā hit時ê家己講一句:無要緊。


Bāng,是做夢,mā是ǹg望。


Khuann-khuann仔行,若是心內有望,無夢mā無要緊。


(作者四捨五入30歲,kah意寫字、kah意唱歌、kah意自由)Ǹg夢五四三 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 347期,2023年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。